Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Hur den överenskomna vårdtiden inverkar på klientavgiften

  • mindre än 20 h/vecka (mindre än 84 h/mån.) 60 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid
  • 20-35 h/vecka (84-147 h/mån.). 80 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid
  • mer än 35 h/vecka (mer än 147 h/mån.) avgiften 100 %

För övrig småbarnspedagogik som ges utöver förskoleundervisningen tas ut en avgift enligt följande tabell:

  • mindre än 15 h/vecka (mindre än 63 h/mån.) 40 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid
  • mer än 15 h – mindre än 20 h  (63 h – 84 h/mån.), 60 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid
  • mer än 20 h (mer än 84 h/mån.). (80 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid))

Förskoleundervisningen 4 h/dag är avgiftsfri.

Vårdnadshavarna meddelar skriftligt barnets vårdtider och den valda avgiftsklassen gäller i minst tre månader. Av grundad anledning, t.ex. studier, sysselsättning eller om rätten till småbarnspedagogik ändras, kan avgiften för småbarnspedagogiken justeras även vid andra tidpunkter.

Den genomsnittliga utjämningsperioden för de reserverade veckotimmarna är en månad. Outnyttjade tider inom småbarnspedagogiken gottgörs inte.

Inom skiftvården följer man upp den genomsnittliga ackumuleringen av timmar i perioder på tre månader, eftersom antalet utnyttjade vårdtider varierar stort varje månad.

En tillfällig längre vårdtid för en förskoleelev som deltar i småbarnspedagogiken under höst-, jul- och vinterlovet medför ingen ändring av avgiften för småbarnspedagogik. Avgiften för sommartiden (juni-augusti) bestäms enligt den normala avgiften för småbarnspedagogik. Klientavgiften för en förskoleelev ändras om de omständigheter som utgör grunden för fastställandet av avgiften (inkomster, familjestorlek, regelbunden tid inom småbarnspedagogiken) ändras.

Ett skriftligt avtal om barnets regelbundna tid inom småbarnspedagogiken per vecka och dag samt om frånvaro ingås med enheten för småbarnspedagogik. Familjens semestrar och barnets tillfälliga frånvaro sänker inte den regelbundna tiden inom småbarnspedagogiken.

Grunden för ändringen av avgiftsklassen kan inte vara sporadisk frånvaro, sjukfrånvaro eller semester.

Barnets tider inom småbarnspedagogiken ska lämnas meddelas senast 10 dagar innan vården behövs.

Familjedagvård

Föräldrarna till barn i familjedagvård gottgörs i vårdavgiften för frånvaro i händelse av reservvård om de förbundit sig till att själva ordna reservvården. Om reservvården avtalas skriftligt i barnets dagvårdsplan för åtminstone höst- eller vårperioden.

Gottgörelsen gäller inte föräldrarnas semestrar, då barnet inte heller annars skulle behöva dagvård.

Avgift för tillfällig småbarnspedagogik

För tillfällig dagvård i högst 5 dagar debiteras 18,00 euro som dagsavgift för småbarnspedagogik på heltid och 11 euro som avgift för småbarnspedagogik på deltid.

Avgiften för klubbverksamheten är 3,00 €/dag (3 h) eller mer än 12 dagar 35 €/mån.

Vårdavgiften för barn som omfattas av vården av utvecklingsstörda:
Den primära grunden för att fastställa avgiften för småbarnspedagogik för ett utvecklingsstört barn är det specialomsorgsprogram som utarbetats för barnet med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Om småbarnspedagogik inte upptas av specialomsorgsprogrammet bestäms avgiften enligt Lojo stads betalningsprinciper.

Inledande och avslutande av småbarnspedagogik

Man kan enligt överenskommelse besöka den plats inom småbarnspedagogiken som beviljats barnet innan småbarnspedagogiken enligt beslutet börjar. Ingen avgift för småbarnspedagogik tas ut för introduktionsbesöken förutsatt att barnets vårdnadshavare är med.

Om en plats inom småbarnspedagogiken som man sökt och beviljats inte tas emot och platsen inte har avbokats förrän småbarnspedagogiken enligt beslutet börjar tas ut hälften av månadsavgiften.

Föräldrarna ska skriftligt meddela om upphörandet av vårdförhållandet till chefen för enheten inom småbarnspedagogiken i fråga (daghemsföreståndaren) en månad innan vårdförhållandet upphör.