Förskoleundervisning

Tiden i förskolan är en viktig uppväxtperiod i en sexårings liv.  Barnet lär sig nya färdigheter genom att leka, röra sig, experimentera och utforska. De interaktiva färdigheterna utvecklas tillsammans med de andra barnen och vuxna.

Modersmålet och sagornas rika värld, olika former av bildspråk och hantverk, musik och teaterlekar samt motion inomhus och utflykter till närmiljön ger barnet gott om möjligheter att lära sig nytt och få positiva erfarenheter tillsammans. Gradvis utvecklas färdigheterna att läsa och skriva.  Även matematiskt tänkande – mätning och klassificering, jämförelser och att känna igen siffror – övas. Att klara av situationer i vardagen, t.ex. att måltider och påklädning och att ta hand om andra är viktiga färdigheter för en förskoleelev som lärs ut med vuxenstöd.

Barnens medverkan i planeringen av aktiviteter beaktas. Man lyssnar på barnen, hör deras åsikter och diskuterar med dem.  Verksamheten i förskolan ska planeras, genomföras och utvärderas i samverkan med barnen, förskolepersonalen och vårdnadshavarna. Varje barn får uppleva sig vara så unikt och värdefullt precis så som barnet är, och vid behov erbjuds stöd även i form av specialsmåbarnspedagogik.

Innehållet i förskoleundervisningen styrs av den nationella och lokala planen för förskoleundervisningen.

Förskoleundervisning (Utbildningsstyrelsens webbplats)

Lojo stads plan för förskoleundervisning 2023

Lojo stads läroplan för försöket med tvåårigt förskoleundervisning 2021-2024

 

Related to the subject: