Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Avgiften inom småbarnspedagogiken bestäms enligt den valda tjänsteprodukten. I Lojo kan familjer välja mellan följande tjänsteprodukter:

  • mindre än 20 h/vecka (mindre än 84 h/mån.), avgift 60%
  • 20 timmar – 35 h/vecka (mer än 84 h – 147 h/mån.), avgift 80%
  • mer än 35 h/vecka (mer än 147 h/mån.), avgift 100%

Tjänsteprodukter inom kompletterande småbarnspedagogik som ges utöver förskoleundervisningen är följande:

  • mindre än 15 h/vecka (mindre än 63 h/mån.), avgift 40%
  • mer än 15 h – 20 h/vecka (63 h – 84 h/mån.), avgift 60%
  • mer än 20 h (mer än 84 h/mån.), avgift 80%

Förskoleundervisningen 4 h/dag är avgiftsfri.

En inkomstutredning kan göras elektroniskt i Wilma. En pappersblankett kan skrivas ut här (finns bara på finska).

Syskonrabatt på avgifter inom småbarnspedagogiken: Månadsavgift och avgiftsräknare inom småbarnspedagogiken

Den valda tjänsteprodukten gäller i minst tre månader. Av grundad anledning, t.ex. studier eller sysselsättning kan avgiften inom småbarnspedagogiken justeras också vid andra tider. Vårdnadshavarna kan, om de vill, ge ett skriftligt tillstånd för inkomstutredning i inkomstregistret. Ett skriftligt tillstånd kan också ges per e-mail till byråsekreteraren i eget område. Vi reder ut förmånsuppgifterna i FPA:s tjänst. Vårdnadshavarna anmäler skriftligt barnets vårdtider.

Den genomsnittliga utjämningsperioden för de reserverade veckotimmarna är en månad. Outnyttjade tider inom småbarnspedagogiken gottgörs inte.

Inom skiftvården följer man upp den genomsnittliga ackumuleringen av timmar i perioder på tre månader, eftersom antalet utnyttjade vårdtider varierar stort varje månad.

En tillfällig längre vårdtid för en förskoleelev som deltar i småbarnspedagogiken under höst-, jul- och vinterlovet medför ingen ändring av avgiften för småbarnspedagogik. Avgiften för sommartiden (juni-augusti) bestäms enligt den normala avgiften för småbarnspedagogik. Klientavgiften för en förskoleelev ändras om de omständigheter som utgör grunden för fastställandet av avgiften (inkomster, familjestorlek, regelbunden tid inom småbarnspedagogiken) ändras.

Familjens semestrar och barnets tillfälliga frånvaro sänker inte den regelbundna tiden inom småbarnspedagogiken.

Grunden för ändringen av avgiftsklassen kan inte vara sporadisk frånvaro, sjukfrånvaro eller årssemester.

Barnets tider inom småbarnspedagogiken ska lämnas meddelas senast 10 dagar innan vården behövs.

Familjedagvård

Föräldrarna till barn i familjedagvård gottgörs i vårdavgiften för frånvaro i händelse av reservvård om de förbundit sig till att själva ordna reservvården. Om reservvården avtalas skriftligt i barnets dagvårdsplan för åtminstone höst- eller vårperioden.

Gottgörelsen gäller inte föräldrarnas semestrar, då barnet inte heller annars skulle behöva dagvård.

Avgift för tillfällig småbarnspedagogik

För tillfällig dagvård i högst 5 dagar debiteras 18,00 euro som dagsavgift för småbarnspedagogik på heltid och 11,00 euro som avgift för småbarnspedagogik på deltid.

Avgiften för klubbverksamheten är 3,00 €/dag (3 h) eller mer än 12 dagar 35 €/mån.

Vårdavgiften för barn som omfattas av vården av utvecklingsstörda:
Den primära grunden för att fastställa avgiften för småbarnspedagogik för ett utvecklingsstört barn är det specialomsorgsprogram som utarbetats för barnet med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Om småbarnspedagogik inte upptas av specialomsorgsprogrammet bestäms avgiften enligt Lojo stads betalningsprinciper.

Inledande och avslutande av småbarnspedagogik

Man kan enligt överenskommelse besöka den plats inom småbarnspedagogiken som beviljats barnet innan småbarnspedagogiken enligt beslutet börjar. Ingen avgift för småbarnspedagogik tas ut för introduktionsbesöken förutsatt att barnets vårdnadshavare är med.

Om en plats inom småbarnspedagogiken som man sökt och beviljats inte tas emot och platsen inte har avbokats förrän småbarnspedagogiken enligt beslutet börjar tas ut hälften av månadsavgiften.

En plats inom småbarnspedagogiken kan sägas upp via blanketten Uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken i Wilma.

Sidans adress: https://www.lohja.fi/sv/smabarnspedagogik-och-undervisning/smabarnspedagogik-och-forskoleundervisning/forskoleundervisning/klientavgifter-inom-smabarnspedagogiken/

 

Related to the subject: