Farliga skolvägar

I Lojo används de bedömningar av skolvägarnas farlighet som ingår i det nationella programmet Koululiitu. Programmet beräknar objektivt vägarnas farlighet för de olika årskurserna med beaktande av bl.a. trafikmängderna, andelen tung trafik, hastighetsbegränsningarna, körbanans/vägrenens bredd, beläggningen, belysningen, arrangemangen för gång- och cykeltrafik samt vägens funktionella klassificering och underhållsklassificering.

 

Related to the subject: