Turvallisemman tilan periaatteet -haaste

Lohjalla on asetettu tavoitteeksi nollalinjan noudattaminen syrjinnän ja kiusaamisen suhteen ja lasten ja nuorten elinympäristöjen turvallisuuden vahvistaminen (laaja hyvinvointisuunnitelma ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2025). Yhtenä merkittävänä toimenpiteenä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on turvallisemman tilan periaatteiden määrittely.

Haluamme varmistaa, että kaikilla asukkailla on turvallinen olo yhteisissä tiloissa. Periaatteet tekevät näkyväksi arvomaailman ja toimintatavat, joiden ytimessä on yhdenvertaisuus. Ottamalla käyttöön turvallisemman tilan periaatteet osoitamme, että olemme sitoutuneet tekemään aktiivisia tekoja syrjinnän ehkäisemiseksi.

Turvallisemman tilan periaatteet voidaan luoda monenlaisiin tiloihin ja tapahtumiin, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan. Fyysinen, sosiaalinen ja henkinen turvallisuus toteutuu pitkälti arjessa: työpaikoilla, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja koulukuljetuksessa, oppilaitoksissa, nuorisotiloissa ja muissa eri ikäisten ihmisten kohtaamispaikoissa ja harrastusten yhteydessä. Ihmiset kohtaavat toisiaan myös julkisissa tiloissa kuten kirjastoissa, kauppakeskuksissa, busseissa, uimahallissa, kahviloissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Mitä tarkoittaa turvallisempi tila?

Turvallisempi tila on paikka, joka tarjoaa tunteen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kohdata minkäänlaisia syrjinnän, kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan muotoja. Turvallinen tila on myös saavutettava ja esteetön. Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa jokainen pyrkii omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä.

Esimerkki turvallisemman tilan periaatteista

  • olen aktiivisesti läsnä ja annan tilaa toisille osallistua haluamallaan tavalla
  • kunnioitan toisten näkemyksiä ja kannustan omalla toiminnallani toisia ilmaisemaan näkemyksiään
  • kunnioitan toisten koskemattomuutta
  • en oleta enkä yleistä – kunnioitan jokaisen oikeutta määritellä itsensä
  • otan vastuun omasta toiminnasta
  • jos näen tai kuulen häirintää tai epäasiallista kohtelua, puutun siihen

Luodaan yhdessä periaatteet ja sitoudutaan niihin

Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto on konkreettinen teko, jonka avulla voimme aktiivisesti edistää jokaisen tilan käyttäjän turvallisuutta ja mahdollisuutta osallistua tilan käyttöön ja toimintaan omana itsenään.  Käytännössä tämä toteutuu niin, että tilan käyttäjien kanssa kootaan yhdessä yhteiset periaatteet, joita kaikkien tilaa käyttäviä edellytetään noudattavan. Tarvitsemme yhteistä sitoutumista turvallisempien tilojen periaatteiden luomiseen ja aktiivisuutta puuttua tilanteisiin, joissa toimitaan vastoin periaatteita. Jokaisen velvollisuus on puuttua häirintään eikä jäädä sivustakatsojaksi.

Turvallisemman tilan periaatteisiin ei ole virallista kaavaa. Jokainen yhteisö luo omaan tilanteeseen sopivan ohjeistuksen. Koko yhteisön tulee sitoutua noudattamaan periaatteita. Jokainen meistä voi käyttäytyä kunnioittavasti toista kohtaan, ja näin omalta osaltaan lisätä turvallisuutta tilassa. Periaatteet on hyvä työstää sellaiseen muotoon, että ne voivat olla tilan seinällä. On tärkeä mainita myös, miten toimitaan, jos koetaan, että periaatteita ei noudateta. Periaatteet käydään läpi kaikkien tilaa käyttävien kanssa, ja vastuista sovitaan niiden tilanteiden varalle, joissa periaatteita ei noudateta.

Ole esimerkkinä ja tee näkyväksi teidän turvallisemman tilan periaatteenne

Kaupungintalon turvallisemman tilan periaatteet

Koko kaupungin vanhempainillan turvallisemman tilan periaatteet

Lapsen oikeuksien pääjuhlan turvallisemman tilan periaatteet

Lataa täältä oma pohjasi turvallisemman tilan periaatteille

Esimerkkejä turvallisemman tilan periaatteista

Allianssin turvallisemman tilan periaatteet

Väestöliiton turvallisemman tilan periaatteet

Yrjönkadun uimahallin turvallisemman tilan periaatteet

Nuortennetti turvallisemman tilan periaatteet

Keneltä saa apua

Maarit Lindman (erityisasiantuntija),  maarit.lindman@lohja.fi, puh. 050 3240987

Johanna Repola (erityisasiantuntija), johanna.repola@lohja.fi, puh. 040 667059

 

Aiheeseen liittyvää: