Miljövårds­myndighetens taxor

Stadsfullmäktige beslutar om taxan för Lojo stads miljövårdsmyndighet samt marktäktstaxan.


Miljövårdsmyndighetens taxa

Enligt miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011), miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) och avfallslagen (646/2011) tas ut en behandlingsavgift för behandling i den kommunala miljövårdsmyndigheten av tillstånd, anmälan eller annat ärende samt för tillsyn enligt miljöskyddslagen enligt den taxa som stadsfullmäktige har godkänt.

Marktäktstaxa

För granskning av marktäktsplaner och tillsyn över täktverksamhet samt övriga myndighetsuppgifter är den som söker tillstånd eller utför en åtgärd med stöd av 23 § i marktäktslagen (555/1981) samt 145 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) skyldig att betala kommunen en avgift bestäms enligt en taxa som stadsfullmäktige har godkänt.

  • Marktäktstaxa (Tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraft 3.2018 22.3.2018 § 20, pdf, på finska)
 

Related to the subject: