Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde har utsetts 23.8.2021

Esbo stadsstyrelse tillsatte det temporära beredningsorganet 23.8.2021. Västra Nylands stads- och kommunstyrelser har godkänt principerna för det temporära beredningsorganets sammansättning. Det temporära beredningsorganet ska bereda inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet.

Organet består av nio medlemmar:

•Esbo:
o omsorgsdirektör Sanna Svahn, ersättare hälsovårdsdirektör Markus Paananen
o förvaltnings- och utvecklingsdirektör Markus Syrjänen, ersättare upphandlingsdirektör Ari Erkinharju
o direktören för familje- och socialtjänster Mari Ahlström, ersättare äldreomsorgsdirektör Minna Hoffström
o juridisk direktör Timo Kuismin, ersättare stadssekreterare Jouni Majuri
Lojo: välfärdsdirektör Tuula Suominen, ersättare ekonomidirektör Raija Lindroos
•Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå: Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg, ersättare Sjundeås grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand
•Kyrkslätt och Grankulla: Kyrkslätts vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela, ersättare Grankullas social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen
•Högfors och Vichtis: direktören för samkommunen Karviainen Timo Turunen, ersättare Vichtis bildnings- och välfärdsdirektör Mari Haapanen
•Västra Nylands räddningsverk: räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki, ersättare stödtjänstchef Kimmo Markkanen.

Det temporära beredningsorganet sammanträder 1–2 gånger i månaden och vid behov också annars. Det första sammanträdet hålls fredag 27.8.2021. Välfärdsområdesvalet ordnas 23.1.2022 och välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet 1.3.2022. Från och med 2025 ordnas välfärdsområdesvalet samtidigt med kommunalvalet.

Det temporära beredningsorganets uppgifter

Beredningsorganet ska enligt 10 § i införandelagen i samarbete med de myndigheter från vilka det övergår uppgifter och personal som utför uppgifterna till välfärdsområdet:

1.utreda vilken personal som övergår till välfärdsområdet och för välfärdsområdesfullmäktige bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för personalen,
2.delta i utredandet av vilken fast och lös egendom som övergår till välfärdsområdet,
3.delta i utredandet av vilka avtal som övergår till välfärdsområdet och de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dem,
4.delta i utredandet av de informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som övergår till välfärdsområdet,
5.bereda organiseringen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt valet av revisor,
6.besluta om välfärdsområdets budget för 2021 och 2022,
7.delta i ordnandet av det första välfärdsområdesvalet,
8.bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning.

Relaterade nyheter:

Share This