Beslut av tjänsteinnehavare

Tjänsteinnehavarbesluten hålls tillgängliga för kommunmedlemmarna i stadens allmänna datanät enligt prövning av den myndighet som fattat beslutet (140 § i kommunallagen). Besluten publiceras i regel dagen efter att beslutet fattades. Besluten kan läsas på webbplatsen under den tid de är tillgängliga. En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att beslutet fanns tillgängligt i datanätet. Besluten publiceras med anvisning om ändringssökande.

Protokollen över tjänsteinnehavarbesluten hittar du här. Av protokollen publiceras de beslutsprotokoll som en kommunmedlem får söka ändring i enligt kommunallagen.

Obs! Besluten kan innehålla bilagor som inte publiceras på webbplatsen. Bilagorna innehåller då sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter, vars publicering kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet. Andra än nödvändiga personuppgifter är svärtade i besluten.

Beslut av tjänsteinnehavare till och med 20.2.2022

Beslut av tjänsteinnehavare från och med 21.2.2022

 

Related to the subject: