Symtom på grund av inomhusluft – processbeskrivningen i Lojo

1.    Kontakt – hänvisning till skolhälsovårdarens mottagning

 • En förändring märks i barnets välbefinnande. Barnet mår dåligt eller har mycket frånvaro.
 • Barnet hänvisas till hälsovårdarens mottagning, där barnet kan berätta hur han/hon mår. Hälsovårdaren kontaktar också vårdnadshavarna.
 • Skolhälsovårdaren träffar barnet och bedömer hälsotillståndet
  à Barnets fysiska, psykiska, sociala funktionsförmåga beaktas
 • Skolhälsovårdaren konsulterar vid behov skolläkaren om barnets symtom
 • Skolhälsovårdaren meddelar vårdnadshavaren om de fortsatta åtgärder som behövs eller vårdnadshavaren får enligt överenskommelse anvisningar av läkaren per sms.
 • Vårdnadshavarnas eventuella meddelanden kopieras till patientjournalen eller skrivs ut i elevens hälsomapp. De utskrifter som lagrats i mappen förstörs på ett datasäkert sätt ett år efter avslutad grundläggande utbildning.
 • Wilma används inte som kommunikationsverktyg i frågor som gäller hälsotillstånd. Om vårdnadshavaren inleder en diskussion om känsliga hälsofrågor i Wilma, kontaktar hälsovårdaren vårdnadshavaren per telefon, hälsovårdaren får inte skriftligt besvara meddelandet i Wilma i frågor som gäller hälsotillstånd, eftersom Wilma inte är ett datasäkert system i patientfrågor.

2.     Misstanke om symtom på grund av inomhusluft

 • Skolhälsovårdaren kartlägger barnets situation (symtomkartläggning) och för in uppgifterna i patientjournalsystemet.

Dålig inomhusluft kan orsaka följande symtom:

 • Klåda i ögonen, rodnad, känsla av grus i ögonen
 • Snuva, täppt näsa, hes röst, hosta
 • Huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter
 • En del kan uppleva andra symtom som lätt feber, yrsel, värk, utslag, olika magsymtom eller bihåle- och öroninflammationer mer än vanligt. En del kan insjukna i astma.
 • Observera! Symtomen är ofta mycket ospecifika och vanliga även i andra situationer.

Vid misstanke om symtom på grund av inomhusluft gör hälsovårdaren en symtomkartläggning med barnet på mottagningen. Om det är nödvändigt ger hälsovårdaren eleven en symtomdagbok som fylls i hemma.   Symptomdagbokens uppföljningsperiod är individuell. Normalt är uppföljningsperioden minst två veckor.

 • Barnet lämnar tillbaka symtomdagboken till skolhälsovårdaren.
 • Skolhälsovårdaren för in dagbokens uppgifter i patientjournalsystemet.
 • På basis av symtomkartläggningen och symtomdagboken konsulterar skolhälsovårdaren skolläkaren/bokar en tid hos skolläkaren
 • Hälsovårdaren meddelar antalet barn med symtom till avdelningsskötaren som informerar gruppen för inomhusluft om uppgifterna. Elevernas personuppgifter vidarebefordras inte till inomhusluftsgruppen.
 • Inomhusluftsgruppen föreslår att en eventuell symtomenkät ska genomföras i skolan. Beslutet att beställa en symtomenkät fattas av rektorn.

Om symtom på grund av inomhusluft upprätthålls ett skolspecifikt register som förvaras i en datasäker elektronisk mapp. Följande information om eleven samlas in: namn, klass, symtom, tidpunkt, lokaler där symtom uppstår, fortsatta åtgärder och plan.

Tips till föräldrar:

·         Symtomdagboken placeras på en synlig plats så att barnet lär sig att använda den självständigt

·         Beakta barnets välbefinnande som helhet! Sömntid, regelbundna måltider, utomhusaktiviteter och medieanvändning

·         Med tanke på symtomuppföljningen meddela skolan, om barnet följs upp inom den privata hälsovården.

·         Var medveten om eventuella inomhusluftsproblem hemma

3.    Plan för framtiden och uppföljning av barnets situation

 • Skolläkaren gör en plan för framtiden när det gäller barnets hälsotillstånd. Han bedömer om situationen kan tas om hand av skolläkaren eller om en remiss till en specialistläkare behövs
 • Man kommer tillsammans överens om arrangemang för att ordna barnets lärande och skolgång.
 • Barnets hälsa följs upp och förändringar rapporteras alltid till hälsovårdaren. Symtomdagboken används på nytt om det är nödvändigt.

Läs mer:

Andningsförbundet: https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma
Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-sisailma-ja-terveys-ohjelma-2018-2028
Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas https://www.kaypahoito.fi/hoi50111
Ratkaistaan yhdessä -hanke:
https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/sisailmasta-oireilevat-ja-sairastavat/ratkaistaan-yhdessa
Sisäilmayhdistys: https://www.sisailmayhdistys.fi/
Institutet för hälsa och välfärd (THL): https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma
Terveet tilat 2028: https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK008:00/2018

 

Related to the subject: