Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram

               

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland.

Mer information om beredningen av reformen finns på regeringens webbplats för social- hälsovårds- och landskapsreformen.

Kommunerna i västra Nyland, det vill säga Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå samt vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis) planerar en gemensam social- och hälsocentral som ska förse invånarna med högklassiga och lättillgängliga tjänster. Samtidigt förbereder man sig på inrättandet av Västra Nylands välfärdsområde.

Informationsmöte för invånare och organisationer 12.1.2022
, inspelning via denna länk till och med 26.1.2022.

  • Västra Nylands välfärdsområde gav ett utlåtande om en lagproposition om en skärpning av vårdgarantin och fattade beslut om IKT-upphandling
    Meddelande 17.12.2021

Västra Nylands välfärdsområde förhåller sig positivt till målet med en lagproposition om en skärpning av vårdgarantin för primärvården, det vill säga att stärka basservicen inom hälso- och sjukvården och förbättra tillgången till tjänster. Västra Nylands välfärdsområde anser dock att övergångstiden ska vara längre än vad som föreslagits eller att vårdgarantin ska skärpas stegvis för att frågor som gäller rekrytering av läkare och annan vårdpersonal samt lokaler ska kunna lösas.

År 2023 ska man i första hand trygga inledningen av ordnandet av tjänsterna i välfärdsområdena. Utveckling av servicesystemet som en skärpning av vårdgarantin förutsätter är möjlig först efter det. Utlåtande (på finska)

Upphandling och avtal
Välfärdsområdet beslutade att av Kommunernas Tiera Ab skaffa apparat- och slutanvändartjänster, de fortlöpande tjänsterna inom tjänsten Tiera365 samt ett projekt för ibruktagande av slutanvändar- och Tiera365-tjänsterna. I upphandlingarna ingår bland annat användningssupport, närsupport, livscykel- och hanteringstjänster för apparater, Microsoft-användarrättigheter samt utvecklings- och expertarbete. Om den IKT-förändringsfinansiering som beviljas välfärdsområdet inte är tillräcklig, kan ibruktagandet avbrytas för att minimera kostnaderna.

Välfärdsområdet beslutade skaffa ett planeringsprojekt för en datakommunikationslösning av Istekki Oy. Anskaffningen finansieras med den startfinansiering för IKT som redan beviljats.

Esbo stad och Västra Nylands välfärdsområde har tillsammans kartlagt kritiska avtal som ska delas mellan Esbo stad och Västra Nylands välfärdsområde. Det första man beslutade om var fördelningen av avtalen om digital transformation och om beslutssystemet.

Sammanträdesmaterial

Västra Nylands välfärdsområde ingår ramavtal om IKT-lösningar
Meddelande 26.11.2021

De tidsbestämda ramavtalen omfattar bland annat slutanvändar- och apparattjänster, serversalstjänster samt datakommunikations-, telefontrafik- och integrationslösningar.

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade ingå ramavtal om IKT-lösningar med Kommunernas Tiera Ab (bland annat slutanvändar- och apparattjänster samt serversalstjänster) och Istekki Oy (bland annat datakommunikation och samtalstrafik samt integrationslösningar). Med Istekki Oy ingås dessutom separata avtal om databehandling och informationssäkerhet som kompletterar ramavtalet.

Båda ramavtalen är tidsbestämda och gäller till 31.12.2023. I ramavtalen avtalas om de allmänna villkoren och praxisen för samarbetet. Västra Nylands välfärdsområde har inte på basis av ramavtalen skyldighet att köpa en viss mängd tjänster. För eventuella projekt- och tjänsteleveranser utarbetas separata upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt.

Dessutom beslutade man ingå ett föravtal med Istekki Oy om produktion av datakommunikationstjänster. Avtalet gäller högst till 31.7.2022.

Det temporära beredningsorganets nästa sammanträden är 9.12.2021, 17.12.2021 (vid behov), 14.1.2022, 28.1.2022 och 11.2.2022. Mandatperioden för det temporära beredningsorganet avslutas när välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som fullmäktige tillsätter har inlett sin verksamhet.

Sammanträdesmaterial
Välfärdsområdets beslut

  • Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 för Västra Nylands välfärdsområde har godkänts 8.10.2021
    Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade om budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2022.

Dessutom beslutade man ansluta sig till DigiFinland Oy:s upphandlingsring, som gäller upphandlingar i anslutning till arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter. Man gav också ett utlåtande om utkastet till förordning om statsunderstöd inom social- och hälsovården för Finlands program för hållbar tillväxt 2021–2025.

Beredningsorganet håller vid behov ett extra sammanträde 15.10.2021.

  • Den politiska övervakningsgruppen satte sig in i läget och riskerna vid beredningen av Västra Nylands välfärdsområde 7.10.2021

Tidsplan, informationssystem och finansiering väcker oro
De största riskerna i samband med beredningen är den snäva tidtabellen, informationssystemen och de finansieringsbeslut som saknas. Det finns mycket lite tid till exempel för anskaffning av informationssystem eller integrering av olika klient- och patientdatasystem. Dessutom genomför alla välfärdsområden omfattande ändringar samtidigt, vilket innebär att personalresurserna och andra resurser är knappa.

Dessa teman diskuterades vid det första sammanträdet för den politiska övervakningsgruppen för beredningen av Västra Nylands välfärdsområde 6.10.2021.

Övervakningsgruppen lyfte fram sin oro över kostnaderna för och finansieringen av informationssystemen, patientsäkerheten och informationssäkerheten i samband med integreringen av patientdatasystemen samt invånarnas tjänster i övergångsskedet när ansvaret för att ordna tjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdet.

Tryggandet av invånarnas tjänster prioriteras
Ordföranden för det temporära beredningsorganet Sanna Svahn konstaterade att det viktigaste är att invånarnas tjänster tryggas. Avsikten är att bevara fungerande servicekedjor också i samband med förändringen och att tillsammans vidareutveckla dem.

Övervakningsgruppen återkommer till dessa teman vid sina kommande möten. Nästa möten hålls 10.11 och 9.12.

Mer information:
– Henrik Vuornos, ordförande för övervakningsgruppen, ordförande för Esbo stadsstyrelse, 044 253 4444, henrik.vuornos@gmail.com
– Sanna Svahn, ordförande för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde, tfn 050 544 6535, sanna.svahn@esbo.fi
Promemoria över övervakningsgruppens sammanträde 6.10.2021

  • Nya tjänster som beredningsdirektörer har ledigförklarats i Västra Nyland – IKT-beredningen framskrider 1.10.2021

Ansökningstiden för tjänsterna som beredningsdirektörer som svarar för tjänstehelheterna inom Västra Nylands välfärdsområde har inletts. Beredningsdirektörerna svarar för uppgiftsområdena barn, unga och familjer, vuxna respektive äldre. Annonserna om tjänsterna finns i Kommunrekry-systemet. Ansökningstiden går ut 20.10.2021.

Välfärdsområdets beslut

Prenumerera på nyhetsbrevet, så får du Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms senaste nyheter till din e-post varje månad. Nyhetsbrevet publiceras på finska, svenska och engelska.
https://www.lu-palvelut.fi/sv-FI/Vastra_Nylands_social_och_halsovardsprogram/Prenumerera_pa_Vastra_Nylands_social_och(190540)

Tidsplan för social- och hälsovårdsreformen
Social- och hälsovårdsreformen består av många stora helheter som bereds parallellt vid olika ministerier. Beredningen av reformen inleddes hösten 2019.  Reformen förutsätter mycket utredningsarbete och kartläggningar av nuläget.  En temporär förvaltning har grundat enligt planerna hösten 2021.