Västra Nylands välfärdsområde

               

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland.

 

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna
i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Följ med hur Västra Nylands välfärdsområde bereds

Läs mer: www.luvn.fi/sv

Mer information om beredningen av reformen finns också på regeringens webbplats för social- hälsovårds- och landskapsreformen.

I gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde kan du delta i diskussioner och andra uppgifter. Du kan också lämna in förslag och frågor. Vi önskar alla invånare, organisationer och andra samarbetspartner varmt välkomna med!

Digivälfärd

I Digivälfärd-tjänsten erbjuder en smidig väg till social- och hälsovårdstjänsterna i din hemkommun.
Digivälfärden chattmottagning

15.8.2022

På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och samarbetspartner 22.9.2022

Under 2022 ordnar vi öppna informationsmöten om beredningen av Västra Nylands välfärdsområde. Nästa infomöte hålls på webben torsdagen den 22 september 2022 kl. 17–17.45 på finska och kl. 18.00–18.45 på svenska. Båda infomöten hålls på webben.
På mötet får du veta vad som är aktuellt inom beredningen av välfärdsområdet. Var är vi just nu och vad händer härnäst? Mötet spelas in och inspelningen kan ses i två veckor.
Länk till meddelandet:
https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/08/pa-vag-mot-valfardsomradet-informationsmote-invanare-och-samarbetspartner-2292022


12.8.2022

Välkommen att svara på Välfärdsområdets strategienkät!

Välfärdsområdets strategiarbete har inletts och i detta skede vill vi höra dina tankar om värderingarna och tyngdpunkterna i verksamheten inom Västra Nylands välfärdsområde.

Enkätens resultat utnyttjas i strategiarbetet. Dina svar är därför mycket viktiga, eftersom strategin kommer att vara det viktigaste verktyget i utvecklingen av välfärdsområdets tjänster och ledningen av dess verksamhet.

Vi ber dig att svara senast den 26 augusti 2022. Bland de invånare och arbetstagare som besvarat enkäten utlottas Finnkinos biobiljetter. Om du vill delta i utlottningen, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten:
https://link.webropolsurveys.com/S/E8026D1DFB0832CD


31.5.2022
Västra Nylands välfärdsområde nyhetsbrev 5/2022
https://nyhetsbrev.lu-palvelut.fi/a/s/53417428-d0d0e55cc4e1ee75dcd6138ecfc0a40b/1247896

17.5.2022
Sanna Svahn valdes till Västra Nylands välfärdsområdesdirektör
https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/05/sanna-svahn-valdes-till-vastra-nylands-valfardsomradesdirektor

13.5.2022

Vanliga frågor om byggandet av Västra Nylands välfärdsområde

Social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster överförs från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Vad innebär det? På denna sida samlar vi svar på frågor som invånarna och våra samarbetspartner oftast ställer.
https://www.luvn.fi/sv/vanliga-fragor-om-byggandet-av-vastra-nylands-valfardsomrade


12.4.2022

På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och samarbetspartner 5.5.2022

Västra Nylands välfärdsområde ordnar öppna informationsmöten om beredningen av Västra Nylands välfärdsområde. Nästa infomöte hålls på webben torsdagen den 5 maj 2022 kl. 18.15–19.15 på svenska.
Teams-länken till infomötet publiceras på denna sida https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/04/pa-vag-mot-valfardsomradet-informationsmote-invanare-och-samarbetspartner-552022 före mötet.
På mötet får du veta vad som är aktuellt inom beredningen av välfärdsområdet. Var är vi just nu och vad händer härnäst?
Läs mer: https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/04/pa-vag-mot-valfardsomradet-informationsmote-invanare-och-samarbetspartner-552022


12.4.2022

 • Västra Nylands välfärdsområde hyr de lokaler som behövs för tjänsterna av kommunerna eller privata aktörer. Vid mötena mellan välfärdsområdet och kommunerna under kommunrundan är det viktigast att samla in information om nya lokalprojekt för att de i fortsättningen ska kunna utvecklas tillsammans.

Hurdana lokaler för social- och hälsovården och räddningstjänsterna finns det i Västra Nyland nu och i framtiden? Bland annat dessa frågor diskuteras under den pågående kommunrundan, där beredarna inom lokalförvaltningen, beredningsdirektörerna för de olika tjänsterna och ledningen för Västra Nylands kommuner träffas.31.3.2022

 • Åtta sökande till tjänsten som Västra Nylands välfärdsområdesdirektör
  Tjänsten som Västra Nylands välfärdsområdesdirektör söktes av åtta personer inom utsatt tid 31.3.2022. De sökande är i alfabetisk ordning:• Hanhisalo, Markus, diplomingenjör, Esbo
  • Lindberg, Jukka Otto Tapio, politices magister, Tavastehus
  • Paavolainen, Petri, diplomingenjör, Esbo
  • Pekkanen, Lea Maarit, magister i hälsovetenskaper, Kyrkslätt
  • Svahn, Sanna, medicine doktor, Esbo
  • Tiensuu, Teemu, magister i samhällsvetenskaper, Kervo
  • Tollet, Jan-Johannes, diplomingenjör, Esbo
  • Tuomolin, Petra, ekonomie magister, ÅboDen första intervjuomgången genomförs 7.4.2022 och 8.4.2022. Personbedömningarna ordnas vecka 16. Välfärdsområdesfullmäktiges fullmäktigegrupper intervjuar de främsta sökandena 4.5. Välfärdsområdesstyrelsen lämnar 10.5.2022 fullmäktige ett förslag till val av välfärdsområdesdirektör. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om val av välfärdsområdesdirektör vid sitt möte 17.5.2022.Tjänsten tillsätts för fem år, från 1.6.2022 eller enligt överenskommelse. Dessutom är en fortsättningsperiod på fem år möjlig.Välfärdsområdesdirektören är välfärdsområdets högsta tjänsteinnehavare och svarar för den allmänna ledningen av den nya organisationens verksamhet, förvaltning och ekonomi i en tvåspråkig verksamhetsmiljö. Hen svarar för uppnåendet av de strategiska målen och målen för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen uppställt för serviceverksamheten. I välfärdsområdets beredningsskede leder välfärdsområdesdirektören den tillfälliga styrgruppen för förändringsorganisationen och den operativa ledningsgruppen.

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder 7.3.2022

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträde hålls måndag 7.3.2022 från kl. 17.30 i Dipoli, Otsvängen 24, Esbo.

Vid det första sammanträdet väljs välfärdsområdesfullmäktiges presidium, välfärdsområdesstyrelsen och nämnderna, beslutas om förvaltningsstadgan och behandlas bland annat personalöverföring från de överlåtande organisationerna till välfärdsområdet samt inrättande av tjänsten som välfärdsområdesdirektör.

Sammanträdet är öppet och kan följas i direkt webbsändning eller som inspelning på:  Västra Nylands välfärdsområdes Youtube-kanal

Sammanträdesmaterial:

Sammanträdets föredragningslista
Det justerade protokollet från sammanträdet hålls tillgängligt från 14.3.2022


Meddelande 11.2.2022
Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde gav finansministeriet ett utlåtande om ett utkast till förordning om finansiering av beredningen av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet.De föreslagna ändringarna i förordningen om finansiering av beredningen är allmänt sett ändamålsenliga ur Västra Nylands välfärdsområdes synvinkel. Välfärdsområdet föreslår som tillägg att understöd också ska kunna beviljas för kostnader för byggande av IKT-system som är nödvändiga med tanke på välfärdsområdenas verksamhet, förvaltning och beslutsfattande samt för kostnader för stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet. Välfärdsområdet föreslår vidare att välfärdsområdena vid behov ska kunna beviljas tilläggsunderstöd för att ansvaret för att ordna tjänster ska kunna överföras till välfärdsområdet utan störningar.

Dessutom behandlade det temporära beredningsorganet överföringar av avtal samt grunderna för ersättning av handräckning eller arbetsinsats.

Ett utlåtande till Kårkulla samkommun samt mötesarvodena till ledamöterna och ersättarna i välfärdsområdesfullmäktige för tiden före fullmäktiges konstituering behandlas vid ett kommande sammanträde. De övriga besluten fattades enligt förslagen.

Det temporära beredningsorganet håller ett extra sammanträde 18.2.2022 och vid behov också 28.2.2022.


 • Den politiska övervakningsgruppen gav ett förslag till politisk organisation för Västra Nylands välfärdsområde   24.1.2022

I övervakningsgruppens förslag ingår utöver de lagstadgade förtroendeorganen också en nämnd för tjänster och resurser, en nämnd för framtid och utveckling, en nämnd för beredskap och säkerhet, en sektion för individärenden och en förhandlingskommitté för välfärdsområdesfullmäktige. Beslut om den politiska organisationen fattas av välfärdsområdesfullmäktige. Övervakningsgruppen avslutade sitt arbete. Det sista sammanträdet var 20.1.2022.

Välfärdsområdets lagstadgade förtroendeorgan är fullmäktige och styrelsen, revisionsnämnden, nationalspråksnämnden, valnämnden, ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet. Till övriga delar beslutar fullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde om den politiska organisationen. Fullmäktige håller sitt första sammanträde 7.3.2022.

Informationsmöte för invånare och organisationer 12.1.2022, inspelning via denna länk till och med 26.1.2022.

 • Västra Nylands välfärdsområde gav ett utlåtande om en lagproposition om en skärpning av vårdgarantin och fattade beslut om IKT-upphandling
  Meddelande 17.12.2021

Västra Nylands välfärdsområde förhåller sig positivt till målet med en lagproposition om en skärpning av vårdgarantin för primärvården, det vill säga att stärka basservicen inom hälso- och sjukvården och förbättra tillgången till tjänster. Västra Nylands välfärdsområde anser dock att övergångstiden ska vara längre än vad som föreslagits eller att vårdgarantin ska skärpas stegvis för att frågor som gäller rekrytering av läkare och annan vårdpersonal samt lokaler ska kunna lösas.

År 2023 ska man i första hand trygga inledningen av ordnandet av tjänsterna i välfärdsområdena. Utveckling av servicesystemet som en skärpning av vårdgarantin förutsätter är möjlig först efter det. Utlåtande (på finska)

Upphandling och avtal
Välfärdsområdet beslutade att av Kommunernas Tiera Ab skaffa apparat- och slutanvändartjänster, de fortlöpande tjänsterna inom tjänsten Tiera365 samt ett projekt för ibruktagande av slutanvändar- och Tiera365-tjänsterna. I upphandlingarna ingår bland annat användningssupport, närsupport, livscykel- och hanteringstjänster för apparater, Microsoft-användarrättigheter samt utvecklings- och expertarbete. Om den IKT-förändringsfinansiering som beviljas välfärdsområdet inte är tillräcklig, kan ibruktagandet avbrytas för att minimera kostnaderna.

Välfärdsområdet beslutade skaffa ett planeringsprojekt för en datakommunikationslösning av Istekki Oy. Anskaffningen finansieras med den startfinansiering för IKT som redan beviljats.

Esbo stad och Västra Nylands välfärdsområde har tillsammans kartlagt kritiska avtal som ska delas mellan Esbo stad och Västra Nylands välfärdsområde. Det första man beslutade om var fördelningen av avtalen om digital transformation och om beslutssystemet.

SammanträdesmaterialVästra Nylands välfärdsområde ingår ramavtal om IKT-lösningar
Meddelande 26.11.2021

De tidsbestämda ramavtalen omfattar bland annat slutanvändar- och apparattjänster, serversalstjänster samt datakommunikations-, telefontrafik- och integrationslösningar.

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade ingå ramavtal om IKT-lösningar med Kommunernas Tiera Ab (bland annat slutanvändar- och apparattjänster samt serversalstjänster) och Istekki Oy (bland annat datakommunikation och samtalstrafik samt integrationslösningar). Med Istekki Oy ingås dessutom separata avtal om databehandling och informationssäkerhet som kompletterar ramavtalet.

Båda ramavtalen är tidsbestämda och gäller till 31.12.2023. I ramavtalen avtalas om de allmänna villkoren och praxisen för samarbetet. Västra Nylands välfärdsområde har inte på basis av ramavtalen skyldighet att köpa en viss mängd tjänster. För eventuella projekt- och tjänsteleveranser utarbetas separata upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt.

Dessutom beslutade man ingå ett föravtal med Istekki Oy om produktion av datakommunikationstjänster. Avtalet gäller högst till 31.7.2022.

Det temporära beredningsorganets nästa sammanträden är 9.12.2021, 17.12.2021 (vid behov), 14.1.2022, 28.1.2022 och 11.2.2022. Mandatperioden för det temporära beredningsorganet avslutas när välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som fullmäktige tillsätter har inlett sin verksamhet.

Sammanträdesmaterial
Välfärdsområdets beslut


 • Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 för Västra Nylands välfärdsområde har godkänts 8.10.2021
  Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade om budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2022.

Dessutom beslutade man ansluta sig till DigiFinland Oy:s upphandlingsring, som gäller upphandlingar i anslutning till arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter. Man gav också ett utlåtande om utkastet till förordning om statsunderstöd inom social- och hälsovården för Finlands program för hållbar tillväxt 2021–2025.

Beredningsorganet håller vid behov ett extra sammanträde 15.10.2021.


 • Den politiska övervakningsgruppen satte sig in i läget och riskerna vid beredningen av Västra Nylands välfärdsområde 7.10.2021

Tidsplan, informationssystem och finansiering väcker oro
De största riskerna i samband med beredningen är den snäva tidtabellen, informationssystemen och de finansieringsbeslut som saknas. Det finns mycket lite tid till exempel för anskaffning av informationssystem eller integrering av olika klient- och patientdatasystem. Dessutom genomför alla välfärdsområden omfattande ändringar samtidigt, vilket innebär att personalresurserna och andra resurser är knappa.

Dessa teman diskuterades vid det första sammanträdet för den politiska övervakningsgruppen för beredningen av Västra Nylands välfärdsområde 6.10.2021.

Övervakningsgruppen lyfte fram sin oro över kostnaderna för och finansieringen av informationssystemen, patientsäkerheten och informationssäkerheten i samband med integreringen av patientdatasystemen samt invånarnas tjänster i övergångsskedet när ansvaret för att ordna tjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdet.

Tryggandet av invånarnas tjänster prioriteras
Ordföranden för det temporära beredningsorganet Sanna Svahn konstaterade att det viktigaste är att invånarnas tjänster tryggas. Avsikten är att bevara fungerande servicekedjor också i samband med förändringen och att tillsammans vidareutveckla dem.

Övervakningsgruppen återkommer till dessa teman vid sina kommande möten. Nästa möten hålls 10.11 och 9.12.

Mer information:
– Henrik Vuornos, ordförande för övervakningsgruppen, ordförande för Esbo stadsstyrelse, 044 253 4444, henrik.vuornos@gmail.com
– Sanna Svahn, ordförande för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde, tfn 050 544 6535, sanna.svahn@esbo.fi
Promemoria över övervakningsgruppens sammanträde 6.10.2021


 • Nya tjänster som beredningsdirektörer har ledigförklarats i Västra Nyland – IKT-beredningen framskrider 1.10.2021

Ansökningstiden för tjänsterna som beredningsdirektörer som svarar för tjänstehelheterna inom Västra Nylands välfärdsområde har inletts. Beredningsdirektörerna svarar för uppgiftsområdena barn, unga och familjer, vuxna respektive äldre. Annonserna om tjänsterna finns i Kommunrekry-systemet. Ansökningstiden går ut 20.10.2021.

Välfärdsområdets beslut