Anslutning till vatten- och avloppsnätet

Kunderna lämnar in en bindande ansökan om anslutning till vatten- och avloppsverkets nät. Ansökan kan tas tillbaka endast skriftligt innan avtalet ingås.
Ansökningsblanketten hittar du här. Du kan också beställa blanketten på vesilaitos.asiakaspalvelu(a)lohja.fi eller hämta den på Lojo kundservicecenter, Karstuvägen 4, 08100 Lojo.

Den som ska ansluta en fastighet till nätet och börja använda vattentjänsterna ska ingå ett anslutningsavtal och ett driftsavtal med Lojo vatten- och avloppsverk. Enligt lagen om vattentjänster regleras förhållandet mellan kunden och vattenverket av vattenavtalet, avtalsvillkoren och de allmänna leveransvillkoren för vattentjänster.

Kommunaltekniken inom tekniska sektorn i Lojo utreder möjligheten till anslutning och lämplig anslutningspunkt, och utarbetar ett utlåtande om anslutning för planering av fastighetens vatten- och avloppsledningar och för anslutning till nätet.  Utlåtandet om anslutningen är avgiftsbelagt (67,32 €/utlåtande). Ansökan som hänför sig till utlåtandet om anslutningen kan beställas på asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi eller Lojo stads kundservicecenter, Karstuvägen 4 08100 Lojo.

Installationen av en vattenmätare beställs av byråsekreteraren vid Lojo vatten- och avloppsverk, tfn 040 188 6003, anträffbar vardagar kl. 9.00–11.00.
Arbetet ska beställas omkring en vecka innan det ska utföras. Installationen omfattar inte mer än mätaren – du ser väl till att det finns ställningar och andra behövliga tillbehör på mätarplatsen.
En förutsättning för beställning av anslutningsarbetet är att anslutningsansökan är undertecknad och anslutningspunkten är utredd (utlåtandet om anslutning från kommunaltekniken).

Vatten- och avloppsverket ansluter vattenledningen på tomten till den allmänna vattenledningen, installerar vattenmätaren och ansluter avloppet från tomten till den allmänna avloppsledningens anslutningspunkt vid tomtgränsen i enlighet med leveransvillkoren. Endast en montör från vatten- och avloppsverket får installera och koppla från vattenmätaren. Ventilen i vattenledningens anslutning vid tomtgränsen får installeras och fästas av en entreprenör. Staden ska inspektera anslutningen innan den täcks över. Inspektionen utförs i första hand av:
VVS-inspektör Matti Napari , tfn 044 374 1394. Vid hans frånvaro utförs inspektionen av driftschefen, tfn 0500 475 078.

Anslutningsavgiften tas ut när kunden ansluts till vattenlednings- och/eller avloppsnätet eller dagvattennätet. Anslutningsavgiften faktureras enligt separata beräkningsgrunder. Avgiften är i huvudsak beroende av byggrätten och i områden utanför detaljplanen av den våningsyta som byggs. Anslutningsavgiften faktureras när anslutningsavtalet har ingåtts. Ingen moms tillkommer.

Vid tillbyggnad eller utvidgning av en byggnad faktureras anslutningsavgiften enligt taxan, om utvidgningen utgör mer än 20 % av grunden för den tidigare fakturerade anslutningsavgiften. Den extra avgift som hänför sig till utvidgningen kan även vara momsbelagd beroende på den egentliga anslutningens karaktär.

När kunden är ansluten till vattentjänstnätet och vattenmätaren är installerad, börjar vatten- och avloppsverket fakturera för förbrukningen. För detta ska kunden uppge faktureringsadress och antalet boende för vatten- och avloppsverket. Förbrukningen uppskattas utifrån antalet boende. Anmälan kan lämnas in här (privatperson), (företag) eller på adressen vesilaitos.asiakaspalvelu(a)lohja.fi eller per telefon 040 188 6003, telefontid vardagar kl. 9.00 – 11.00.

När fastigheten byter ägare överför vatten- och avloppsverket vatten- och/eller avloppsavtalet på den nya ägaren. Information om ägarbytet ska lämnas in antingen här (privatperson), (företag) eller per e-post vesilaitos.asiakaspalvelu(a)lohja.fi. En anmälan ska också lämnas in om byte av hyresgäst, om hyresgästen ansvarar för vatten- och avloppsverkets fakturor för förbrukningen.

 

Related to the subject: