Arbetsgrupp för trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet i Lojo stad koordineras och främjas av en tvärsektoriell arbetsgrupp för trafiksäkerhet. Arbetet i arbetsgruppen är framför allt av samordnande karaktär; planering av konkreta åtgärder, vidaredelegering av uppgifter till enheter och intressenter, trafiksäkerhetskommunikation, övervakning av trafiksäkerhetssituationen osv. Arbetet i arbetsgruppen är inriktat på trafikfostran och kommunikation, men även säkerhetsfrågor relaterade till trafikmiljön behandlas. Främjande av gång, cykling och kollektivtrafik är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet och hör således till arbetsgruppens arbetsfält. Arbetsgruppen har sammanträtt 2–4 gånger årligen.

 

Related to the subject: