COVID19 och Aktuellt

COVID19 – Livsmedels-, djur- och hälsoskyddsövervakningen (uppdaterad 8.6.2020)

Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger har publicerats

Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger innehåller information om exempelvis hur restaurangen ska instruera kunderna, antalet och placeringen av kundplatserna samt serveringen av mat och dryck.

Restaurangerna har sedan den 1 juni med vissa begränsningar kunnat servera mat och dryck till sina kunder inomhus och på terrasserna. Regionförvaltningsverkets anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn är publicerades på finska den 3 juni 2020 och på svenska den 5 juni 2020. Anvisningarna ger närmare uppgifter om vad som förväntas av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den. Anvisningarna är avsedda för restauranginnehavare, personal och myndigheterna.

Kunderna ska ha tillgång till restaurangernas plan

Restaurangerna ska göra upp en plan över hur de följer regionförvaltningsverkets anvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset. I anvisningarna finns närmare uppgifter om utarbetningen av planen och en planmall.

I planen ska enligt paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar finnas bl.a. en beskrivning av de rutiner som man har beslutat ska följas i restaurangen och en anteckning om det största tillåtna antalet kunder. En sammanfattning av planen ska hållas framlagd för kunderna när de kommer till restaurangen.

Kunden är förpliktad att följa restaurangens instruktioner

Kunder får inte komma till restaurangen om de har symtom som passar in på COVID-19, så som hosta eller feber. I regionförvaltningsverkets anvisningar finns noggrannare beskrivet vilka anvisningar som man ska ge kunderna.

Om kunden inte följer restaurangens rutiner och personalens anvisningar har personalen rätt att avlägsna kunden från lokalerna med stöd av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006 5 §).

Restaurangernas egenkontroll är väsentlig, regionförvaltningsverket handleder och övervakar

Restaurangernas egenkontroll har en väsentlig roll vid tillsynen av verksamheten. Anvisningarna som regionförvaltningsverket publicerade den 3 juni är gjorda till stöd för restaurangernas egenkontroll. Därtill övervakar regionförvaltningsverket att restaurangerna fullgör de skyldigheter och iakttar de begränsningar som är i kraft. Kunden kan kontakta regionförvaltningsverket om restauranginnehavaren inte fullgör den uppgjorda planen eller om planen inte är lagenligt framlagd. I regel utövar regionförvaltningsverket tillsyn utgående från kundernas anmälningar med fokus på allvarligare förseelser.

Lagen om smittsamma sjukdomar ändrades så att restaurangerna kan öppnas på ett tryggt sätt

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) har enligt riksdagens beslut ändrats genom att temporärt lägga till paragraf 58 a (om begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom ) och paragraf 58 b (om tillsyn över förplägnadsrörelser och uppföljning av förutsättningar för begränsningar). Lagen är i kraft under perioden 1.6-31.10.2020. Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom är i kraft 1.6.2020–31.7.2020. Syftet med lagen och förordningen var att stifta begränsningar som gör att restaurangerna kan öppna för kunder och samtidigt förhindra att coronaviruset sprids.

Mer information:

Vanliga frågor: Restauranger och alkohol

Frågor om restaurangernas verksamhet:
koronainfo@avi.fi
tfn 0295 016 666 (må-fr kl. 8–11 och 12–16)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COVID19 – Livsmedels-, djur- och hälsoskyddsövervakningen (uppdaterad 1.4.2020)

Innehåll (snabblänkar):
Miljöhälsovården under epidemin
Anvisningar till verksamhetsidkare (livsmedel och djur)
Anvisningar för försäljning för avhämtning och transport av livsmedel under coronavirusepidemin
Sällskapsdjuren under epidemin


Miljöhälsovården under epidemin

Livsmedelstillsynen och hälsoskyddstillsynen fungerar även i undantagsförhållanden.
Du kan alltid vara i kontakt då det gäller:
– misstanke om matförgiftning
– misstanke om förorenat hushållsvatten
– misstanke om någon annan allvarlig sanitär olägenhet

Övervakningen av livsmedelsexporten fungerar normalt och exportintyg beviljas i vanlig ordning. Farosituationer i anknytning till livsmedelssäkerheten samt tillbakadragning av livsmedel sköts normalt. Hushållsvattenövervakningen fungerar normalt.

Vi ber i första hand kontakta oss via enhetens allmänna epost: ymparistoterveys@lohja.fi. Besök bör bokas på förhand.

Veterinärvården och jouren fungerar tillsvidare normalt. Det rekommenderas dock att kunder flyttar icke brådskande besök till en senare tidpunkt. Veterinärerna ger råd över hur brådskande vården är. Brådskande fall prioriteras alltid.

På mottagningarna följs strikta hygienanvisningar. Kunderna bör uppmärksamma följande anvisningar före ett besök på mottagningen:
– endast en person följer med djuret till mottagningen
– personen som hämtar djuret får inte ha symtom som tyder på smitta – bara frisk till mottagningen!
– personen som hämtar djuret bör följa anvisningarna om god handhygien

Djurskyddsanmälningar kan göras normalt till tillsynsveterinären och djurskyddsövervakaren. Inspektioner görs på basen av en bedömning av hur brådskande ärendet är.

Anvisningar till verksamhetsidkare (livsmedel och djur)

Ruokaviraston sivulta löytyy seuraavat usein kysyttyä osiot elintarvikkeista ja eläimistä:

Arbetshälsoinsitutets anvisningar för arbetsgivare

Livsmedelslokaler behöver inte anmäla en tillfällig stängning av livsmedelslokalen till följd av koronaepidemin, även om tillfällig stängning nomralt bör anmälas till livsmedelstillsynen.

Sällskapsdjuren under epidemin

Vem tar hand om dina sällskapsdjur? Djurägarens beredskap under epidemin:

I samband med koronaepidemin är det även viktigt att tänka på husdjuren.

Det lönar sig för djurägare att på förhand kartlägga tillfälliga vårdplatser åt husdjuren. Kan eventuellt någon släkting, vän eller grannen ställa upp vid behov? Åt vem kunde man lämna husets eller bostadens reservnyckel, så att det vid behov lätt går att hjälpa djuren?

Det lönar sig att göra en lista på vilka djur som finns i bostaden, specialkrav gällande vården (möjliga krav på specialdiet, sjukdomar eller medicinering) och kontaktuppgifter till vårdplatser som överenskommits på förhand. Listan kan fästas på synlig plats, t.ex. nära ytterdörren. På så sätt kommer räddningspersonalen lätt åt informationen över vilka djur som finns i bostaden och vem som skall kontaktas för vård, eller vid behov djurskyddsmyndigheten.

Det är viktigt att djurägaren på förhand söker än lämplig reservvårdplats. Under epidemin kan djurskyddsmyndighetens resurser vara begränsade och då är det viktigt att de reserveras för dem som mest behöver. Ifall information om djur som saknar vård når djurskyddsmyndigheten, försöker vi så snabbt som möjligt ordna en tillfällig vårdplats. I vanlig ordning får djurägaren stå för vårdkostnaderna.

Även under normala situationer är det bra att ha en plan över reservvård för samtliga djur i hushållet. Speciellt viktigt är det om endast en person är ansvarig för vården. Det lönar sig att ha ett par veckors förråd av specialmat och mediciner. Man bör även försäkra sig om att samtliga djur alltid har tillgång till en sådan mängd friskt vatten att de vid behov klarar sig några dagar.

Tilläggsinformation:
Lojo stad, tillsynsveterinären
tel 044 374 0443

ymparistoterveys@lohja.fi


Muuta ajankohtaista:

Livsmedelverkets information 19.8.2019:

Den elektroniska tjänsten för registrering av djurhållningsplatser för hästar har öppnats

Livsmedelsverket öppnade i juni en elektronisk tjänst i vilken hållare av hästdjur kan anmäla sina egna uppgifter och uppgifterna om hästdjurens djurhållningsplatser till registret. Inloggning sker med bankkoder på adressen https://epr.ruokavirasto.fi.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur (222/2017) föreskrivs om anmälningsskyldigheten som gäller djurhållare och djurhållningsplatser. Anmälningsskyldigheten gäller även dem som håller en enskild häst, ponny, åsna eller korsningar av dessa. Anmälningarna ska göras före 31.12.2020.

Då du använder den elektroniska ärendehanteringen behövs ingen skild anmälan om yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur enligt djurskyddslagen, utan uppgiften går på samma gång vidare till regionförvaltningsverket.

Istället för elektronisk ärendehantering är det också möjligt att fylla i en blankett och vidarebefordra den till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och regionförvaltningsverket. Djurhållare som använder företagsnummer kan tillsvidare inte sköta sina ärenden elektroniskt, utan dessa anmälningar görs fortfarande på blankett.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Registrering av hästdjurhållare och djurhållningsplatser

Djurhållarregistret

Anmälningspliktig djurhållning

Mer information:

Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355


17.6.2019

Vid Moisio badstrand rekommenderas att inte simma

EU-klassificeringen av badvattnet vid Moisio badstrand har sjunkit till dålig. Kontrollundersökningsresultaten har överskridit åtgärdsgränsen för badvatten två påföljande år. När klassifikationen av kvaliteten är dålig, rekommenderas det att inte simma i vattnet.


31.5.2019

Elektronisk tidsbokning för Lojo miljöhälsotjänsternas veterinärer möjlig från och med 3.6.2019

 Den elektroniska tidsbokningen publiceras den 31.5.

Det är möjligt att boka tid elektroniskt till Lojo miljöhälsotjänsternas veterinärmottagningar från och med den 3.6.2019. Länk till varje mottagnings elektroniska bokningssystem finns på miljöhälsotjänsternas kontaktsida https://www.lohja.fi/sv/boende-och-miljo/lojos-miljohalsotjanster/veterinarvard/

Tider kan reserveras för vårdåtgärder av sällskapsdjur till Lojo, Pusula, Vichtis och Högfors mottagningar. Alla tider syns inte i bokningskalendern, så om du inte hittar en lämplig tid, måste tiden bokas per telefon.

Om djuret är i behov av brådskande vård, skall man alltid ringa till mottagningen.

Tillägginformation:

Miljöhälsochef Pia Haltiala, t. 044 374 2888 eller pia.haltiala@lohja.fi


Säkerhetsmärkningen till cigaretter och rulltobak från och med 20.05.2019

I det första skedet ska detaljhandelsförpackningar för cigaretter och rulltobak vara försedda med säkerhetsmärkning från och med 20.5.2019. Produkter som har tillverkats i EU eller importerats till EU före nämnda datum och som inte är försedda med säkerhetsmärkning får omsättas fritt fram till den 20 maj 2020. I praktiken innebär detta att detaljhandelsförpackningar för cigaretter och rulltobak som inte är försedda med säkerhetsmärkning inte längre får säljas från och med 20.5.2020. Tilläggsinformation www.valvira.fi

Tillverkare och importörer ansöker om unika identitetsmärkningar hos en ID-utfärdare som utnämnts av social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Till ID-utfärdaren har utvalts den slovakiska Allexis s.r.o. För de följande fem år utfärdar företaget de identifieringsmärkningar som behövs enligt tobakslagen för tobaksprodukterna som släpps ut på marknaden i Finland. För mer information om sökning efter identitetsmärkning, besök Allexis webbplats på idissuer.fi


Ursprungslandet för nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfäkött ska anges skriftligen på serveringsplatserna från och med 1.5.2019. Ursprungslandet kan meddelas till exempel på menyn eller på en tavla.

Tilläggsinformation www.ruokavirasto.fi

 

Related to the subject: