Västra Nylands välfärdsområde

               

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland.

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna
i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Följ med hur Västra Nylands välfärdsområde bereds

Läs mer: www.luvn.fi/sv

Mer information om beredningen av reformen finns också på regeringens webbplats för social- hälsovårds- och landskapsreformen.

I gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde kan du delta i diskussioner och andra uppgifter. Du kan också lämna in förslag och frågor. Vi önskar alla invånare, organisationer och andra samarbetspartner varmt välkomna med!

Digivälfärd

I Digivälfärd-tjänsten erbjuder en smidig väg till social- och hälsovårdstjänsterna i din hemkommun.
Digivälfärden chattmottagning

13.12.2022
Budgeten för år 2023, ekonomiplanen för åren 2023–2025 och klientavgifterna godkändes

Välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023–2025 och reviderade förvaltningsstadgan. Vid sammanträdet antogs klientavgifterna inom social- och hälsovården i välfärdsområdet samt grunderna för nedsättning och efterskänkning av klientavgifter.

Nettoutgifterna för social- och hälsovården samt räddningsverket vid Västra Nylands välfärdsområde uppgår till cirka 1 734 miljoner euro per år. Det förutspås att underskottet för år 2023 uppgår till cirka 70,6 miljoner euro. Underskottet täckas under perioden för ekonomiplanen. Ett program för att balansera ekonomin utarbetas under 2023 i samband med servicestrategin.

Klientavgifterna
Välfärdsområdesfullmäktige antog klientavgifterna inom social- och hälsovården i Västra Nylands välfärdsområde samt grunderna för nedsättning och efterskänkning av klientavgifter från och med den 1 januari 2023.

Förvaltningsstadgan
Fullmäktige reviderade förvaltningsstadgan. Två företrädare utses till utskottet för tjänster och resurser av personalen. Dessa företrädare har yttrande- och närvarorätt.

Klientavgifter inom social- och hälsovården i Västra Nylands välfärdsområde från 1.1.2023

Grunder för nedsättning och efterskänkning av klientavgifter i Västra Nylands välfärdsområde från 1.1.2023


7.12.2022
Kampanjen Starkare tillsammans (Vahvemmat yhdessä) och reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Den 1 januari 2023 övergår vi till välfärdsområdena när reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, det största projektet både för den här regeringen och för flera av de tidigare regeringarna, verkställs. Den nationella medborgarkampanjen Starkare tillsammans erbjuder stöd för välfärdsområdenas kommunikation och påminner om varför reformen är så viktig.

Länk till kampanjens webbplats hyvinvointialueet.fi


1.12.2022
De riksomfattande målen för social- och hälsovården har fastställts

Den 1 december 2022 fastställde Statsrådet vid sitt allmänna sammanträde de riksomfattande målen för ordnandet av social- och hälsovård 2023-2026. Målen är strategiska och gäller social- och hälsovårdsverksamheten i hela Finland. Målen är en central del av den nationella styrningen av social- och hälsovården. Målen stöder de aktuella reform- och utvecklingsbehoven inom tjänsterna.

Mål för jämlika tjänster och för samarbetet och beredskapen
I lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs det att de riksomfattande målen ska omfatta mål som till exempel tryggar en jämlik social- och hälsovård, säkerställer samordningen av tjänsterna samt mål för samarbetet mellan välfärdsområdena och utvecklandet av social- och hälsovårdens informationshantering och för att genomföra beredskap och förberedelser på regional och nationell nivå.

https://soteuudistus.fi/sv/-//1271139/de-riksomfattande-malen-for-social-och-halsovarden-har-faststallts

30.11.2022
Genom samarbete säkerställs en trygg överföring av serviceproduktionen till välfärdsområdet

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna och räddningstjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdet den 1 januari 2023. I Västra Nyland är genomförandet av överföringen en exceptionellt utmanande process eftersom välfärdsområdets administrativa strukturer i stor utsträckning byggs upp som nya lösningar och tidtabellen är snäv.
https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/11/genom-samarbete-sakerstalls-en-trygg-overforing-av-serviceproduktionen-till-valfardsomradet


29.11.2022
Distanstjänster utökar tjänsteutbudet

I Västra Nylands välfärdsområde bereds teknologilösningar som stöder boende hemma. Med lösningarna kan man i framtiden betjäna invånarna i Västra Nylands välfärdsområde mer mångsidigare.

Möjligheterna som digitala tjänster skapat framkom konkret på grund av coronapandemin. Många tjänster övergick till den digitala världen och flera av dem konstaterades fungera så bra att det är värt att fortsätta med dem.

Digitala lösningar har använts i olika kommuner inom Västra Nylands välfärdsområde bland annat i distansdagverksamhet, distansrehabilitering och distanshemvård. Meningen är att tjänsterna utvidgas till hela välfärdsområdet.
https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/11/distanstjanster-utokar-tjansteutbudet


22.11.2022
Inspelningen av informationsmötet 17.11
. för invånare kan nu ses på Västra Nylands välfärdsområdes YouTube-kanal
https://www.youtube.com/watch?v=S9HnbouEj5o&t=1941s


18.11.2022
Västra Nylands välfärdsområde inrättas en regional rådgivnings- och klienthandledningsenhet för äldre dvs. en Seniorinfo

Seniorinfons rådgivningstelefon tar emot samtal fr.o.m. 20.12.2022. Rådgivningen är i första hand avsedd för äldre personer och deras närstående.

Syftet med rådgivningen är att erbjuda hjälp i frågor som gäller välbefinnande, åldrande och vardagsliv, samt handleda invånarna i att söka sig till servicen. Rådgivningen genomförs centraliserat med två områden (öst och väst). Bedömningen av servicebehovet och beslutsfattande om service sker däremot i lokala klienthandledningsteam, vars verksamhet inleds vid årsskiftet.

Seniorinfon har till uppgift att:

Erbjuda rådgivning för att stödja ett gott åldrande och ge stöd för hemmaboende åt äldre (inkl. rådgivning om tjänster inom tredje sektorn m.m.).
Göra en första bedömning av klientens situation, samt vid behov göra en omfattande bedömning av servicebehovet genom att klienthandledaren gör ett hembesök.
Fatta nödvändiga servicebeslut, säkerställa att servicen inleds och genomföra uppföljning av kundrelationen i samarbete med serviceproduktionen.
Ibruktagandet av Seniorinfo medför förändringar i både invånarnas och vårdpersonalens kontaktkanaler. De rådgivningsnummer och elektroniska kontaktkanaler för tjänster för äldre som för närvarande används i kommunerna tas ur bruk, och i stället skapas nya gemensamma kontaktkanaler för Västra Nylands välfärdsområde (rådgivningstelefon, e-post, elektroniska kontaktblanketter).

Seniorinfo ansvarar i regel för att bedöma servicebehovet och fatta servicebeslut inom servicen för äldre från och med den 1.1.2023.
-Om en äldre person eller en närstående har frågor om / är orolig för åldrande eller hur den äldre klarar av vardagen, och han eller hon behöver information och rådgivning, kan personen hänvisas till Seniorinfons rådgivningstelefon från och med den 20.12.2022.

Västra området (Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis):
tfn. 029 1512 280
-Om det är fråga om ett uppenbart servicebehov, men klienten ännu INTE har någon service / klientrelation, ta direkt kontakt med områdets kundhandledningsteam.
-Om det är fråga om en person som redan har service / en klientrelation ska du i första hand kontakta klientens egen kontaktperson (den instans som genomför vården) och i andra hand klienthandledningsteamet i området i fråga.


18.11.2022
Webbplatsen luvn.fi förnyas under hösten

Webbplatsen luvn.fi har använts som beredningens informationskanal ända sedan våren. Webbplatsens utseende och innehåll vidareutvecklas under hösten. Webbplatsen med nytt utseende publiceras i medlet av december.

Vårt mål är att utveckla webbplatsen till en åskådlig helhet där en invånare i Västra Nyland lätt hittar den information hon eller han behöver. Webbplatsen får en fast övre navigationsbalk som gör användningen smidigare. Webbplatsen har även en sökfunktion som gör det lättare att hitta rätt information.

Tjänster, kontaktuppgifter och anvisningar för klienter fås till webbplatsen från verksamhetsställets register samt på basis av information som fås i klientprojektet. Klientprojektet har tätt samarbete med beredningen av servicelinjerna.

Förutom de här uppgifterna kommer det mycket annat innehåll på webbplatsen. All information som för närvarande finns på luvn.fi överförs till den nya webbplatsen.
Webbadressen luvn.fi förblir oförändrad.


9.11.2022
Västra Nylands välfärdsområdes postadress och registraturs adress

Västra Nylands välfärdsområdes postadress och registraturs adress är:
PL 33, 02033 LÄNSI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE
PB 33, 02033 VÄSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE
P.O.BOX 33, 02033 WESTERN UUSIMAA WELLBEING SERVICES COUNTY

Ledningens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@luvn.fi.
E-postadresserna till den personal som övergår till välfärdsområdet har från och med 1 januari 2023 formen fornamn.efternamn@luvn.fi.

Verksamhetsställenas besöksadresser ändras inte.


3.11.2022
Rådet för personer med funktionsnedsättning, äldrerådet och ungdomsfullmäktige vid Västra Nylands välfärdsområde sammanträdde för första gången den 2 november 2022. Medlemmarna i påverkansorganen valdes bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet.

Till ordförande för ungdomsfullmäktige valdes Milla Suominen (Esbo). Till vice ordförande valdes Fanny Määttä (1 vice ordf., Ingå) och Sandra Kari (2 vice ordf., Kyrkslätt).

Till ordförande för äldrerådet valdes Olli Männikkö (Esbo). Till vice ordförande valdes Mirja Janérus (1 vice ordf., Lojo) och Kaj Sjöblom (2 vice ordf., Kyrkslätt).

Till ordförande för rådet för personer med funktionsnedsättning valdes Pirkko Kuusela (Esbo). Till vice ordförande valdes Marsa Valtonen (1 vice ordf., Lojo), Rosita Ahlgren (2 vice ordf., Ingå) och Juha-Matti Koskinen (3 vice ordf., Kyrkslätt). 


31.10.2022
Klientavgifterna inom social- och hälsovården behandlas i samband med budgetförhandlingarna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade fortsätta behandlingen av klientavgifterna inom social- och hälsovården och bordlade ärendet. Användningen av servicesedlar i välfärdsområdet fortsätter som ett sätt att producera tjänster. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om servicesedelns värde och om de tjänster som servicesedeln används för.
Läs mer:
https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/10/klientavgifterna-inom-social-och-halsovarden-behandlas-i-samband-med-budgetforhandlingarna28.10.2022
Västra Nylands välfärdsområdes serviceenhetschefer har utsetts
Läs mer:
https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/10/vastra-nylands-valfardsomrades-serviceenhetschefer-har-utsetts


26.10.2022
Målen för programmet Framtidens social- och hälsocentral:
Förbättra tjänsternas kvalitet och effekt


         25.10.2022

Välfärdsområdesfullmäktige godkände Västra Nylands välfärdsområdesstrategin

Välfärdsområdesfullmäktige godkände den gemensamt uppbyggda första strategin för Västra Nylands välfärdsområde. Strategin anger riktningen för välfärdsområdet och beskriver målen för välfärdsområdets första fullmäktigeperiod 2023–2025.
Läs mer:  https://luhva-d10julk.oncloudos.com/kokous/2022118-4-3678.PDF


11.10.2022

Inbjudan till organisationernas infomöte

Kom och hör välfärdsområdesstyrelsens beslut om organisationsbidragen för 2023 inom Västra Nylands välfärdsområde onsdagen den 26 oktober 2022 klockan 16:00.

De 50 första anmälda ryms med på plats. Informationstillfället kommer att hållas i HyTe ry:s utrymmen. Kaffeservice.

Adress: Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo / Kansalaistoiminnankeskus 2. våningen ”Sali”.
Man kan även delta via nätet.

Vid informationsmötet ges aktuell information om besluten angående organisationsbidragen inom välfärdsområdet och svar på frågor som ställts i förväg. Frågor kan ställas när du anmäler dig. Vänligen lämna dina frågor senast på söndag den 23 oktober.

Anmäl dig på denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/D8394ECA52EBB31028.9.2022

Funktionshinderservicens informationsmöte för invånare 27.10.2022

Västra Nylands välfärdsområde informerar:
Torsdagen den 27 oktober 2022 ordnar vi funktionshinderservicens informationsmöte för invånarna i välfärdsområdet kl. 17 på finska och kl. 18 på svenska.

På informationsmötet ger vi aktuell information om beredningen av funktionshinderservicen vid välfärdsområdet och behandlar frågor som invånarna har ställt på förhand.

Läs mer:
https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/09/funktionshinderservicens-informationsmote-invanare-2710202215.8.2022

På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och samarbetspartner 22.9.2022

Under 2022 ordnar vi öppna informationsmöten om beredningen av Västra Nylands välfärdsområde. Nästa infomöte hålls på webben torsdagen den 22 september 2022 kl. 17–17.45 på finska och kl. 18.00–18.45 på svenska. Båda infomöten hålls på webben.
På mötet får du veta vad som är aktuellt inom beredningen av välfärdsområdet. Var är vi just nu och vad händer härnäst? Mötet spelas in och inspelningen kan ses i två veckor.
Länk till meddelandet:
https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/08/pa-vag-mot-valfardsomradet-informationsmote-invanare-och-samarbetspartner-2292022


12.8.2022

Välkommen att svara på Välfärdsområdets strategienkät!

Välfärdsområdets strategiarbete har inletts och i detta skede vill vi höra dina tankar om värderingarna och tyngdpunkterna i verksamheten inom Västra Nylands välfärdsområde.

Enkätens resultat utnyttjas i strategiarbetet. Dina svar är därför mycket viktiga, eftersom strategin kommer att vara det viktigaste verktyget i utvecklingen av välfärdsområdets tjänster och ledningen av dess verksamhet.

Vi ber dig att svara senast den 26 augusti 2022. Bland de invånare och arbetstagare som besvarat enkäten utlottas Finnkinos biobiljetter. Om du vill delta i utlottningen, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten:
https://link.webropolsurveys.com/S/E8026D1DFB0832CD


31.5.2022
Västra Nylands välfärdsområde nyhetsbrev 5/2022
https://nyhetsbrev.lu-palvelut.fi/a/s/53417428-d0d0e55cc4e1ee75dcd6138ecfc0a40b/1247896

17.5.2022
Sanna Svahn valdes till Västra Nylands välfärdsområdesdirektör
https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/05/sanna-svahn-valdes-till-vastra-nylands-valfardsomradesdirektor

13.5.2022

Vanliga frågor om byggandet av Västra Nylands välfärdsområde

Social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster överförs från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Vad innebär det? På denna sida samlar vi svar på frågor som invånarna och våra samarbetspartner oftast ställer.
https://www.luvn.fi/sv/vanliga-fragor-om-byggandet-av-vastra-nylands-valfardsomrade


12.4.2022

På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och samarbetspartner 5.5.2022

Västra Nylands välfärdsområde ordnar öppna informationsmöten om beredningen av Västra Nylands välfärdsområde. Nästa infomöte hålls på webben torsdagen den 5 maj 2022 kl. 18.15–19.15 på svenska.
Teams-länken till infomötet publiceras på denna sida https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/04/pa-vag-mot-valfardsomradet-informationsmote-invanare-och-samarbetspartner-552022 före mötet.
På mötet får du veta vad som är aktuellt inom beredningen av välfärdsområdet. Var är vi just nu och vad händer härnäst?
Läs mer: https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/04/pa-vag-mot-valfardsomradet-informationsmote-invanare-och-samarbetspartner-552022


12.4.2022

 • Västra Nylands välfärdsområde hyr de lokaler som behövs för tjänsterna av kommunerna eller privata aktörer. Vid mötena mellan välfärdsområdet och kommunerna under kommunrundan är det viktigast att samla in information om nya lokalprojekt för att de i fortsättningen ska kunna utvecklas tillsammans.

Hurdana lokaler för social- och hälsovården och räddningstjänsterna finns det i Västra Nyland nu och i framtiden? Bland annat dessa frågor diskuteras under den pågående kommunrundan, där beredarna inom lokalförvaltningen, beredningsdirektörerna för de olika tjänsterna och ledningen för Västra Nylands kommuner träffas.31.3.2022

 • Åtta sökande till tjänsten som Västra Nylands välfärdsområdesdirektör
  Tjänsten som Västra Nylands välfärdsområdesdirektör söktes av åtta personer inom utsatt tid 31.3.2022. De sökande är i alfabetisk ordning:• Hanhisalo, Markus, diplomingenjör, Esbo
  • Lindberg, Jukka Otto Tapio, politices magister, Tavastehus
  • Paavolainen, Petri, diplomingenjör, Esbo
  • Pekkanen, Lea Maarit, magister i hälsovetenskaper, Kyrkslätt
  • Svahn, Sanna, medicine doktor, Esbo
  • Tiensuu, Teemu, magister i samhällsvetenskaper, Kervo
  • Tollet, Jan-Johannes, diplomingenjör, Esbo
  • Tuomolin, Petra, ekonomie magister, ÅboDen första intervjuomgången genomförs 7.4.2022 och 8.4.2022. Personbedömningarna ordnas vecka 16. Välfärdsområdesfullmäktiges fullmäktigegrupper intervjuar de främsta sökandena 4.5. Välfärdsområdesstyrelsen lämnar 10.5.2022 fullmäktige ett förslag till val av välfärdsområdesdirektör. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om val av välfärdsområdesdirektör vid sitt möte 17.5.2022.Tjänsten tillsätts för fem år, från 1.6.2022 eller enligt överenskommelse. Dessutom är en fortsättningsperiod på fem år möjlig.Välfärdsområdesdirektören är välfärdsområdets högsta tjänsteinnehavare och svarar för den allmänna ledningen av den nya organisationens verksamhet, förvaltning och ekonomi i en tvåspråkig verksamhetsmiljö. Hen svarar för uppnåendet av de strategiska målen och målen för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen uppställt för serviceverksamheten. I välfärdsområdets beredningsskede leder välfärdsområdesdirektören den tillfälliga styrgruppen för förändringsorganisationen och den operativa ledningsgruppen.

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder 7.3.2022

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträde hålls måndag 7.3.2022 från kl. 17.30 i Dipoli, Otsvängen 24, Esbo.

Vid det första sammanträdet väljs välfärdsområdesfullmäktiges presidium, välfärdsområdesstyrelsen och nämnderna, beslutas om förvaltningsstadgan och behandlas bland annat personalöverföring från de överlåtande organisationerna till välfärdsområdet samt inrättande av tjänsten som välfärdsområdesdirektör.

Sammanträdet är öppet och kan följas i direkt webbsändning eller som inspelning på:  Västra Nylands välfärdsområdes Youtube-kanal

Sammanträdesmaterial:

Sammanträdets föredragningslista
Det justerade protokollet från sammanträdet hålls tillgängligt från 14.3.2022


Meddelande 11.2.2022
Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde gav finansministeriet ett utlåtande om ett utkast till förordning om finansiering av beredningen av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet.De föreslagna ändringarna i förordningen om finansiering av beredningen är allmänt sett ändamålsenliga ur Västra Nylands välfärdsområdes synvinkel. Välfärdsområdet föreslår som tillägg att understöd också ska kunna beviljas för kostnader för byggande av IKT-system som är nödvändiga med tanke på välfärdsområdenas verksamhet, förvaltning och beslutsfattande samt för kostnader för stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet. Välfärdsområdet föreslår vidare att välfärdsområdena vid behov ska kunna beviljas tilläggsunderstöd för att ansvaret för att ordna tjänster ska kunna överföras till välfärdsområdet utan störningar.

Dessutom behandlade det temporära beredningsorganet överföringar av avtal samt grunderna för ersättning av handräckning eller arbetsinsats.

Ett utlåtande till Kårkulla samkommun samt mötesarvodena till ledamöterna och ersättarna i välfärdsområdesfullmäktige för tiden före fullmäktiges konstituering behandlas vid ett kommande sammanträde. De övriga besluten fattades enligt förslagen.

Det temporära beredningsorganet håller ett extra sammanträde 18.2.2022 och vid behov också 28.2.2022.


 • Den politiska övervakningsgruppen gav ett förslag till politisk organisation för Västra Nylands välfärdsområde   24.1.2022

I övervakningsgruppens förslag ingår utöver de lagstadgade förtroendeorganen också en nämnd för tjänster och resurser, en nämnd för framtid och utveckling, en nämnd för beredskap och säkerhet, en sektion för individärenden och en förhandlingskommitté för välfärdsområdesfullmäktige. Beslut om den politiska organisationen fattas av välfärdsområdesfullmäktige. Övervakningsgruppen avslutade sitt arbete. Det sista sammanträdet var 20.1.2022.

Välfärdsområdets lagstadgade förtroendeorgan är fullmäktige och styrelsen, revisionsnämnden, nationalspråksnämnden, valnämnden, ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet. Till övriga delar beslutar fullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde om den politiska organisationen. Fullmäktige håller sitt första sammanträde 7.3.2022.

Informationsmöte för invånare och organisationer 12.1.2022, inspelning via denna länk till och med 26.1.2022.

 • Västra Nylands välfärdsområde gav ett utlåtande om en lagproposition om en skärpning av vårdgarantin och fattade beslut om IKT-upphandling
  Meddelande 17.12.2021

Västra Nylands välfärdsområde förhåller sig positivt till målet med en lagproposition om en skärpning av vårdgarantin för primärvården, det vill säga att stärka basservicen inom hälso- och sjukvården och förbättra tillgången till tjänster. Västra Nylands välfärdsområde anser dock att övergångstiden ska vara längre än vad som föreslagits eller att vårdgarantin ska skärpas stegvis för att frågor som gäller rekrytering av läkare och annan vårdpersonal samt lokaler ska kunna lösas.

År 2023 ska man i första hand trygga inledningen av ordnandet av tjänsterna i välfärdsområdena. Utveckling av servicesystemet som en skärpning av vårdgarantin förutsätter är möjlig först efter det. Utlåtande (på finska)

Upphandling och avtal
Välfärdsområdet beslutade att av Kommunernas Tiera Ab skaffa apparat- och slutanvändartjänster, de fortlöpande tjänsterna inom tjänsten Tiera365 samt ett projekt för ibruktagande av slutanvändar- och Tiera365-tjänsterna. I upphandlingarna ingår bland annat användningssupport, närsupport, livscykel- och hanteringstjänster för apparater, Microsoft-användarrättigheter samt utvecklings- och expertarbete. Om den IKT-förändringsfinansiering som beviljas välfärdsområdet inte är tillräcklig, kan ibruktagandet avbrytas för att minimera kostnaderna.

Välfärdsområdet beslutade skaffa ett planeringsprojekt för en datakommunikationslösning av Istekki Oy. Anskaffningen finansieras med den startfinansiering för IKT som redan beviljats.

Esbo stad och Västra Nylands välfärdsområde har tillsammans kartlagt kritiska avtal som ska delas mellan Esbo stad och Västra Nylands välfärdsområde. Det första man beslutade om var fördelningen av avtalen om digital transformation och om beslutssystemet.

SammanträdesmaterialVästra Nylands välfärdsområde ingår ramavtal om IKT-lösningar
Meddelande 26.11.2021

De tidsbestämda ramavtalen omfattar bland annat slutanvändar- och apparattjänster, serversalstjänster samt datakommunikations-, telefontrafik- och integrationslösningar.

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade ingå ramavtal om IKT-lösningar med Kommunernas Tiera Ab (bland annat slutanvändar- och apparattjänster samt serversalstjänster) och Istekki Oy (bland annat datakommunikation och samtalstrafik samt integrationslösningar). Med Istekki Oy ingås dessutom separata avtal om databehandling och informationssäkerhet som kompletterar ramavtalet.

Båda ramavtalen är tidsbestämda och gäller till 31.12.2023. I ramavtalen avtalas om de allmänna villkoren och praxisen för samarbetet. Västra Nylands välfärdsområde har inte på basis av ramavtalen skyldighet att köpa en viss mängd tjänster. För eventuella projekt- och tjänsteleveranser utarbetas separata upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt.

Dessutom beslutade man ingå ett föravtal med Istekki Oy om produktion av datakommunikationstjänster. Avtalet gäller högst till 31.7.2022.

Det temporära beredningsorganets nästa sammanträden är 9.12.2021, 17.12.2021 (vid behov), 14.1.2022, 28.1.2022 och 11.2.2022. Mandatperioden för det temporära beredningsorganet avslutas när välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som fullmäktige tillsätter har inlett sin verksamhet.

Sammanträdesmaterial
Välfärdsområdets beslut


 • Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 för Västra Nylands välfärdsområde har godkänts 8.10.2021
  Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade om budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2022.

Dessutom beslutade man ansluta sig till DigiFinland Oy:s upphandlingsring, som gäller upphandlingar i anslutning till arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter. Man gav också ett utlåtande om utkastet till förordning om statsunderstöd inom social- och hälsovården för Finlands program för hållbar tillväxt 2021–2025.

Beredningsorganet håller vid behov ett extra sammanträde 15.10.2021.


 • Den politiska övervakningsgruppen satte sig in i läget och riskerna vid beredningen av Västra Nylands välfärdsområde 7.10.2021

Tidsplan, informationssystem och finansiering väcker oro
De största riskerna i samband med beredningen är den snäva tidtabellen, informationssystemen och de finansieringsbeslut som saknas. Det finns mycket lite tid till exempel för anskaffning av informationssystem eller integrering av olika klient- och patientdatasystem. Dessutom genomför alla välfärdsområden omfattande ändringar samtidigt, vilket innebär att personalresurserna och andra resurser är knappa.

Dessa teman diskuterades vid det första sammanträdet för den politiska övervakningsgruppen för beredningen av Västra Nylands välfärdsområde 6.10.2021.

Övervakningsgruppen lyfte fram sin oro över kostnaderna för och finansieringen av informationssystemen, patientsäkerheten och informationssäkerheten i samband med integreringen av patientdatasystemen samt invånarnas tjänster i övergångsskedet när ansvaret för att ordna tjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdet.

Tryggandet av invånarnas tjänster prioriteras
Ordföranden för det temporära beredningsorganet Sanna Svahn konstaterade att det viktigaste är att invånarnas tjänster tryggas. Avsikten är att bevara fungerande servicekedjor också i samband med förändringen och att tillsammans vidareutveckla dem.

Övervakningsgruppen återkommer till dessa teman vid sina kommande möten. Nästa möten hålls 10.11 och 9.12.

Mer information:
– Henrik Vuornos, ordförande för övervakningsgruppen, ordförande för Esbo stadsstyrelse, 044 253 4444, henrik.vuornos@gmail.com
– Sanna Svahn, ordförande för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde, tfn 050 544 6535, sanna.svahn@esbo.fi
Promemoria över övervakningsgruppens sammanträde 6.10.2021


 • Nya tjänster som beredningsdirektörer har ledigförklarats i Västra Nyland – IKT-beredningen framskrider 1.10.2021

Ansökningstiden för tjänsterna som beredningsdirektörer som svarar för tjänstehelheterna inom Västra Nylands välfärdsområde har inletts. Beredningsdirektörerna svarar för uppgiftsområdena barn, unga och familjer, vuxna respektive äldre. Annonserna om tjänsterna finns i Kommunrekry-systemet. Ansökningstiden går ut 20.10.2021.

Välfärdsområdets beslut


 • Gemensamma lösningar ska främjas vid anskaffning av klient- och patientdatasystem 14.9.2021
  Samarbetet i fråga om informationshanteringen inom social- och hälsovården kräver en kontinuerlig dialog mellan       intressegrupperna för att samarbetet ska lyckas. Detta samarbete stöds för sin del av den riksomfattande samarbetsgrupp för informationshantering inom social- och hälsovården som inrättats av social- och hälsovårdsministeriet. Medlemmarna i samarbetsgruppen är de ansvariga beredarna för välfärdsområdena samt de centrala nationella verkställande myndigheterna, representanter för företagsfältet inom social- och hälsovården och andra intressegrupper.
  Läs mer: Gemensamma lösningar ska främjas vid anskaffning av klient- och patientdatasystem


 

Related to the subject: