Deltagande budgetering

Omröstningen för deltagande budgetering: alternativet ”vattenrutschbana i Aurlax” samlade in det största antalet röster

Omröstningen för Lojo stads deltagande budgetering har avslutats. Det blev över 2 100 röster 8–28.4.2024. Antalet röster är nästan hälften mera än i fjol. Staden tackar alla för aktivt deltagande!

Lojo stad arrangerade deltagande budgetering för andra gången i början av året. I år var budgeteringens tema barns och ungdomars välbefinnande och fritid. 28 förslag gick in i röstningsfasen. Av förslagen fick Lojoborna välja 1–5 alternativ som de tyckte var bästa. Alla som bor eller har fritidsbostad i Lojo fick rösta. Skol- och förskolegrupperna hade dessutom möjlighet att delta i omröstningen som grupp. Rösterna som lämnades in som grupp räknades enligt den anmälda gruppstorleken. Det var också möjligt att rösta via en pappersblankett på stadshusets kundservice och på bibliotek.

Alternativet ”vattenrutschbana i Aurlax” fick största antalet röster. På grund av det stora antalet röster har staden beslutat att höja den beräknade budgeten för vattenrutschbanan till 20 000 euro. På detta sätt strävar vi efter att möjliggöra en trygg upphandling som betjänar så många barn och ungdomar i olika åldrar som möjligt.

De andra föremålen som genom omröstningen gick in i genomförandefasen var ”renovering av ungdomslokaler enligt ungdomars behov” (10 000 euro), ”5–10 klubbar till för Lojomodell för hobbyverksamhet” (15 000 euro) och ”avgiftsfritt båttaxiexperiment (Aurlax-Ollisaari) för ungdomar och barn på sommaren” (5 000 euro).

Vi vill tacka alla deltagare för aktiv röstning och gemensam insats för att utveckla Lojo. Även om alla förslag inte kan genomföras genom deltagande budgetering, är även de andra idéer som dök upp värdefulla. I fortsättningen strävar vi efter att dra nytta av även dessa idéer när vi utvecklar staden.

Ta del av mer detaljerade omröstningsresultat.


Rösta och påverka! – deltagande budgetering har gått in i röstningsfas 

Lojos deltagande budgetering har gått in i röstningsfas, och alla Lojobor har nu möjlighet att påverka till vilket ändamål 50 000 euro ska användas. Röstningstiden är 8–28.4.2024.  

I år är deltagande budgeterings tema barns och ungdomars välbefinnande och fritid. Vi samlade in drygt 130 förslag. Till röstningsfasen valdes 28 genomförbara idéer, bland vilka Lojoborna får välja 1–5 förslag som de tycker är bästa. Idéerna gällde exempelvis utveckling av mångsidiga fritidshobbymöjligheter för barn och ungdomar, såsom att öka antalet lekplatser, idrottsplaner och olika slags motionsutrustning i områdena. 

Omröstningen sker via en webblankett. Vid behov kan du också rösta med en pappersblankett på bibliotek och stadshusets kundservice. 

Röstningsanvisningar:  

 1. Gå till röstningsblanketten genom den här länken
 1. Välj 1–5 förslag som du vill rösta på. 
 1. I slutet kan du ange ytterligare information om till exempel läget för förslagen eller ge andra observationer.   
 1. Lämna in dina kontaktuppgifter. 
 1. Kom ihåg att spara ditt svar. 

När röstningen har avslutats genomförs det valda föremålet eller de valda föremålen bland de som fått flest röster under 2024. Idén genomförs av den som föreslagit idén eller av Lojo stad. 

De idéer som samlades in vid förslagsskedet behandlades och bearbetades i en expertgrupp som kom med genomförbara förslag. Arbetsgruppen består av stadens anställda, medlemmar i ungdoms- och kvartsfullmäktige samt aktörer i direktionen i områdena. De idéer som inte gick in i röstningen var i huvudsak sådana som redan hör till stadens grundläggande verksamhet, inte kunde ha genomförts med en budget på 50 000 euro eller krävde personalresurser. 

Även om alla förslag inte kunde gå in i röstningsfasen fick vi många värdefulla idéer för framtida utvecklingsplaner. Vi tackar alltså för varje idé! 


Bedömning av idéer

De förslag som har tagits emot inom utsatt tid behandlas i en expertarbetsgrupp som väljer de genomförbara idéerna för en offentlig omröstning. Arbetsgruppen omfattar stadens anställda, medlemmar i ungdoms- och kvartfullmäktige samt olika aktörer i direktionen i området. Med hjälp av anslaget genomförs en eller flera idéer. Vi meddelar separat om omröstningen.


Dags att föreslå din idé – vad skulle du vilja ge åt Lojos barn och ungdomar med 50 000 euro?

Lojo stad ordnar deltagande budgetering (Osbu) för andra gången våren 2024. Den här gången är Osbus tema barns och ungdomars välbefinnande och fritid. Vi samlar in förslag som föremål i budgeteringen under 12.2.–3.3.2024. Samtidigt samlar vi in invånarnas önskemål om var de nya bänkarna borde ställas.

Vi söker igen idéer för deltagande budgetering från Lojoborna. Med hjälp av idéerna utvecklar vi Lojo till en ännu livskraftigare och barnvänligare kommun. För deltagande budgetering har det från budgeten 2024 reserverats 50 000 euro, och kommunborna beslutar om hur beloppet ska användas. Syftet med deltagande budgetering är att gemensamt producera något som i lång sikt är till nytta för så många barn och ungdomar i Lojo som möjligt.

Idéerna kan gälla ärenden som lyder under stadens befogenhet, såsom stadens rekreations- och motionsplatser, gatuområden, parker, badstränder, bibliotek eller utrymmen för ungdomar. Idéerna kan handla om till exempel anskaffandet av någon utrustning för allmänt bruk, renoveringen av ett fysiskt föremål eller något annat som ökar trivsel. Vänligen läs noggrant kriterierna för idéer nedan.

 • Utvecklingsidén ska vara genomförbar med 50 000 euro under 2024 i Lojoområdet
 • Idén ska gagna eller glädja så många Lojobor som möjligt, särskilt barn och ungdomar.
 • Vid bedömning av utvecklingsidén ska man ta hänsyn till tillgänglighet, likvärdighet och innovativiteten av idén.
 • Idéer kan lämnas in av privata personer, föreningar/sammanslutningar, skolgrupper och grupper inom småbarnspedagogiken samt företag (dock inte i kommersiellt syfte).
 • Det finns ingen åldersgräns för idégivningen, och en idé kan också lämnas in anonymt.
 • Utvecklingsidén ska falla inom stadens befogenheter och följa bestämmelser och lagstiftningen. (Den ska till exempel inte gälla ett privat markområde.)
 • När du funderar på ditt förslag, vänligen observera att beloppet exempelvis inte räcker till att bygga hela lekparker. De skolgårdar och lekparker som redan finns underhålls ständigt, varför det inte lönar sig att inrikta anslaget på att förnya parker. Kom också ihåg de stödmöjligheter för hobbyaktiviteter som redan finns i Lojo.
 • Idén måste vara inriktad på icke-vinstdrivande, allmännyttigt syfte.
 • Anslaget kan inte användas till rekrytering av personal.
 • Idén får inte strida mot den gällande planen eller stadens beslut.
 • Genomförandet får inte väsentligt öka årliga återkommande kostnader.
 • Staden har rätt att bearbeta och utveckla idén.
 • Alla förslag går inte nödvändigtvis till omröstningsskedet men kan användas för framtida utvecklingsföremål. Med hjälp av förslag vet vi vilka slags tjänster Lojo behöver. I fortsättning utvecklar vi tjänster också utanför deltagande budgetering.

Tänk på att du har fickpengar. Du kan använda dem till olika saker, såsom godis eller en ny leksak. Du beslutar själv hur du vill använda dina pengar. Men om hela din familj har gemensamma pengar att använda, måste ni tillsammans besluta hur pengarna används. Borde de kanske användas till en simhall eller till att gå på bio? Familjemedlemmarna kan föreslå sina egna idéer om hur pengarna kunde användas. Därefter skulle alla få rösta på ett förslag som de tycker är bäst och som sedan skulle genomföras.

Idén med deltagande budgetering är något likadan men den sker på hela stadens nivå. Alla stadens invånare får först föreslå idéer om hur de skulle använda 50 000 euro till stadens verksamhet. Stadens verksamhet omfattar bland annat vissa rekreations- och motionsplatser, gatuområden, parker, badstränder, bibliotek och ungdomsutrymmen. Försök alltså komma med idéer som på något sätt gäller dessa saker, såsom ett hopptorn på badstranden, en grillningsplats eller ett utomhuspingisbord.

Sådana idéer som går att genomföra framskrider till omröstningen, där alla stadens invånare får rösta på de idéer som de tycker är bästa. De idéer som får mest röster genomförs enligt hur mycket det kostar att genomföra dem. Deltagande budgetering är alltså ett sätt att besluta om hur beloppet används på så sätt att alla får delta i beslutsfattandet.

Berätta för oss på samma gång var du skulle vilja ta en paus!

Med en blankett för deltagande budgetering får du på samma gång ge din idé om var nya bänkar ska ställas i Lojo. Lojo stad har skaffat 25 bänkar som kommer att ställas på de platser som stadens invånare önskar.

Du kan lämna in förslag via en e-blankett här

Berätta för oss hur du skulle använda budgeten på 50 000 euro som är inriktad på barn och ungdomar i Lojo. Vid behov kan du lämna in ditt förslag på papper på bibliotek och vid stadshusets kundservice senast 3.3.2024.

Bland dem som lämnat in förslag utlottas fribiljetter till Tytyri Upplevelsegrova och Rekreationsbadet Neidonkeidas samt Lojo700-produkter. Du kan delta i utlottningen genom att ange dina kontaktuppgifter i slutet av blanketten.

Tack för att du deltog i utvecklandet av Lojo!

Personregisterbeskrivning

Har du ännu några frågor kvar?

Lojo stads kommunikation svarar gärna på frågor om deltagande budgetering per e-mail på viestinta@lohja.fi.


Regler för utlottning

I utlottningen väljs tre vinnare, som var och en får två fribiljetter till Tytyri Upplevelsegruva och Neidonkeidas simhall. Vinnarna får också Lojo700-gåvopåsar.

Utlottningen pågår från 12.2. till 3.3.2024. Dragningen sker 4.3.2024. Om vinnarna inte kan nås inom två veckor, kan Lojo stad dra nya vinnare.

 

Related to the subject: