Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram

               

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland.

Mer information om beredningen av reformen finns på regeringens webbplats för social- hälsovårds- och landskapsreformen.

Kommunerna i västra Nyland, det vill säga Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå samt vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis) planerar en gemensam social- och hälsocentral som ska förse invånarna med högklassiga och lättillgängliga tjänster. Samtidigt förbereder man sig på inrättandet av Västra Nylands välfärdsområde.

  • Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 för Västra Nylands välfärdsområde har godkänts 8.10.2021
    Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade om budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2022.

Dessutom beslutade man ansluta sig till DigiFinland Oy:s upphandlingsring, som gäller upphandlingar i anslutning till arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter. Man gav också ett utlåtande om utkastet till förordning om statsunderstöd inom social- och hälsovården för Finlands program för hållbar tillväxt 2021–2025.

Beredningsorganet håller vid behov ett extra sammanträde 15.10.2021.

Sammanträdesmaterial
Välfärdsområdets beslut

  • Den politiska övervakningsgruppen satte sig in i läget och riskerna vid beredningen av Västra Nylands välfärdsområde 7.10.2021

Tidsplan, informationssystem och finansiering väcker oro
De största riskerna i samband med beredningen är den snäva tidtabellen, informationssystemen och de finansieringsbeslut som saknas. Det finns mycket lite tid till exempel för anskaffning av informationssystem eller integrering av olika klient- och patientdatasystem. Dessutom genomför alla välfärdsområden omfattande ändringar samtidigt, vilket innebär att personalresurserna och andra resurser är knappa.

Dessa teman diskuterades vid det första sammanträdet för den politiska övervakningsgruppen för beredningen av Västra Nylands välfärdsområde 6.10.2021.

Övervakningsgruppen lyfte fram sin oro över kostnaderna för och finansieringen av informationssystemen, patientsäkerheten och informationssäkerheten i samband med integreringen av patientdatasystemen samt invånarnas tjänster i övergångsskedet när ansvaret för att ordna tjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdet.

Tryggandet av invånarnas tjänster prioriteras
Ordföranden för det temporära beredningsorganet Sanna Svahn konstaterade att det viktigaste är att invånarnas tjänster tryggas. Avsikten är att bevara fungerande servicekedjor också i samband med förändringen och att tillsammans vidareutveckla dem.

Övervakningsgruppen återkommer till dessa teman vid sina kommande möten. Nästa möten hålls 10.11 och 9.12.

Mer information:
– Henrik Vuornos, ordförande för övervakningsgruppen, ordförande för Esbo stadsstyrelse, 044 253 4444, henrik.vuornos@gmail.com
– Sanna Svahn, ordförande för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde, tfn 050 544 6535, sanna.svahn@esbo.fi
Promemoria över övervakningsgruppens sammanträde 6.10.2021

  • Nya tjänster som beredningsdirektörer har ledigförklarats i Västra Nyland – IKT-beredningen framskrider 1.10.2021

Ansökningstiden för tjänsterna som beredningsdirektörer som svarar för tjänstehelheterna inom Västra Nylands välfärdsområde har inletts. Beredningsdirektörerna svarar för uppgiftsområdena barn, unga och familjer, vuxna respektive äldre. Annonserna om tjänsterna finns i Kommunrekry-systemet. Ansökningstiden går ut 20.10.2021.

Välfärdsområdets beslut

Prenumerera på nyhetsbrevet, så får du Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms senaste nyheter till din e-post varje månad. Nyhetsbrevet publiceras på finska, svenska och engelska.
https://www.lu-palvelut.fi/sv-FI/Vastra_Nylands_social_och_halsovardsprogram/Prenumerera_pa_Vastra_Nylands_social_och(190540)

Tidsplan för social- och hälsovårdsreformen
Social- och hälsovårdsreformen består av många stora helheter som bereds parallellt vid olika ministerier. Beredningen av reformen inleddes hösten 2019.  Reformen förutsätter mycket utredningsarbete och kartläggningar av nuläget.
Lagarna för social- och hälsovårdsreformen behandlas för närvarande av riksdagen.

Riksdagen ska behandla lagarna för social- och hälsovårdsreformen inför sommaren. En temporär förvaltning ska enligt planerna grundas hösten 2021.