Anmälan om gödselstack

Om lagring av gödsel i stack ska man på förhand lämna in en anmälan till kommunens miljövårdsmyndigheter.


Vid lagring av torrgödsel och opackade organiska gödselfabrikat i stack, eftermognande av kompost i stack och vid lagring av torrgödsel i stack vid exceptionella situationer ska det 14 dygn innan lagringen påbörjas göras en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten, som vid behov utför en inspektion.

Anmälan om lagring av gödsel och organiska födselfabrikat och görs av den som tar emot varan. Anmälan om lagring av gödsel i undantagsfall och efterkompostering av kompost gör den verksamhetsutövare på vars djurgård gödseln produceras.

Anmälan ska göras skriftligt på den blankett som kan skrivas ut här invid och lämnas in omsorgsfullt ifylld till Lojo stads miljöskydd per post (PB 71, 08101 LOJO) eller per e-post (ympäristönsuojelu@lohja.fi).

Lagring i stack

En stack är en avlång grop som har grävts i en åker. I stacken placerar man gödsel, andra organiska gödselmedel och efterkomposterad material för att vänta på utspridning till åkrar senare. Om stacken ska man på förhand lämna in en anmälan till kommunens miljövårdsmyndigheter.

Om lagring i stack och den anmälningsskyldighet som hänför sig till den föreskrivs i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (s.k. nitratförordning, 1250/2014).

Det är förbjudet att lagra i stack på grundvattenområden och områden som har benägenhet att översvämmas. Stacken ska placeras på ett bärande åkerområde och så högt upp som möjligt på sluttande åkrar. Stacken ska placeras minst 100 meter från vattendrag, huvuddiken eller hushållsbrunnar och minst fem meter från diken.

I botten av stacken ska placeras en 20 centimeter tjockt lager som binder vätska, och stacken ska täckas över med en tät presenning. Snö ska avlägsnas innan stacken grävs. Det material som lagrats i stacken ska spridas ut senast efter ett år. En ny stack får placeras på samma plats två år senare.

Mer information

Miljöskyddet i Lojo
ymparistonsuojelu(a)lohja.fi
+358 19 3690 (växel)
mån–tor 8–16, fre och dagar före helg 8–15

 

Related to the subject: