Bulleranmälan

Målet för bullerbekämpningen är en sund och trivsam livsmiljö, där buller orsakar så liten olägenhet som möjligt. Genom samarbete mellan myndigheten och den som orsakar buller kan vi hindra eller minska bullerolägenheternaAnmälningsskyldighet vid verksamhet som orsakar buller

I Lojo stad ska anmälan göras om tillfälliga arbeten och evenemang av följande slag:

1. Byggande, reparation, underhåll eller motsvarande tillfälligt arbete, då det är fråga om

 • bergsbrytning, borrning eller sprängning, om arbetet utförs någon annan tid än mån–fre kl. 7–18 eller om arbetet tar mer än en månad i anspråk;
 • pålning eller användning av hydraulisk slagborr, om arbetet utförs någon annan tid än mån–fre kl. 7–18 eller om arbetet tar mer än två veckor i anspråk;
 • arbete som orsakar en bullernivå på över 85 decibel (A) på 10 meters avstånd och som utförs
  • två eller flera nätter kl. 22–07,
  • i mer än en veckas tid mån–fre kl. 18–22,
  • två eller flera veckoslut mellan fredag kl. 18 och måndag kl. 7,
  • i mer än en månads tid från måndag till fredag kl. 7–18.
 • Tillfällig stenkrossning ska alltid anmälas, frånsett om verksamheten kräver miljötillstånd.

2 . Tillfälligt evenemang, då det är fråga om

 • utomhuskonsert där ljudförstärkare används;
 • motorsporttävling;
 • idrotts-, underhållnings- eller uppvisningsevenemang eller annat stort publikevenemang, som orsakar särskilt störande buller;
 • flygförevisning eller tillfälliga flygturer för allmänheten som omfattar mer än tio stigningar eller landningar.

Anmälan behöver emellertid inte göras om sådant tillfälligt evenemang, där platsen anvisas för syftet i fråga i detaljplanen eller om verksamheten har godkänts i miljötillstånd/placeringstillstånd.

3. Ledande miljöinspektören kan kräva anmälan också om andra tillfälliga evenemang och arbeten, om de orsakar särskilt störande buller i den närmaste omgivningen.

Här följer exempel på evenemang som inte enligt anvisningarna ovan kräver anmälan:

 • Tillfälligt evenemang som är förenligt med detaljplanen, såsom sedvanligt idrottsevenemang på idrottsplan;
 • Sedvanligt och kortvarigt utomhusevenemang, som äger rum mån–fre kl. 7–18 eller lör kl. 8–18 eller sön kl. 12–18, såsom megafonbilsreklam, marknad, evenemang med tal eller sång-, dans eller uppvisningsevenemang i liten skala samt massidrottsevenemang (inte motorsportevenemang);
 • sommarteaterföreställning eller motsvarande;
 • sedvanligt byggande som äger rum mån–fre kl. 7–18;
 • sedvanligt reparations- och underhållsarbete som äger rum mån–fre kl. 7–18.

Också i exempelfallen ovan kan ledande miljöinspektören ändå kräva anmälan, om verksamheten orsakar särskilt störande buller i närområdet.

Anvisningar om bulleranmälan

Anmälan om buller ska göras i tillräckligt god tid, senast 30 dygn innan evenemanget eller arbetet eller det skede som orsakar buller inleds.

Anmälan ska göras skriftligt på den blankett som kan skrivas ut här invid. Blanketten finns också att få på Lojo stads kundervicecenter. Anmälningsblanketten ska lämnas in omsorgsfullt ifylld till Lojo stads miljöskydd per post (PB 71, 08101 LOJO) eller per e-post (ympäristönsuojelu@lohja.fi).

Innehållet i anmälan:

Av anmälan ska framgå:

 • verksamhetsutövarens eller arrangörens namn/firmanamn, adress och telefonnummer;
 • det tillfälliga arbetets eller evenemangets art, omfattning och plats (lägeskarta som bilaga);
 • behövliga uppgifter om de arbetsskeden, funktioner och apparater som orsakar det tillfälliga bullret;
 • uppgift om spridning av de bullerutsläpp som arbetet eller evenemanget orsakar enligt vetskap eller uppskattning och en uppskattning om utsläppens inverkan på bullernivån i området samt planer för bullerbekämpning och uppföljning av bullernivån;
 • Av anmälan ska dessutom framgå det material och de uppskattningsmetoder som uppgifterna bygger på.

Behandling av anmälan

Miljöskyddet granskar att de uppgifter som lämnats är tillräckliga och ber vid behov om tilläggsutredningar. Behandlingen av ärendet kan kräva att området inspekteras och invånarna i närheten hörs samt att utgångsnivån på bullret i området mäts och att kalkyleringsmallar utarbetas för utredning av bullerspridningen. Genom omsorgsfullt utredningsarbete finner man lämpliga lösningar för att minska bullerolägenheterna i varje situation Välplanerad bullerbekämpning förhindrar onödiga problem under arbetets eller evenemangets lopp.

Bulleranmälan godkänns av ledande miljöinspektören. Med beslutet fastställs att uppgifterna i anmälan och åtgärderna för bullerbekämpning är bindande för den som gör anmälan. Om de åtgärder för bullerbekämpning som presenteras i anmälan inte är tillräckliga, kan ledande miljöinspektören utöver de anmälda åtgärderna utfärda föreskrifter för bullerbekämpning.  Beslutet kan överklagas hos Vasa förvaltningsdomstol.

Exempel på bullernivåer

Ljudstyrka mäts i decibel. Nedan finns exempel på bullernivåer vid olika funktioner. Då 85 dB överskrids på arbetsplatsen uppmanas de anställda att använda hörselskydd, eftersom hörseln tar skada om man långvarigt utsätts för kraftigt buller.

LjudLjudnivå dB
Hörseltröskel0
Prassel av löv10
Armbandsurs tickande20
Viskning30–40
Bibliotek30–40
Kontor50-60
trafikbuller55-75
Buss i gathörn70-80
Buller inne i buss80-90
Långtradare vid omkörning> 90
Symfoniorkester (forte)100-110
Rockkonsert100-120
Bils signalhorn (1 m)115
Tryckluftsborr120
Jetplan som lyfter125
Smärttröskel120-130

Mer information

Eija Kanninen
miljöinspektör
eija.kanninen(a)lohja.fi
tfn 050 593 0758

 

Related to the subject: