Parkeringstillstånd för veteraner

Veteraner från våra krig med hemort i Lojo kan beviljas parkeringstillstånd utgående från en ansökan som lämnas in till Lojo stads parkeringsövervakare. Med parkeringstillståndet för veteraner får man parkera ett fordon på allmänna parkeringsplatser som Lojo stad besitter

  • utan att betala parkeringsavgift för avgiftsbelagda parkeringsplatser
  • på tidsbegränsade parkeringsplatser utan angivelse av ankomsttid till parkeringen

Veterantillståndet ger inte rätt att parkera på privat område eller på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Parkeringstillståndet är avsett för veteranens personliga bruk. Tillståndet får användas av veteranen själv för det fordon han framför eller av en följeslagare som transporterar veteranen. Parkeringstillståndet ska placeras på ett synligt ställe innanför fordonets vindruta för den tid som fordonet står parkerat. Missbruk leder till förlust av tillståndet.

Parkeringstillståndet ansöks personligen och ansökan ska kompletteras med intyg över att sökande har veterantecken (t.ex. militärpass, frontmannatecken, fronttjänsttecken eller FPA-kort som är försett med veterankod).

Tillståndet har två års giltighetstid.

Lämna in den ifyllda ansökan inklusive bilagor

  • genom att besöka Lojo stads kundservicecenter (Karstuvägen 4, 08100 Lojo)
  • per post till adressen Parkeringsövervakningen i Lojo, PB 71, 08101 Lojo
  • via e-post: pysakoinninvalvonta@lohja.fi

Ansökningsblankett för veterantillstånd

Mer information: Lojo stads parkeringsövervakning, tfn 044 369 4312

 

Related to the subject: