Anmälan om spridning av gödsel i exceptionella situationer

Undantag från förbudet att sprida gödsel enligt nitratförordningen förutsätter en anmälan till kommunens miljövårdsmyndighet.


Om ett undantag från förbudet att sprida gödsel ska göras en anmälan till kommunens miljövårdsmyndighet före slutet av oktober, d.v.s. 31.10.

Anmälan ska göras skriftligt på den blankett som kan skrivas ut här invid och lämnas in omsorgsfullt ifylld till Lojo stads miljöskydd per post (PB 71, 08101 LOJO) eller per e-post (ympäristönsuojelu@lohja.fi).

Tiden då det är förbjudet att sprida gödsel

I statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling förbjuds spridning av gödsel på åkrar från ingången av november till utgången av mars, dvs. under perioden 1.11 och 31.3 (s.k. nitratförordning, 1250/2014, 10 § 2 momentet).

Undantag från detta förbud kan dock medges till utgången av november, d.v.s. 30.11 i situationer där gödsel under växtperioden inte har kunnat utnyttjas som gödselmedel på en åker på grund av exceptionella väderleksförhållanden. Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas situationer där en åker på grund av långvariga rikliga regn och liten avdunstning varit så våt att detta förhindrat spridning av gödsel före utgången av oktober.

Mer information

Miljöskyddet i Lojo
ymparistonsuojelu(a)lohja.fi
+358 19 3690 (växel)
mån–tor 8–16, fre och dagar före helg 8–15

 

Related to the subject: