Beslutsfattande

Förvaltningskalendern anger datumen för sammanträden.

Beslutsfattandet sker i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och i nämnderna med underlydande sektioner. Föredragningslistorna och protokollen (bara fullmäktiges också på svenska) samt de förtroendevaldas kontaktinformation hittar du via menyn invid, om inte något annat följer av sekretessbestämmelser.
Lojo stads årskungörelse 2021

Beslut av tjänsteinnehavare

Tjänsteinnehavarbesluten hålls tillgängliga för kommunmedlemmarna i stadens allmänna datanät enligt prövning av den myndighet som fattat beslutet (140 § i kommunallagen). Besluten publiceras i regel dagen efter att beslutet fattades. Besluten kan läsas på webbplatsen under den tid de är tillgängliga.  En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att beslutet fanns tillgängligt i datanätet. Besluten publiceras med anvisning om ändringssökande.

Protokollen över tjänsteinnehavarbesluten hittar du via menyn invid. Av protokollen publiceras de beslutsprotokoll som en kommunmedlem får söka ändring i enligt kommunallagen.

Obs! Beslut av tjänsteinnehavare kan innehålla bilagor som inte publiceras på webbplatsen.  Bilagorna innehåller då sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter, vars publicering kan äventyra integritetssyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet.  Andra än nödvändiga personuppgifter är i svärtade i besluten.

Kommuninvånaren påverkar

På sidan Uträtta ärenden och påverka kan du som Lojobo påverka beslutsfattandet.

Bindningar

Enligt kommunallagen (410/2015) är vissa av kommunens förtroendevalda och tjänsteinnehavare skyldiga att redogöra för sina bindningar offentligt.

Enligt 84 § i kommunallagen ska redogörelsen för bindningarna lämnas till revisionsnämnden, som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.

Register över bindningar