Vaalimainonta 2023

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kaupungit ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä. Vaalimainospaikkojen ylläpito ja maksullisuus vaihtelevat kunnittain.

Ulkomainonnan sallimisessa julkisissa tiloissa on keskeistä ehdokkaiden yhdenvertainen kohteleminen, esimerkiksi vaalimainospaikkojen määrän ja jakautumisen tai kustannusten määräytymisen osalta.

Kaupungit voivat säädellä maillaan tapahtuvaa mainontaa, huomioiden kuitenkin yhdenvertaisuusnäkökulman toteutumisen. Kampanjointi yksityisten tahojen omistamilla tai hallinnoimilla alueilla on aina luvanvaraista.


2023 Eduskuntavaalien omaehtoisten mainosten mainontaohje

Tämä ohje sääntelee vaalimainontaa Lohjan kaupungin hallinnoimilla alueilla. Nämä ohjeet koskevat puolueiden ja ehdokkaiden omaehtoista, vuoden 2023 eduskuntavaaleihin liittyvää mainontaa. Telineissä tapahtuvasta ulkomainonnasta ohjeistetaan puolueita erikseen.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain (2.10.1998/714) säännökset. Vaalimainosten asettaminen ennakkoäänestys- tai äänestyspaikoille sekä niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen, on ehdottomasti kielletty. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin. Lohjan kaupunki pidättää oikeuden poistaa ja mikäli ehdokas ei nouda poistettuja mainoksia viikon kuluessa varsinaisesta vaalipäivästä, hävittää ilman vahingonkorvausvelvollisuutta vaalilain taikka tämän ohjeen vastaisiksi tulkittavat vaalimainokset. Ristiriitatilanteessa tulkintaetuoikeus on Lohjan kaupungilla. Vaalimainosten sijoittelu tapahtuu ehdokkaan omalla vastuulla. Asettamalla vaalimainoksia Lohjan kaupungin hallinnoimille alueille ehdokas hyväksyy nämä ohjeet ja sen ehdot itseään sitoviksi.

Vaalimainonnan aikarajoitus

Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa eduskuntavaaleissa 15.3.2023. Mainokset tulee poistaa välittömästi vaalien jälkeen, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa vaalien päättymisen jälkeen.

Vaalimainonta Lohjan kaupungin hallinnoimilla yleisillä alueilla

Kaupungin järjestämien telineiden ulkopuolinen vaalimainonta on mainostajan omalla vastuulla ja järjestettävä itse. Mainostaja vastaa mainonnan ja sijoittamisen ohjeiden mukaisuudesta. Ensisijaisen tärkeää on noudattaa liikenneturvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Ohjeiden ja hyvän maun tai kaupunkikuvan vastaiset ja liikenneturvallisuutta vaarantavat tai muutoin näiden ohjeiden vastaiset mainokset poistetaan ja hävitetään viikon kuluttua vaalipäivästä, mikäli poistettuja mainoksia ei ennen sitä noudeta.

Kaupunki ei muutoinkaan vastaa esimerkiksi liikenteestä, kunnossapidosta tai muista toiminnoista kuten ilkivallasta mahdollisesti aiheutuvista mainosten vahingoittumisesta, siirtymisestä, tuhoutumisesta tai likaantumisesta, tai niistä aiheutuneesta haitasta.

Kaupungin hallinnoimien yleisten alueiden osalta vaalimainonnassa noudatetaan Väyläviraston ohjetta vuodelta 2021 Lohjan kaupungin tekemin tarkennuksin. Seuraavassa on esitetty ohjeistus pääpiirteittäin:

 • Vaalimainoksia ei saa sijoittaa moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen eikä rautatiealueelle.
 • Vaalimainosta ei saa sijoittaa liittymäalueelle, mukaan lukien eritasoliittymien rampit ja ramppien sisällä olevat alueet sekä kiertoliittymien (liikenneympyrä) alueet, eikä alle 100 metrin etäisyydelle toisen kadun tai tien liittymästä (risteys).
 • Vaalimainoksia ei saa sijoittaa 30 metriä lähemmäksi liikennemerkkiä.
 • Mainoksia ei saa sijoittaa ajoratojen välisille erotuskaistoille eikä liikennekorokkeisiin.
 • Mainoksia ei saa sijoittaa pysäkkikatoksiin, kaiteisiin tai siltoihin.
 • Valaisinpylväisiin mainoksia saa sijoittaa siten, että valaisinpylvästä ei vahingoiteta. Sen sijaan valaisinpylväisiin, joissa on mainoskehikko, ei saa asentaa erillisiä vaalimainoksia, sillä pylväät ovat kokonaisuudessaan varattuja kyseiselle mainosyritykselle.
 • Vaalimainoksissa ei saa käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä.
 • Vaalimainokset eivät saa olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikennemerkiksi.
 • Mainosten tulee sopeutua mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. Mainosten koko saa olla enintään 800 mm x 1200 mm.
 • Vaalimainokset saa sijoittaa maanteiden ja katujen varrelle siten, ettei niistä ole haittaa muulle toiminnalle tai liikenneturvallisuudelle.
 • Mainosten ulkoreunan tulee sijaita vähintään 1,0 metrin päässä väylien reunasta.
 • Vaalimainosten ohjeiden mukainen sijoittaminen kaupungin hallinnoimille yleisille alueille ei edellytä lupia kaupungilta.
 • Kävelyn ja pyöräilyn väylillä tai torialueilla mainostamisessa ei tarvitse noudattaa Väyläviraston sääntöjen mukaisia etäisyyksiä, mutta mainokset eivät saa aiheuttaa näkemäesteitä tai muuta vaaraa väylän käyttäjille. Mainosten koon tulee näilläkin alueilla olla enintään 800 mm x 1200 mm.
 • Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tilapäiset vaalimainokset tulee aina asettaa paikalleen siten, että liikenteelle aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä.
 • Mainosten pystyttäjien on hyvä käyttää heijastinliiviä tai muuta näkyvää vaatetusta liikennealueella liikkuessaan. Mainosten pystyttäminen tai ylläpito ei anna oikeutta ajaa, pysäyttää tai pysäköidä työssä käytettävää ajoneuvoa säännösten vastaisesti.
 • Mainostaja on velvollinen huolehtimaan mainosten poistamisesta välittömästi vaalien päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa vaalien päättymisestä. Mikäli Lohjan kaupunki joutuu vaalien jälkeen poistamaan ja hävittämään mainokset itse, kaupungilla on oikeus laskuttaa poistamisesta koituvat toteutuneet kulut ehdokkaalta. Vaalien aikana poistetuista mainoksista ehdokasta ei laskuteta, ja poistetut mainokset on mahdollista noutaa erikseen sovittavasta paikasta edellä annetun aikarajan puitteissa.

Kaupalliset ulkomainospaikat

Lohjan kaupungin alueella toimii useita kaupallisia toimijoita, jotka vuokraavat mainostilaa. Merkittävimmät toimijat ovat;

Näiden mainostilojen käytöstä tulee mainostajan sopia toimijoiden kanssa itsenäisesti.

Itse järjestettyjen ja asennettujen vaalimainosten vähimmäisetäisyys kaupallisista vaalimainoksista tulee olla vähintään 20 metriä.

Kauppakeskukset hallinnoivat omia alueitaan, ja mainostilan vuokraamisesta tulee sopia kauppakeskuksen kanssa. Kauppakeskusten hallinnoimilla alueilla mainostaminen ilman kauppakeskuksen lupaa on kiellettyä, ja mikäli mainontaa tapahtuu 30 metriä lähempänä kauppakeskusten sisäänkäyntejä, niin kauppakeskusten järjestyksenvalvojat voivat puuttua mainontaan. Muualla yleisillä alueilla kauppakeskusten ympärillä vaalimainonta on sallittua tässä ohjeessa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Mainonta siltojen rakenteissa

Vaalimainonta on kielletty siltojen rakenteissa. Kaupunki ei myöskään tarjoa näitä paikkoja vaalimainontaan.

Mainonta teiden varsilla

Tämä ohjeistus ei koske vaalimainontaa yleisten teiden ja maanteiden varsilla, sillä ne eivät ole Lohjan kaupungin hallinnassa. Mikäli ehdokas haluaa mainostaa yleisten teiden varsilla, asiasta ohjeistaa ELY-keskus.

Viitteet ja ohjeita:

Oikeusministeriön verkkosivut: https://vaalit.fi/eduskuntavaalit

Väyläviraston ohje vaalimainonnasta

ELY-keskuksen ohje vaalimainonnasta maantien varrella

Kansalliset ohjeet vaalimainonnasta: https://vaalit.fi/vaalimainonta

Mainonnan eettiset ohjeet Kauppakamarin sivustolla

Ennakkoäänestyspaikat Lohjalla

Vaalipäivän äänestyspaikat Lohjalla

 

Aiheeseen liittyvää: