Gatuunderhåll som hör till fastigheten

Ansvaret för underhållet delas så här

Förutom det som anges i bilden ska fastigheten dessutom ansvara för underhållet av infartsvägen till tomten.  Underhållet omfattar:
• att hålla gångvägen och anslutningstrumman strukturellt i skick samt
• att ta bort den plogade vall som samlas vid tomtanslutningen.

Fastigheten ansvarar för underhållet av anslutningen från körbanans kant, dvs. även för avsnittet vid planteringsremsan.

Staden ansvarar för vinterunderhållet för alla kombinerade gång- och cykeltrafikvägar samt separata gångbanor vid småhusfastigheter (egnahems- och radhus) i boendeanvändning.

För vinterunderhållet av gångvägar som bara är avsedda för fotgängare vid både affärs- och industrifastigheter ansvarar fastigheterna.

Vad är en gång- och cykelväg?
På en gång- och cykelväg kan du gå eller cykla.  Den är markerad med vägmärkena nedan.

En gångbana är inte markerad separat med ett vägmärke. På en gångbana får man inte cykla.

Skymd sikt

 

Related to the subject: