Valreklam 2023

Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet i fråga om valreklam, men städerna har traditionellt ordnat partierna och valmansföreningarna möjlighet att sätta upp sina kandidataffischer på ställningar avsedda för detta ändamål. Hur valreklamplatserna underhålls och huruvida de är avgiftsbelagda varierar från kommun till kommun.

När kandidaterna tillåts att sätta upp utomhusreklam på offentliga ställen är det viktigt att kandidaterna bemöts likvärdigt, bl.a. när det gäller antalet platser för valreklam, fördelningen av platserna eller fastställandet av kostnaderna.

Städerna kan reglera den reklamverksamhet som sker inom deras område, dock så att likabehandling tryggas. Att driva kampanj inom områden som ägs eller förvaltas av privata kräver alltid tillstånd.


Anvisning om valaffischering utomhus inför riksdagsvalet 2023

Denna anvisning reglerar valaffischering på de områden som Lojo stad förvaltar. Dessa anvisningar gäller affischer som partier och kandidater sätter upp på egen hand inför riksdagsvalet 2023. Om affischering på ställningar utomhus ges separata anvisningar för partier.

När affischplatserna utomhus väljs ska man beakta vallagens bestämmelser (2.10.1998/714). Valaffischer får inte sättas upp på förhandsröstningsställen, röstningsställen eller i deras omedelbara närhet så att affischerna kan anses inverka på väljarnas valfrihet. En utgångspunkt kan anses vara att valaffischerna inte får synas från röstningsstället eller vid ingången till det.


Lojo stad förbehåller sig rätten att ta bort och, om kandidaten inte hämtar de borttagna affischerna inom en vecka från den egentliga valdagen, utan skadeståndsskyldighet förstöra de affischer som anses strida mot vallagen eller denna anvisning. Vid en konfliktsituation har Lojo stad tolkningsrätt. Att sätta upp valaffischer sker på kandidatens eget ansvar. Genom att sätta upp valaffischer på områden som Lojo stad förvaltar godkänner kandidaten dessa anvisningar och dess villkor som bindande.

Tidsbegränsning för valaffischering

Valaffischering utomhus inför riksdagsvalet kan inledas den 15 mars 2023. Affischerna ska tas bort genast efter valet, dock senast inom en vecka efter valet.

Valaffischering på allmänna områden som Lojo stad förvaltar

Valaffischering utanför de ställningar som staden lägger ut ligger på hens ansvar som sätter upp affischen och ska ordnas av hen själv. Den som sätter upp affischen ansvarar för att affischen och placeringen av den följer anvisningarna. Det är ytterst viktigt att man följer anvisningar som gäller trafiksäkerheten.

Affischer som strider mot anvisningar, god smak, stadsbilden eller äventyrar trafiksäkerheten eller annars strider mot dessa anvisningar tas bort och förstörs inom en vecka från valdagen om de borttagna affischerna inte hämtas före det.

Staden ansvarar inte för skador, flyttning, förstöring eller nedsmutsning av affischer till exempel till följd av trafik, underhåll eller en annan verksamhet som skadegörelse eller olägenheter som dessa kan orsaka.

På valaffischering beträffande områden som staden förvaltar tillämpas Trafikledsverkets anvisningar från 2021, med preciseringar av Lojo stad. Nedan anvisningarna i huvuddrag:

 • Valaffischer får inte placeras intill motorvägar, motortrafikleder och järnvägsområden.
 • Valaffischer får inte placeras i anslutningsområden, inklusive planskilda anslutningars ramper eller områden innanför ramperna eller rondeller eller närmare än 100 meter från en annan gatas eller vägs anslutning (korsning).
 • Valaffischer får inte placeras närmare än 30 meter från vägmärken.
 • Affischer får inte placeras på skiljeremsorna mellan körbanor eller på refuger.
 • Affischer får inte placeras på hållplatsers regnskydd eller på räcken eller broar.
 • Affischer får placeras på lyktstolpar om de inte skadas. Däremot får valaffischer inte fästas på lyktstolpar med kommersiella reklamplatser, eftersom dessa är reserverade för reklambolaget i fråga.
 • I valaffischer får det inte användas ljus, reflekterande material eller lysfärger.
 • Valaffischerna får inte till sin form, färg eller i övrigt vara sådana att de kan förväxlas med vägmärken.
 • Affischerna ska passa in i omgivningen så bra som möjligt. Affischens storlek får vara högst 800 mm x 1 200 mm.
 • Valaffischer får placeras invid landsvägar och gator så att de inte medför olägenhet för annan verksamhet eller trafiksäkerheten.
 • Affischens ytterkant ska ligga minst 1,0 meter från ledernas kant.
 • Det krävs inga tillstånd av staden för placering av valaffischer enligt anvisningarna i allmänna områden som förvaltas av staden.
 • Affischering vid gång- och cykelleder eller på torgområden behöver avstånden enligt Trafikledsverkets regler inte följas, men affischerna får inte medföra hinder för sikten eller någon annan fara för dem som använder leden. Affischens storlek ska också i dessa områden vara högst 800 mm x 1 200 mm.
 • För att säkerställa trafiksäkerheten ska tillfälliga valaffischer alltid placeras så att trafiken störs så lite som möjligt.
 • Den som placerar ut affischer ska gärna ha en reflekterande väst eller annan synlig klädsel när hen rör sig på trafikområdet. Placering eller underhåll av affischer ger inte rätt att köra, stanna eller parkera fordonet som används i arbetet i strid med bestämmelserna.
 • Den som sätter upp affischer är skyldig att se till att affischerna tas bort omedelbart efter valet, dock senast inom en vecka efter valet. Om Lojo stad är tvungen att ta bort och förstöra affischerna efter valet, har staden rätt att debitera kandidaten för kostnaderna för avlägsnandet av affischerna. Kandidaten debiteras inte för de affischer som tas bort under valet. De borttagna affischerna kan hämtas från en separat överenskommen plats inom ramen för tidsbegränsningen ovan.

Kommersiella platser för valaffischering utomhus

Inom Lojo stads område verkar flera kommersiella aktörer som hyr ut platser för valaffischering. De viktigaste aktörerna är

Om användning av dessa platser för valaffischering ska den som vill placera ut affischer självständigt avtala med aktörerna.

Avståndet mellan valaffischer, som man ordnar och installerar själv, och kommersiella reklamplatser ska vara minst 20 meter.

Köpcentren förvaltar sina egna områden och uthyrning av platser för valaffischering ska kommas överens om med köpcentret. I områden som förvaltas av köpcentren är valaffischer förbjudna utan tillstånd av köpcentret, och om valaffischering sker närmare än 30 meter från ingångarna till köpcentren kan köpcentrens ordningsvakter ingripa i valaffischeringen. På andra platser i allmänna områden runt köpcentren är valaffischering tillåten enligt de principer som anges i denna anvisning.

Affischering på broars konstruktioner

Valaffischering är förbjuden på broars konstruktioner. Staden erbjuder inte heller dessa platser för valaffischering.

Affischering invid vägar

Denna anvisning gäller inte affischering invid allmänna vägar och landsvägar, eftersom Lojo stad inte förvaltar dessa. Om en kandidat vill sätta upp affischer invid allmänna vägar, ger NTM-centralen råd om detta.

Hänvisningar och anvisningar:

Justitieministeriet webbplats: https://vaalit.fi/sv/riksdagsval

Farledsverkets anvisningar om valaffischering

NTM-centralens anvisningar för valreklam vid landsvägar

Nationella anvisningar för valreklam: https://vaalit.fi/sv/valreklam

Handelskammarens etiska reklamanvisningar

Förhandsröstningsställen i Lojo

Röstningsställena på valdagen i Lojo 

 

Related to the subject: