Finska som andra språk S2 i förskoleundervisningen

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen för multikulturella barn är en del av de allmänna tjänsterna inom småbarnspedagogiken.

Språkläningen börjar i regel med förståelse. Sedan lär man sig att tala, använde det finska språkets ord och strukturer. Slutligen lär man sig att läsa och skriva finska. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen strävar man efter att utveckla läs- och skrivfärdigheterna. Alla delområden inom språklärningen utvecklas och förstärks.

Utvecklingen av barnets finska språk följs upp inom olika områden av språkkunskaperna. Det viktigaste är att man varje dag observerar barnets dagliga aktiviteter. Barnets språkkunskaper bedöms också med hjälp av olika bedömningsmetoder. Läraren inom småbarnspedagogiken eller specialläraren inom småbarnspedagogiken gör en kartläggning av språken i början av hösten eller i slutet av våren.

Man skapar dagligen olika språkanvändningssituationer för barnen och förstärker gruppbildningen och delaktigheten. S2-undervisningen genomförs systematiskt i vardagssituationer såväl som i regelbundna handledda aktiviteter som på individ- och gruppnivå. Varje dag erbjuds språkundervisning som är lämplig för barnets behov genom individuellt arbete (fri lek), smågruppsarbete, arbete som hela gruppen för (morgoncirklar, sångstunder osv.) och genom alla återkommande situationer i vardagen (att komma till och lämna daghemmet och förskoleundervisningen, måltider, påklädning, utomhusaktiviter, vila, övergångar, toalettbesök). Målet är att utveckla barnets förmåga att tala och förstå, men man betonar också vikten av att studera det egna modersmålet. Det är viktigt för barnet att lära sig det egna modersmålet, eftersom det skapar en bra grund för att också lära sig finska. Dessutom har mpdersmålet stor betydelse som en del av barnets identitet.

Varje barn och familj möts individuellt så att man tar hänsyn till och respekterar familjens språk- och kulturbakgrund. Småbarnspedagogiken spelar en viktig roll för integrationen av barn och familjer med invandrarbakgrund. Småbarnspedagogiken har en skyldighet att ordna och klientfamiljen rätt att vid behov använda tolktjänster för att uppnå ömsesidig förståelse.

Förutom planen för förskoleundervisningen utarbetas också en plan till stöd för finskan för barnet.

 

Related to the subject: