Goddag – Hej på dej! -projekti

Lohjan museon kaksikielinen hanke Goddag – Hej på dej! tulee elävöittämään Lohjan kaksikielistä historiaa ja kulttuuriperintöä. Sen aikana päiväkodeille, kouluryhmille ja alakoululaisille luodaan oppimateriaalia ruotsiksi ja selkosuomeksi.

Aineisto perustuu museon kokoelmiin ja esineistöön.  Materiaalin ydin kiteytyy keskustelemalla ruotsinkielisten lohjalaisten kanssa suomenruotsalaisista tavoista ja perinteistä sekä haastattelemalla heitä. Materiaali kannustaa kokemuksiin kaikilla aisteilla.

Projektin tavoitteena on kertoa kotiseudun historiasta ja vahvistaa paikallista identiteettiä sekä tuoda esille Lohjan kaksikielistä historiaa. Projekti voi toimia mallina muissakin kaksikielisissä kunnissa. Sisältö selkosuomeksi voi myös tukea vastamuuttaneita kotoutumaan.

Projekti kestää marraskuusta 2023 toukokuuhun 2024. Projektikoordinaattorina toimii Cilla Törnblom-Backman. Hankkeeseen on myönnetty Svenska kulturfondenin avustus.

Jos sinulla on ideoita, ehdotuksia tai jotain kerrottavaa niin ota yhteyttä Cillaan.

Projektikoordinattori
Cilla Törnblom-Backman
cilla.tornblom-backman@lohja.fi
+358 40 686 7378

Lojo Museums tvåspråkiga museipedagogiska projekt ”Goddag – Hej på dej!” kommer att levandegöra Lojos tvåspråkiga historia och levande kulturarv och utmynna i ett material för daghem, skolgrupper och skolornas lågklasser på svenska och lättläst finska.

Materialet utgår från museets samlingar och föremål. Genom diskussioner och intervjuer med svenskspråkiga Lojobor om finlandssvenska seder och traditioner i regionen kommer specifika temaområden att utkristallisera sig och påverka valet av material. Materialet uppmuntrar till upplevelser med flera sinnen.

Syftet med projektet är att berätta om hembygdens historia och stärka den lokala identiteten samt lyfta fram Lojos tvåspråkiga historia. Projektet kan även fungera som modell på andra tvåspråkiga orter. Innehållet på lättläst finska kan dessutom stöda integration av nyinflyttade. 

Projektet genomförs under perioden november 2023 till maj 2024 och Cilla Törnblom-Backman fungerar som projektkoordinator. Svenska kulturfonden har understött projektet.

Om ni har idéer, förslag eller något att berätta så ta kontakt med Cilla.

Projektikoordinator
Cilla Törnblom-Backman
cilla.tornblom-backman@lohja.fi
+358 40 686 7378

 

Aiheeseen liittyvää: