Beslutsfattande

Beslutsfattandet sker i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och i nämnderna med underlydande sektioner. Möteshandlingarna samt de förtroendevaldas kontaktinformation hittar du via menyn invid. Den intilliggande menyn innehåller också en förvaltningskalender med mötesdagarna under innevarande år för alla organ.

Lojo stads årskungörelse 1.8–31.12.2024

Beslutsprocessen är offentlig

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för allmänheten. Sammanträdena hålls i regel i stadshuset Monkola på adressen Karstuvägen 4. Under coronapandemin har platsen för stadsfullmäktiges sammanträden varierat. Plats för sammanträdet meddelas till exempel i möteskungörelsen på stadens webbplats samt i föredragningslistan för sammanträdet. Sammanträdena sänds direkt på webben och man kan följa sändningen på stadens YouTube-kanal. Efter sammanträdet kan inspelningen ses i 14 dygn på stadens YouTube-kanal.

Efter förtroendeorganens möten görs ett sammandrag av besluten som skickas till de lokala medierna och publiceras som meddelande på stadens Facebook-sida.

Mötesprotokollen (bara fullmäktiges också på svenska) publiceras på webbplatsen Föredragningslistor och protokoll som du hittar via menyn invid om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Beslut av tjänsteinnehavare

Tjänsteinnehavarbesluten hålls tillgängliga för kommunmedlemmarna i stadens allmänna datanät enligt prövning av den myndighet som fattat beslutet (140 § i kommunallagen). Besluten publiceras i regel dagen efter att beslutet fattades. Besluten kan läsas på webbplatsen under den tid de är tillgängliga. En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att beslutet fanns tillgängligt i datanätet. Besluten publiceras med anvisning om ändringssökande.

Protokollen över tjänsteinnehavarbesluten hittar du via menyn invid. Av protokollen publiceras de beslutsprotokoll som en kommunmedlem får söka ändring i enligt kommunallagen.

Obs! Beslut av tjänsteinnehavare kan innehålla bilagor som inte publiceras på webbplatsen. Bilagorna innehåller då sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter, vars publicering kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet. Andra än nödvändiga personuppgifter är svärtade i besluten.

Kommuninvånaren påverkar

På sidan Uträtta ärenden och påverka kan du som Lojobo påverka beslutsfattandet.

Bindningar

Enligt kommunallagen (410/2015) är vissa av kommunens förtroendevalda och tjänsteinnehavare skyldiga att redogöra för sina bindningar offentligt.

Enligt 84 § i kommunallagen ska redogörelsen för bindningarna lämnas till revisionsnämnden, som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.

Register över bindningar

Strategin och stadgarna styr

Bestämmelser som gäller stadens förvaltning och beslutsfattande ingår bl.a. i kommunal- och förvaltningslagen och i den av fullmäktige godkända förvaltningsstadgan.

Du hittar Lojo stads förvaltningsstadga och stadsstrategin som styr stadens utveckling och verksamhet i menyn intill.

 

Related to the subject: