Dataskydd och begäran om information

Dataombudsmannens byrå tryggar dina rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter.

Läs mer: Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som anknyter till en identifierad eller identifierbar person.

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2016 och den ska tillämpas nationellt från 25.5.2018. Dataskyddsförordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom den offentliga och inom den privata sektorn. Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till skydd för privatlivet också i digitaliseringens tid.

Avsikten med dataskyddsförordningen är att öka öppenheten och transparensen kring behandlingen av personuppgifter. Förordningen stärker de registrerades rättigheter att kontrollera hur deras personuppgifter behandlas. I förordningen ingår strängare sanktioner för behandling av personuppgifter i strid med förordningen än vad som ingår i personuppgiftslagen. I dataskyddsförordningen föreskrivs om principerna för behandling av personuppgifter som styr behandlingen av personuppgifter.

Till dataskyddsprinciperna hör

  • behandlingens laglighet, rimlighet och öppenhet
  • ändamålsbegränsning
  • uppgiftsminimering
  • krav på korrekthet
  • lagringsminimering
  • uppgifternas integritet och konfidentialitet
  • den personuppgiftsansvariges  ansvarsskyldighet

Lojo stads dataskyddsombud:

  • dataskyddsombud: Perttu Piitulainen,
    tfn 044 369 4351, tietosuojavastaava@lohja.fi

Begäran om kontroll av uppgifter i personregister Rätt att kontrollera uppgifter:

https://e-lomake.fi/lomakkeet/6775/lomake.html?rinnakkaislomake=sv

Begäran om rättelse av uppgift som lagrats i personregister:

https://e-lomake.fi/lomakkeet/6776/lomake.html?rinnakkaislomake=sv

Begäran om utredning av obehörig användning av de egna personuppgifterna:

https://e-lomake.fi/lomakkeet/6752/lomake.html?rinnakkaislomake=sv

Begäran om logguppgifter i personregister:

https://e-lomake.fi/lomakkeet/6777/lomake.html?rinnakkaislomake=sv
 

Related to the subject: