Planläggningens nivåer

På den här sidan beskrivs planeringen av områdena i Lojo och planläggningssystemet. Klicka på för att se innehållet.


Plansystemet

Genom planläggningen styrs användningen av områdena, byggandet och kvaliteten i boendemiljön. Vid utarbetandet av en plan planeras t.ex. hur bostadsområdena, arbetsplatserna, grönområdena och trafiken placeras.  Planläggningen är uppdelad i olika nivåer så att en översiktlig plan styr den mer detaljerade planläggningen.  När planer utarbetas ska de krav på innehåll som föreskrivs i lagen beaktas.

På den högsta nivån regleras planläggningen av de  riksomfattande målen för områdesanvändningen. Regionala frågor och landskapsmässiga strategier för markanvändningen fastställs i landskapsplanen, som utarbetas av landskapsförbundet. General- och detaljplaner enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL) utarbetas inom planläggningen i Lojo stad. Förutom landskapsplanen styrs planläggningen på en allmän nivå av olika strategier och planer.

Planläggningen framskrider enligt ett planläggningsprogram som nämnden för attraktionskraft har godkänt. Om aktuella planprojekt ges årligen ut en planläggningsöversikt.

Planläggningsprogrammet bygger på följande planer som stadsfullmäktige har godkänt:

Markanvändningens struktur 2013-2037 (14.5.2014)
Delgeneralplanen för tätorterna (17.4.2013)
Delgeneralplanen för centrum (15.4.2014)
Paloniemi delgeneralplan  (13.12.2017)

Strukturmodellen för markanvändningen för åren 2013-2037 beskriver markanvändningens måltillstånd och utveckling i Lojo stad. Man kan ta del av andra projekt som styr den mer detaljerade planeringen, t.ex. planstommen för Muijala eller utvecklande av knutpunkterna i E-18 här.

Generalplanen syftar till att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen eller en del av den samt att samordna funktionerna. En generalplan styr den mer detaljerade planläggningen. Med detaljplaner skapas förutsättningar för byggandet. I en detaljplan anges till exempel var en byggnad är belägen, dess storlek och användningssyfte.  Föreskrifterna gäller även andra saker som påverkar områdets struktur och stadsbilden. Utöver detaljplaner utarbets inom planläggningen dessutom anvisningar om byggsätt, som kompletterar bestämmelserna i en detaljplan och dess beteckningar.

Planprocessen består av inlednings-, berednings-, förslags- och godkännandefaserna. Man kan påverka planläggningen genom att lämna in kommentarer under den tid planen är framlagd och genom att delta i möten för allmänheten samt invånarmöten eller genom att söka en ändring av detaljplan.


Generalplaner

En generalplan ligger mellan en landskapsplan och en detaljplan när det gäller de olika planläggningsnivåerna. Syftet med generalplanen är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen eller en del av den samt att samordna funktionerna. En generalplan kan också utarbetas för att styra markanvändningen och byggandet på ett visst område. En generalplan som avser ett begränsat område kallas då för delgeneralplan

Med en generalplan styrs användningen av ett planområde i stora drag genom att definiera och samordna placeringen av t.ex. boende- och rekreationsområden, arbetsplatser, service och trafikleder.

För generalplanläggningen ansvarar Lojo stads planläggning.  Generalplanerna behandlas av nämnden för attraktionskraft, stadsstyrelsen och fullmäktige.  Se faserna i planprocessen och dina möjligheter att påverka  här. 

Generalplanen styr den mer detaljerade planläggningen.  Om det inte har utarbetats en detaljplan för ett område, är det möjligt att bevilja ett avgörande som gäller planeringbehov som bygglovet förutsätter enbart på basis av generalplanen.

Upp


Detaljplaner

För den detaljerade regleringen av områdesanvändningen och för byggande och utvecklande av områden utarbetas en detaljplan. Dess syfte är att anvisa behövliga områden för olika ändamål och att styra byggandet samt annan markanvändning på det sätt som krävs med tanke på de lokala förhållandena, stads- och landskapsbilden, god byggnadssed, främjandet av användningen av det befintliga byggnadsbeståndet och andra styrmål för planen.

I en detaljplan fastställs vad som ska bevaras, vad som får byggas, var och på vilket sätt. I planen anges t.ex. byggnadernas läge och storlek och vad de ska användas till. En detaljplan kan gälla ett helt bostadsområde med bostads-, arbetsplats- och rekreationsområden eller ibland bara en enda tomt. En detaljplan med rättsverkningar består av en detaljplanekarta samt planbeteckningar och planbestämmelser. Till detaljplanen hör också en beskrivning där det redogörs för utarbetandet av planen och dess viktigaste egenskaper. Planbeskrivningen har inga rättsverkningar. Detaljplanerna samt anvisningarna om byggsätt utarbetas av Lojo stads planläggning. Utarbetandet av en detaljplan kan basera sig på stadens eget initiativ eller en privat aktörs ansökan.

Avsikten är att utarbeta en detaljplan så att man skapar förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken. Den byggda miljön och naturmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte förstöras Om det utarbetas en detaljplan för ett område där det inte finns någon generalplan med rättsverkningar, ska man eftersträva att uppfylla de krav som ställts på generalplanens innehåll.

Enligt lagstiftningen ska de invånare som berörs av planlösningen ha möjlighet att påverka planen. Planen framläggs offentligt innan den godkänns.  Påverkansmöjligheterna är bl.a. att lämna in ett initiativ, deltagande i diskussionen, komma med sin åsikt eller lämna in en anmärkning medan planen är framlagd. Läs mer om hur du kan påverka planläggningen här.

Upp


Undantagslov och avgörande som gäller planeringsbehov

Om man inom områden med en detaljplan vill avvika från ett byggförbud, planbestämmelserna eller bestämmelserna i byggnadsordningen behövs ett undantagslov.  Inom områden utan en gällande detaljplan behovs ofta ett avgörande som gäller planeringsbehov innan ett bygglov kan beviljas där förutsättningarna för beviljandet av bygglov övervägs

Mer information om lov/tillstånd inom planläggningen finns här.

Upp


Utarbetande av stranddetaljplaner

Enligt markanvändnings- och bygglagen har en markägare rätt att låta utarbeta en stranddetaljplan. En stranddetaljplan utarbetas i regel för ett strandområde vid ett vattendrag för att möjliggöra byggande av fritidsbostäder.   Utarbetandet av en stranddetaljplan blir aktuellt när en markägare vill ta hand om planeringen av fritidsbebyggelse i ett strandområde. (MBL 74 §)

En stranddetaljplan utarbetas på initiativ av en markägare.  Markägaren ser till att en stranddetaljplan utarbetas, ansvarar för förvärv av en konsult som utarbetar planen och för kostnaderna för utarbetandet av stranddetaljplanen samt för de utredningar som arbetet med planen förutsätter samt för att planeringen framskrider.  Läs anvisningen om processen för stranddetaljplaner här.(FI)

Upp

 

Related to the subject: