Farliga skolvägar

I Lojo bedöms från början av läsåret 2017-2018 skolvägens farlighet enligt det nationella programmet Koululiitu.  Programmet beräknar objektivt vägarnas farlighet för de olika årskurserna med beaktande av bl.a. trafikmängderna, andelen tung trafik, hastighetsbegränsningarna, körbanans/vägrenens bredd, beläggningen, belysningen, arrangemangen för gång- och cykeltrafik samt vägens funktionella klassificering och underhållsklassificering.  Bedömningarna finns tillgängliga via denna länk:
Bedömningar av skolvägarnas farlighet

Dessutom sammaträder en separat arbetsgrupp i Lojo för att bedöma skolvägens farlighet. I gruppen medverkar stadens logistikenhet, kommunaltekniken inom tekniska sektorn, undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken samt företrädare för polisen och NTM-centralen i Nyland. Vi behov medverkar också t.ex. representanter för hälsovården i gruppen.  Arbetsgruppen behandlar bl.a. vårdnadshavarnas kommentarer om skolvägarnas farlighet och platser där eleverna avhämtas samt lägger fram förbättringsförslag för att öka skolvägarnas säkerhet.

Arbetsgruppen sammanträder på våren innan planeringen för transporterna för det kommande läsåret börjar samt på hösten när skolorna har börjat.  Du kan skicka ett meddelande till arbetsgruppen via den här länken:
Kommentarer
Alla kommentarer behandlas alltid vid nästa möte och den som lämnat kommentarerna kontaktas.