Livsmedelstillsyn

Syftet med livsmedelstillsynen är skydda konsumenten mot hälsorisker och ekonomiska förluster förorsakade av livsmedel. I lagstiftningen förutsätts att livsmedel och deras produktion övervakas i alla bearbetnings- och distributionsfaser. Tillsynen är utgående från riskerna inriktad på primärproduktion, tillverkning, försäljning, servering, lagring, biprodukter, transport, export, import, övrig överlåtelse, kontaktmaterial (inkl. apparater, se webbutiken) och marknadsföring gällande livsmedel.

Ett villkor för att livsmedelslokalen ska godkännas eller, om godkännande inte behövs, för att verksamheten ska få inledas är att livsmedelslokalen uppfyller de krav som föreskrivs i 10 § i livsmedelslagen och med stöd av den. Det bör noteras att trots att man i hög grad har gått över till anmälningsförfarande så de krav som lagstiftningen förutsätter gäller fortfarande.  Mer information krav finns bl.a. på denna sidas undersidor och på sidan med länkar för mer information.

 

Related to the subject: