Anmälan om avfall på rivnings­arbetsplats

Avfallshanteringen på rivningsarbetsplatser och nybyggen övervakas av miljövårdsmyndigheten i kommunen. Lojo stad förutsätter att man gör en anmälan om avfall från rivningsarbetsplatser.


Anmälan ska göras gällande samtliga byggnader som rivs minst 30 dygn innan rivningsarbetet inleds, dvs. samtidigt som rivningen av byggnaden anmäls till byggnadstillsynen.

Anmälan ska göras skriftligt på den blankett som kan skrivas ut här invid och lämnas in omsorgsfullt ifylld till Lojo stads miljöskydd per post (PB 71, 08101 LOJO) eller per e-post (ympäristönsuojelu@lohja.fi).

Anmälan om avfall på rivningsarbetsplats

Lojo stad förutsätter att man gör en anmälan om avfall från rivningsarbetsplatser. Kommunens miljövårdsmyndighet kan kräva en anmälan enligt 120 § i miljöskyddslagen (527/2014) på grund av ett rivningsarbetes engångsnatur, stor avfallsmängd och miljökonsekvenser.

Med anmälningsförfarandet försäkrar sig staden om att målen i avfallslagen uppnås i rivningsarbetet så att avfallet styrs till rätt behandling: återvinning, behandling av miljöfarligt avfall eller avstjälpningsplats.

Utgående från anmälan kan staden utfärda bestämmelser bl.a. om källsortering på arbetsplatsen, insamling och lagring av avfall, återvinning och hantering av miljöfarligt avfall. De som gör anmälan kan också förpliktigas att presentera kvitton från behandlingsplatsen över mottagande av avfallet.

Mer information

Saara Koivumäki
t.f. miljöinspektör
saara.koivumaki(a)lohja.fi
tfn 044 374 0374

 

Related to the subject: