Gemensam ansökan

Före ansökan

Skyldighet att söka till utbildning

Varje läropliktig har skyldighet att söka till utbildning. Detta innebär att alla läropliktiga före utgången av den sista årskursen i den grundläggande utbildningen ska söka till utbildning på andra stadiet, utbildning i övergångsskedet eller till annan utbildning som omfattas av läroplikten. En läropliktig kan söka till utbildning i den gemensamma ansökan eller via kontinuerlig ansökan. Gemensamma ansökan är det huvudsakliga sättet att söka.

Hörande av vårdnadshavare

Vårdnadshavaren bör höras om den ungas ansökan till utbildning. Grundskolorna kan arrangera hörandet på det sätt de önskar, till exempel genom att skicka en utskrift av elevens ansökan till föräldrarna som undertecknar den som belägg på att de har sett ansökan. Om eleven uppger vårdnadshavares e-postadress med ansökan om gemensam ansökan får vårdnadshavaren information om den sökandes ansökan i sin e-post. Detta betraktas också som vårdnadshavarens hörande. Grundskolans studiehandledare kan se och kontrollera den sökandes ansökningsönskemål i antagningsregistret.  Studiehandledaren kan vid behov informera föräldrarna om den sökandes ansökningsönskemål.

Gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen

I den gemensamma ansökan kan den sökande med en och samma ansökningsblankett söka till studier som leder till yrkesinriktade grundexamina, gymnasieutbildning, yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), utbildning som handleder för arbete och självständigt liv (Telma) samt folkhögskolornas linjer inom fritt bildningsarbete som riktar sig till läropliktiga.

Gemensam ansökan ordnas i februari-mars.

Bekanta dig med utbildningsutbudet i gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen

Mer information om gemensam ansökan

Utbildningar som omfattas av gemensam ansökan

Utbildningar som omfattas av gemensam ansökan hittas i Studieinfo. Med demoblanketten kan du öva på att fylla i gemensamma ansökans ansökningsblankett till utbildning efter den grundläggande utbildningen. Demoblanketten är öppen till mitten av februari

Antagning enligt prövning

En sökande som kan hänvisa till särskilda personliga skäl (inlärningssvårigheter, sociala skäl eller otillräcklig kunskap i utbildningens språk), kan söka till yrkesutbildning genom antagning enligt prövning. Sökanden ska under ansökningstiden skicka samtliga motiveringar och intyg till de läroanstalter till vilka hen ansöker till enligt prövning.

Om sökanden har individualiserade lärokurser i matematik och modersmål är sökanden automatiskt med i antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning. Detta innebär att utbildningsanordnaren separat utvärderar den sökandes val, utbildningsbehov och förutsättningar för att genomföra studierna och inga valpoäng räknas för den sökande.

Under ansökningstiden

Principer för gemensam ansökan

Gemensamma ansökans ansökningsblankett fylls i på adressen Studieinfo.fi. Ansökningstiden är i februari-mars

Sökanden kan i gemensamma ansökan söka till 1–7 ansökningsönskemål. Sökanden lägger ansökningsönskemålen i prioritetsordning på ansökningsblanketten. Det lönar sig att fundera ordningen noggrant, eftersom sökanden blir antagen till det högsta ansökningsönskemål som framgången i antagningsförfarandet räcker till. Lägre ansökningsönskemål annulleras automatiskt.

Om att fylla i ansökningsblanketten

Sökanden fyller i ansökningsblanketten med sina egna kontaktuppgifter. Webbansökan kontrollerar att alla nödvändiga uppgifter är ifyllda och anvisar vid behov sökanden vid varje punkt på blanketten. Sökanden behöver inte fylla i vitsord på blanketten, eftersom vitsorden kommer direkt från läroanstalten. Ansökningsblankettens uppgifter lagras i sökanderegistret för den gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

Det lönar sig för sökanden att på ansökningsblanketten fylla i sin e-postadress samt vårdnadshavarens (1–2 vårdnadshavare) namn, telefonnummer och e-postadress. E-postadress är viktig eftersom sökanden får ett bekräftelsemeddelande till sin e-post om att ansökan mottagits. Vårdnadshavaren får ett bekräftelsemeddelande om att ansökan mottagits ifall sökanden har gett vårdnadshavarens e-post på ansökningsblanketten.

Förutom ansökningsblanketten kan sökanden också bli tillbedd att lämna in bilagor om hen söker via antagning enligt prövning, till en specialläroanstalt, till musikbranschens utbildning eller till folkhögskoleåret för läropliktiga. Anvisningar för att skicka in bilagor kommer både ansökningsblanketten och i e-postmeddelandet som skickas till sökanden och vårdnadshavaren.

Att ändra ansökningsönskemål

Ansökningsönskemålen och prioritetsordningen för ansökningsönskemålen går att ändra endast under ansökningstiden. Sökanden kan göra ändringar i ansökningsönskemålen via editeringslänken som finns i bekräftelsemeddelandet som skickas per e-post. Om sökanden gör ändringar får också vårdnadshavaren ett e-postmeddelande om ändringen. Vårdnadshavaren kan inte ändra på sökandens ansökningsönskemål. Om sökanden inte har en e-post, kan sökanden också göra ändringen till ansökningsönskemålen skriftligt till Utbildningsstyrelsens rådgivning eller via stark autentisering i Min Studieinfo-tjänsten.

Läs mera om ansökningsblanketten och ändringar av ansökningsönskemål..

Efter ansökningstiden

Inträdes- och lämplighetsprov

Läroanstalterna kan ordna inträdes- och lämplighetsprov. Sökanden får en separat kallelse till provet. Om sökanden söker till flera ansökningsönskemål i samma bransch får sökanden en kallelse endast ansökningsönskemålet som är prioriterad högst.  I vissa undantagsfall (t.ex. kulturbranschens utbildningar) kallas sökanden till alla ansökningsmåls inträdesprov. Sökande som inte deltar i provet kan inte bli antagen till ifrågavarande utbildning. Till vissa utbildningar som har säkerhetskrav är det möjligt att sökanden som får 0 poäng i provet inte blir valda.

Läs mera om antagningsgrunder och inträdesprov.

Antagning av studerande

Hur sker antagningen av studerande?

Antagningen av studerande till yrkesinriktad utbildning sker utgående från riksomfattande antagningsgrunder. Läs mera om antagningsgrunderna här. Även i antagning av studerande till gymnasiet följs riksomfattande antagningsgrunder.  Läs mera om antagningsgrunderna här.

Läroanstalterna bestämmer om antagningsgrunderna till specialläroanstalternas utbildningar, Hux-utbildningar och till folkhögskoleåret för läropliktiga. Information om antagningsgrunderna finns i Studieinfo under utbildningarna och på läroanstalternas egna webbsidor.

Krav på hälsotillstånd i yrkesinriktad utbildning

Det är bra att ta sökandens hälsotillstånd i beaktande i valet av utbildning.  Utgångspunkten är att hälsotillstånd och funktionsförmåga inte får vara ett hinder i valet av studerande.  Som studerande kan trots det inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter i läroanstalten, på en arbetsplats eller annan lärmiljö då det i utbildningen ingår krav på minderårigas säkerhet, patient- eller kundsäkerhet eller trafiksäkerhet.

På ansökningsblanketten kan det tillfrågas ifall sökanden har sådana hinder ifråga om hälsa eller funktionsförmåga som kan inverka på antagningen som studerande. Läroanstalten ber vid behov om ytterligare uppgifter. Skolans studiehandledare eller hälsovårdare kan hjälpa till vid frågor om kravet på hälsotillstånd. Mer information om krav på hälsotillstånd

Efter antagningarna

Meddelande om antagningen av studerande

Läroanstalterna bestämmer om antagningen av studerande och meddelar antagningsresultaten till sökandena i mitten av juni.

Utbildningsstyrelsen skickar resultaten för antagningen av studerande per e-post till alla som meddelat sin e-postadress. Till de sökanden som blir utan studieplats skickas ett efterhandledningsbrev per post med resultaten av studerandeantagningarna och anvisningar för fortsättningen.

Mottagande av studieplats

Så snart som möjligt efter att ha fått antagningsresultatet ska studeranden ta emot studieplatsen, dock senast  i slutet av juni. En godkänd sökande får till sin e-post en länk via vilken det går att ta emot studieplatsen. Läroanstalterna kan fortfarande förutsätta att en godkänd sökande dessutom meddelar om mottagandet av studieplatsen till läroanstalten (på det sätt som läroanstalten anvisar).

Om sökanden inte får en studieplats

Kontinuerlig ansökan

Läroanstalterna ordnar egna kontinuerliga ansökningar till både studieplatser som inte blivit fyllda och till platser som blir lediga. I kontinuerlig ansökan bestämmer läroanstalterna om ansökningstiden, ansökningsförfarandet och antagningsgrunderna. Mer information om kontinuerlig ansökan här.

Handledningsansvar av läropliktiga

Om den läropliktiga inte får en studieplats i gemensamma ansökan, fortsätter anordnaren av grundläggande utbildning handleda också efter att vårterminens skolarbete tagit slut, så att den läropliktige kan söka en studieplats i kontinuerliga ansökan efter gemensamma ansökan. Om en läropliktig ung person ännu efter sommaren saknar studieplats eller avbryter studier som inletts, övergår handlednings- och tillsynsansvaret till elevhandledaren inom den grundläggande utbildningen och på basis av den unges eget samtycke bidrar även de uppsökande medarbetarna/Ohjaamo Lohja. I slutet av augusti överförs handledningsansvaret för den unge utifrån utbildningsanordnarens anmälan till boendekommunen. Handledning och rådgivning fås också av det uppsökande ungdomsarbetet.  Läs mer här.

Mer information

Information om utbildningsutbudet och hur man söker till utbildning fås av grundskolornas studiehandledare, gymnasier och yrkesinriktade läroanstalter samt folkhögskolor gällande Studieinfos utbildningsutbud (Se gemensamma ansökans utbildningsutbud till utbildning efter den grundläggande utbildningen)

 

Related to the subject: