Kvalitetskrav för sommar- och vinterunderhåll

Vinterunderhåll

Plogningen av huvudgatorna och gång- och cykeltrafikens huvudleder enligt underhållsklass 1 har utförts inom 6 timmar efter att kriterierna för plogning uppfyllts. Plogningen av tomtgator och gång- och cykeltrafikvägar enligt underhållsklass 2 har utförts inom 12 timmar efter den nederbörd som ingår i kriterierna för plogning har upphört.

Halkan bekämpas genom att man sandar huvudgatornas korsningsområden, backarna, bussrutterna till behövliga delar och gångbanorna genast när farlig halka uppstår.

Användningen av salt undviks och används främst endast i början och i slutet av vintern för att bekämpa blixthalka.

Renhållning

Gatorna, gång- och cykeltrafikvägarna och de andra allmänna områdena sopas rena från sand under våren före början av maj. Först sopas huvudgatorna och gång- och cykeltrafikvägarna.  Vårstädningen av gatorna tar allt som allt cirka 5-6 veckor från att förhållandena tillåter att arbetena kan påbörjas med full kapacitet.

Under sommaren städar staden vid behov upp de områden som staden ansvarar för.

Sommarunderhåll

Gropar och sprickor som medför fara samt vägskyltar som är viktiga för trafiksäkerheten repareras så snart de upptäcks eller man har rapporterat om dem. Under våren dammbinder man grusvägarna med vägsalt.  Behandlingen görs om vid eventuell olägenhet på grund av damm.

 

Related to the subject: