Utmaningen med principerna för ett säkrare utrymme

Målet är att följa nolllinjen när det gäller diskriminering och mobbning och att stärka säkerheten i barn- och ungdomsmiljöer (en omfattande välfärdsplan och en välfärdsplan för barn och ungdomar 2023-2025). En viktig åtgärd för att uppnå dessa mål är att fastställa principerna för ett säkrare utrymme.

Vi vill se till att alla invånare känner sig trygga i gemensamma utrymmen. Principer gör en värderingsvärld synlig och en politik vars kärna är jämlikhet. Genom att införa principer för ett säkrare tillstånd visar vi att vi är fast beslutna att vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering.

Principer för ett säkrare tillstånd kan skapas i en mängd olika lokaler och evenemang där människor möter varandra. Fysisk, social och psykisk säkerhet förverkligas i stor utsträckning i vardagen: arbetsplatser, småbarnspedagogik, skolor och skolskjutsar, läroanstalter, ungdomslokaler och andra mötesplatser för personer i olika åldrar och i samband med fritidsaktiviteter. Människor stöter också på varandra i offentliga lokaler som bibliotek, köpcentra, bussar, simhallar, kaféer och olika evenemang.

Vad innebär ett säkrare utrymme?

Ett säkrare utrymme är en plats som ger en känsla av fysisk, mental och social säkerhet. Målet är att ingen ska behöva möta någon form av diskriminering, mobbning, trakasserier eller våld. Ett säkert utrymme måste också nås och vara fritt från hinder. Principer och handlingssätt för ett säkrare utrymme syftar till att skapa ett utrymme där var och en genom sin verksamhet strävar efter att skapa en jämlik, respektfull och öppen atmosfär.

Ett exempel på principer för ett säkrare utrymme

  • Jag är aktivt närvarande och ger plats åt andra att delta på det sätt de vill
  • Jag respekterar andras åsikter och uppmuntrar andra att ge uttryck åt sina åsikter genom min egen verksamhet.
  • Jag respekterar andras integritet.
  • Jag förväntar mig inte, jag förväntar mig inte, och jag respekterar allas rätt att definiera sig själva.
  • Jag tar ansvar för min egen verksamhet.
  • Om jag ser eller hör trakasserier eller osaklig behandling, skall jag ingripa i detta.

Att skapa principer tillsammans och engagera sig i dem

Införandet av principerna för ett säkrare utrymme är en konkret handling som gör det möjligt för oss att aktivt främja säkerheten för varje användare av utrymmet och möjligheten att delta i användningen och driften av utrymmet som vårt eget.  I praktiken sker detta genom att man tillsammans med dem som använder utrymmet sammanställer gemensamma principer som alla som använder utrymmet måste följa. Vi behöver ett gemensamt engagemang för att skapa principer för säkrare lokaler och för att ta itu med situationer där man bryter mot principerna. Det är allas plikt att ta itu med trakasserierna och inte att förbli åskådare.

Det finns ingen formell formel för principerna om säkrare förhållanden. Varje enhet skapar en vägledning som passar den egna situationen. Hela gemenskapen måste förbinda sig att följa principerna. Var och en av oss kan uppföra sig respektfullt mot den andre och därigenom bidra till att öka säkerheten i ett tillstånd. Principer är bra att arbeta i en sådan form att de kan stå på gårdens vägg. Det är också viktigt att nämna hur man agerar om man upplever att principerna inte följs. Principerna kommer att diskuteras med alla som använder utrymmet och ansvaret kommer att fastställas för situationer där principerna inte följs.

Var ett exempel och gör er princip om ett säkrare tillstånd synlig

Principer för en säkrare lägenhet i stadshuset

Ladda ner din egen grund för en säkrare plats

Exempel på principer för ett säkrare utrymme

Principer för ett säkrare tillstånd för en allians

Principer för ett befolkningsförbunds tryggare tillstånd

Principer för ett säkrare utrymme i Georgsgatans simhall

Principer för ett säkrare utrymme för ungdomar

Vem kan hjälpa dig?

Maarit Lindman (specialsakkunnig),  maarit.lindman@lohja.fi, tf. 050 3240987

Johanna Repola (specialsakkunnig), johanna.repola@lohja.fi, tf. 040 667059

 

Related to the subject: