Dataskydd och registerbeskrivningar

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2016 och den ska tillämpas nationellt från 25.5.2018. Dataskyddsförordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom den offentliga och inom den privata sektorn. Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till skydd för privatlivet också i digitaliseringens tid.

Avsikten med dataskyddsförordningen är att öka öppenheten och transparensen kring behandlingen av personuppgifter. Förordningen stärker de registrerades rättigheter att kontrollera hur deras personuppgifter behandlas. I förordningen ingår strängare sanktioner för behandling av personuppgifter i strid med förordningen än vad som ingår i personuppgiftslagen. I dataskyddsförordningen föreskrivs om principerna för behandling av personuppgifter som styr behandlingen av personuppgifter.

Till dataskyddsprinciperna hör:
• behandlingens laglighet, rimlighet och öppenhet
• ändamålsbegränsning
• uppgiftsminimering
• krav på korrekthet
• lagringsminimering
• uppgifternas integritet och konfidentialitet
• den personuppgiftsansvariges  ansvarsskyldighet

Lojo stads dataskyddsombud:
• stadsjurist Sanna Lundström
tfn 044 369 4350 sanna.lundstrom@lohja.fi

Känslig information, t.ex. födelsetid eller personbeteckning ska inte skickas via e-post  i samband med att man tar kontakt i dataskyddsfrågor.  En kort beskrivning av händelsen och personlig kontaktinformation räcker. Vi tar kontakt med dig för mer information.

Som dataskyddsombud vikarierar:
stadsjurist Mikko Kuosmanen tfn 019 369 4349 mikko.kuosmanen@lohja.fi.

Du kommer till den  officiella blanketten för begäran om uppgifter här.

Blanketten för begäran om uppgifter återsänds elektroniskt till adressen kirjaamo@lohja.fi

Återsändningsadressen för blanketten för rättelse av registeruppgifter och begäran om uppgifter på en pappersblankett är
Lojo stad/registratorskontoret
Karstuvägen 4 PB 71
08100 Lojo