Anmälan om grävning och placeringstillstånd

Grävning i gator och på andra allmänna områden förutsätter en grävanmälan och/eller ett placeringstillstånd.
Med allmänna områden avses alla markområden som Lojo stad äger, t.ex. gång- och cykelvägar, gator, parker och torg.

Merparten av grävanmälningar gäller fjärrvärme-, el- och telefonkabelanslutningar som anläggs för fastigheter.
Den som ansöker om tillstånd är alltid fastigheten i fråga eller ägaren till röret/anordningen/konstruktionen/ledningen.

Den som ansvarar för arbetet ska anmäla grävningsarbetet till kommunen 21 dygn innan arbetet påbörjas.

Tillstånd söks via Lupapiste

Tillstånden beviljas av planeringsingenjören vid byggherreverksamheten och stadstekniken.

Avgifter för transformatorstationer och jordkablar som placeras på allmänna områden:

Arrendet för ett parktransformatorområde tas ut som en engångsprestation till ett skattefritt pris på á 735€.
Det skattefria priset för tillstånd för placering av el- och datakablar och andra kablar på fastigheten är 37€.

Avgifter för användning av allmänna områden (tekniska nämnden 8.11.2016 § 153):

Schaktlängd:

  • 1 – 100 meter                               400 €
  • 101 – 500 meter                           600 €
  • 501 – 1000 meter                         900 €
  • mer än 1000 meter                      1 600 €

Priset för rör som går under en gata för anläggningar (beställarens mtrl)

  • installationspris i samband med kommunaltekniska entreprenader 6 € (+ moms) /lm/rör (1-3 rör/anläggning)
  • installationspris i samband med kommunaltekniska entreprenader 3 € (+ moms) /lm/rör (4 rör eller mer/anläggning)

Tillståndsvillkor

Priser

 

Related to the subject: