Småbarnspedagogik och undervisning

Delaktighet och påverkan i skolan

Eleverna har möjlighet att påverka ärenden som berör klassen och skolan. Lärarens uppgift är att tillsammans med eleverna skapa en trygg gemenskap där alla elever mår bra.  I skolan lär sig eleverna i vardagliga situationer bland annat interaktionsförmåga, deltagande i gemensamt beslutsfattande, uppställande av mål och förmåga att påverka. Skolans verksamhetskultur är en öppen, interaktiv diskussion där alla är delaktiga och där man uppskattar varandra och skapar förtroende för varandra. Eleverna ska enligt sin utvecklingsnivå få vara med och planera, utveckla verksamheten och de ska få uppleva att de blir hörda och uppskattade som medlemmar i gemenskapen.

Alla elever bildar skolans elevkår som inom sig väljer en styrelse.  Styrelsen deltar i utarbetandet av gemensamma regler, planering och utvärdering av skolans verksamhet, arrangemang av händelser och utveckling av skolmiljön. Elevkårsverksamheten leds av elevkårens handledande lärare.

För hela stadens del involveras eleverna i kvarts- och ungdomsfullmäktige. Kvarts- och ungdomsfullmäktige i Lojo utses genom val med två års mellanrum, men alla Lojobor i åldern 13-19 är välkomna att delta i verksamheten och fullmäktige beslutar om antagning av en ny medlem enligt sitt övervägande.

Ungdomsfullmäktige strävar efter att arbeta till förmån för de unga och påverka stadens beslutsfattande. Ungdomsfullmäktige har företrädare i nämnder och arbetsgrupper som behandlar ärenden som berör de unga.

KiVa Skola®

KiVa Skola® är ett åtgärdsprogram mot mobbning som utvecklades vid Åbo universitet. Konceptet används utöver i Finland också i flera andra länder; se www.kivaprogram.net/. Olika studier visar att KiVa är ett av de mest effektiva koncept som förhindrar mobbning.
Roution koulu utsågs till årets Kiva Skola år 2017, grattis!

Me-koulu

VerSo

I en del av skolorna i Lojo används en kamratmedlingsmodell i konfliktsituationer. Verso, dvs. kamratmedling är en gemensam metod som erbjuder ett sätt att lösa en tvist som uppstått mellan elever i skolvardagen och som också stödjer barnets aktivitet. Man ingriper i beteende som gör någon ledsen i ett så tidigt skede som möjligt. Kamratmedlingen och den vuxenledda medlingen är metoder som ingår i skolornas medlingsverksamhet.