Invånarmöten om planer och påverkansmöjligheter

Är du intresserad av aktuella planer eller annars av det som sker inom planläggningen? Välkommen till ett invånarmöte!

Tisdag 10.3.2020 ordnas ett invånarmöte om aktuella planprojekt i huvudbiblioteket i Lojo.

Om de planer som diskuteras vid invånarmötena meddelas cirka en vecka före mötet på webben (FI), i lokala tidningar och i Facebook.

Personalen inom planläggningen är anträffbar kl. 17:30-19:00. Invånarmötet är avsett för invånare, aktörer och andra som är intresserade av planläggningen med möjlighet att under lediga former ta del av materialet om de ovan nämnda planerna och diskutera personligen med dem som utarbetat planerna.

Invånarmöten om planer ordnas i början av 2019 tisdagar (10.9., 15.10. ja 26.11 .) i Järnefeltsalen på Lojo huvudbibliotek kl. 17:30-19:00.


Påverkansmöjligheter vid detalj- och generalplanläggning

Vid beredning av general- och detaljplaner ges invånare och andra intresserade möjlighet att antingen skriftligt eller muntligt uttrycka sina åsikter om ärendet. För varje planprojekt uppgörs i samband med att planen anhängiggörs ett program för deltagande och bedömning där man anger syftet med planen samt hur man kan påverka utarbetandet av planen och hur konsekvenserna av planen bedöms.

Guiden Osallistun kaavoitukseen har fokus på planläggningen i kommunerna ur invånarens perspektiv.  I guiden finns nyttig information om vad planläggningen handlar och om de termer som används. Guiden uppmuntrar också till att delta i att utveckla den egna livsmiljön.  Guiden beskriver såväl plansystemet som parterna i en planläggningsprocess och dess faser. Med hjälp av guiden är det också lättare att förstå planbeteckningarna och få en klarare bild av de centrala lagparagraferna.

Använd dina möjligheteter att påverka, eftersom den miljö vi lever i är av stor betydelse för vårt välbefinnande.  Att invånarna är aktiva är också viktigt, eftersom de är experter på den egna livsmiljön.

Aktuella planer som du kan påverka finns här (FI) 


Planprocessens faser

Planprocessen består av inlednings-, berednings-, förslags- och godkännandefaserna.  Markanvändnings- och bygglagen (MBL) och Lojo stads förvaltningsstadga utgör ramen för utarbetandet av planer.

I inledningsfasen utarbetas ett program för deltagande och bedömning där man beskriver planeringsområdet, utgångspunkterna för planläggningen, parterna och organiseringen av växelverkan samt ett preliminärt tidsschema för planprocessen.  Om utgångspunkterna, målen och eventuella alternativ för planeringen informeras så att markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen (intressent) har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och skriftligt eller muntligt uttala sin åsikt om saken.

I beredningsfasen utarbetas ett planutkast. I plankartan och det övriga planmaterialet under beredningsfasen av en plan beskriver man preliminärt användningssyften för planeringsområdets olika delar och bl.a. byggandets omfattning och placering. Planeringslösningen/Planeringslösningarna presenteras i ett planutkast som läggs fram för inlämnande av åsikter i stadshuset och på webben.  Då har alla som är intresserade av saken en möjlighet att komma med sin åsikt och lämna utvecklingsförslag.  Ofta ordnas ett möte för allmänheten och/eller ett invånarmöte om planer.  De skriftliga åsikterna och myndigheternas utlåtanden lämnas in till registratorskontoret.

Förslagsfasen. På basis av materialet i beredningsfasen utarbetas ett planförslag där man i mån av möjlighet beaktar den respons som lämnats in om utkastet.  Förslaget är den färdigställda visionen av planläggningsavdelningen om området före beslutsfattandet.  Förslaget innehåller plankartan med planbeteckningar och planbestämmelser samt planbeskrivningen och genmälena.  Planförslaget föreslås nämnden för attraktionskraft och stadsstyrelsen. Genom stadsstyrelsens beslut framläggs planförslaget.  Om planförslaget begärs de utlåtanden som lagen förutsätter och andra behövliga utlåtanden (t.ex. museimyndigheten) samt skriftliga anmärkningar av intressenter.

Godkännandefas. Den som bereder planen utarbetar genmälen med anledning av de utlåtanden och anmärkningar som lämnats in och ändrar förslaget vid behov.  Om de ändringar som gjorts är väsentliga framläggs förslaget offentligt på nytt. Om det inte finns några ändringar eller de är minimala, lämnas planen via nämnden för attraktionskraft för godkännande.  Planändringen och genmälena godkänns av stadsfullmäktige (med undantag för mindre detaljplaneändringar som också kan godkännas av stadsstyrelsen).

Om godkännandet av en plan meddelas i en kungörelse som publiceras på stadens webbplats och i den lokala tidningen.  Om beslutet informeras alltid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM) samt de myndigheter, invånare och personer som gjort en anmärkning och som skriftligt har begärt om det medan planen var offentligt framlagd.

Den som är missnöjd med godkännandebeslutet kan överklaga det till Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Om godkännandebeslutet inte överklagas, träder planen i kraft genom en kungörelse som publiceras på stadens webbplats efter besvärstiden.


Ansökan om ändring av detaljplan

Om markägaren inte anser att den gällande detaljplanen är tidsenlig eller en detaljplan inte har utarbetats kan man kontakta planläggningen (planläggningschef Leena Iso-Markku) för att utreda planläggningsmöjligheterna. Markägaren kan vid behov anhålla om en ändring av en detaljplan för ett planlagt område eller om en planläggning av ett område utan en detaljplan med en blankett eller en fritt formulerad ansökan med motsvarande uppgifter.  Ansökan kan lämnas in till kaavapalaute(at)lohja.fi eller Lojo stad, planläggningen PB 71 08101 Lojo. För utarbetandet av en detaljplan och ändring av en detaljplan tas ut en avgift enligt taxan.

Ansökan behandlas och tas med i ett planläggningsprogram som årligen utarbetas om ansökan godkänns av nämnden för attraktionskraft.

Innan man lämnar in en ansökan finns det skäl att diskutera med planläggningschefen om ändringen är möjlig och ändamålsenlig.  Samtidigt kan man fråga om kostnaderna för ändringen, tidsschemat och andra aspekter som gäller ändringen.

Planläggningschef Leena Iso-Markku, leena.iso-markku(at)lohja.fi, puh. 044-3740147

 

Related to the subject: