Barnvänlig kommun

Vi kartlade Lojo stads barnvänlighet med hjälp av barns och ungas åsikter och en idévägg 

28.1.2022

Unicef beviljade Lojo den 14 september 2021 utmärkelsen En barnvänlig kommun för andra gången. I samband med att utmärkelsen offentliggjordes utmanade vi Lojoborna att planera och komma med idéer om hur vi kan främja barns och ungas välbefinnande i Lojo. Tack för idéerna, de blev sammanlagt 142 stycken!

I oktober öppnades en enkät för att reda ut barns och ungas syn på vad som är bra i Lojo och vad som ska ändras. Totalt kom det in 95 svar, tack till dem som svarade på enkäten! Ungefär hälften av svaren är sammanställda från olika grupper som småbarnspedagogik, skolor och ungdomsgårdar och tack vare det kan vi lyfta fram perspektiv från flera barn och unga.

Idéväggen och enkäten är en del av den pågående kartläggningen av nuläget för Lojo stads barnvänlighet. Målet är att genomföra en omfattande kartläggning av saker som redan är bra i kommunen och hitta det som behöver utvecklas. Utifrån resultaten av kartläggningen sätter man mål för utvecklingsarbetet för Barnvänlig kommun och väljer konkreta åtgärder i handlingsplanen.

Kolla här idéväggen och enkätens resultat!

VECKAN FÖR BARNS RÄTTIGHETER FIRAS ÅTERIGEN 15–21.11.2021!

Veckan för barnets rättigheter är en vecka med temaverksamhet vars syfte är att främja kännedomen om FN:s konvention om barns rättigheter bland framför allt barn och unga. 

I Lojo ordnas mångsidigt program för barn, unga och familjer under veckan. Veckan firas på många olika sätt också inom småbarnspedagogiken, i skolorna, på ungdomsgårdarna, i klubbarna – överallt där barnens rättigheter tillgodoses i vardagen! Veckan för barnets rättigheter firas i år med temat ”Jag är betydelsefull, du är betydelsefull” – varje barn har rätt till gott bemötande.

Veckan kulminerar i evenemanget dagen för barnens rättigheter på Lojo torg fredagen den 19 november.

Kl. 9.30–10.30 på förmiddagen ordnas program för barn under skolåldern och för lågstadieelever och på eftermiddagen kl.13–14 för barn och unga i skolåldern. 

Bekanta dig med programmet här:

AAMUPÄIVÄ

9.30 Lasten ääni -räppi, Juha Koivuporras

9.45 Taikuri Bluffo tekee taikoja ja musisoi yhdessä kaupunginorkesterista tuttujen Kimmo Leppälän ja Ilkka Jorosen kanssa

10.00 Professori TikTak ja aikakone vierailulla Lohjan teatterilta

10.15 Lohjan Liikuntakeskuksen Taika-Pingviini tanssittaa lapsia 

­­­ILTAPÄIVÄ

13.00 Laurentius-koulun 1.- ja 4. -luokkalaisten puhe lapsen oikeuksista ja “Lapsella on oikeus” – tanssi

13.15 Musiikkia maailmalta! Pedro Aibéo ja Kimmo Leppälä, Ilkka Joronen

13.30 Lasten ja nuorten näkemyksiä ideaseinän annista, Nuorisovaltuustosta Hilla Laukka ja Joel Kronqvist

13.45 Tiktok-tanssi, Timea Hyökki 

Du kan också följa evenemanget på YouTube på Lohja stads kanal

Bekanta dig med veckans program här: https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/lapsiystavallinen-kunta-2/

 

UNICEFs modell Barnvänlig kommun på två minuter:

UNICEFs modell Barnvänlig kommun på en minut:

Nyheter:

14.9.2021 Finlands UNICEF beviljade Lojo stad utmärkelsen En barnvänlig kommun för andra gången

Den första utmärkelsen fick Lojo år 2018. En utmärkelse betyder inte att arbetet är färdigt, utan att kommunen förbinder sig att fortsätta utvecklingen av barnvänligheten. Den utmärkelse som nu beviljats Lojo gäller i fyra år.   

Lojo stad vill främja rätta lösningar för barnens och de ungas välbefinnande i barnens vardag och i kommunens förvaltning.  FN:s konvention om barnets rättigheter garanterar barnet särskilda rättigheter som ingen annan grupp människor har. 

I samband med offentliggörandet av utmärkelsen öppnas på Lojo stads  webbplats en idévägg som utmanar barn, unga och vuxna i Lojo att planera och komma med idéer om hur vi kan främja barnens och de ungas välbefinnande i Lojo. Idéväggen kommer att utnyttjas i stor utsträckning vid evenemang som ordnas under hösten och vid kartläggningen av det aktuella läget för Lojos barnvänlighet.  

Ett gemensamt möte kommer att ordnas för kommuninvånare och beslutsfattare 27.10.2021  kl. 17-9 för att synliggöra hur man i Lojo främjar barnens och de ungas välbefinnande och för att höra idéer för hur vi kan främja barnvänligheten i framtiden. 

För personalen och cheferna som arbetar och verkar med barn, unga  och familjer ordnas mässan Barnvänligt Lojo 13-14.10 kl. 14-18. 

Barnens och de ungas röst blir hörd och deras delaktighet när det gäller att främja det egna välbefinnandet förverkligas  främst i naturliga vardagsmiljöer – inom småbarnspedagogiken, skolorna, fritidsaktiviteterna, de sociala medierna. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt personer med funktionsnedsättning, personer med invandrarbakgrund, personer som placerats utanför hemmet och andra grupper, vars röst ska höras starkare. Veckan för barnets rättigheter 15-21.11.2021  har som syfte att göra FN:s konvention om barnets rättigheter mer känd, särskilt bland barn och unga. Under veckan ordnar man i Lojo diskussionsmöten för barn och unga ute i områdena.

Nära  barnkonventionens dag 19.11.2021 ordnas ett gemensamt seminarium – för kommuninvånare, beslutsfattare, tjänstemän, dem som arbetar och verkar med barn och unga, alla som är intresserade av barnens och de ungas välbefinnande. Till seminariet samlas information om det aktuella läget för Lojos barnvänlighet och kommuninvånarnas synpunkter på utvecklingsbehov, t.ex. genom utnyttja informationen på idéväggen.  

Med utmärkelsen En barnvänlig kommun har Lojo åtagit sig att fortsätta utveckla barnvänligheten. Med kartläggningen av nuläget utreder vi situationen för barnets rättigheter i vår kommun och utifrån detta utarbetas en handlingsplan för utmärkelseperioden på fyra år, fram till år 2025.  Handlingsplanen innehåller målen och åtgärderna för utvecklingsarbetet för En barnvänlig kommun.  

I januari 2022  ordnas ett möte för beslutsfattare.

2.9. Vi har inte råd att mista ett enda barn eller en ung person i Finland 

Lojo stad stödjer UNICEFs kampanj # näkyviin!

#näkyviin @unicef_finland

Syftet med kampanjen Näkyviin är att uppmärksamma barnens och de ungas egen röst och lyfta de saker som berör dem till ett gemensamt diskussionsämne i hela Finland. Unicef beställde en enkät bland unga och frågade dem vilka är  ingredienserna i ett bra liv och vardag och vilka saker de skulle vilja att kommunala beslutsfattare ska ändra på. Var tredje ung person som svarade på UNICEFs enkät upplever att det inte är lätt att drömma om en bra framtid. Hälften av de unga som svarade på enkäten säger att coronaläget har ökat oro för framtiden. Mobbning, diskriminering och otillräckliga mentalvårdstjänster undergräver de ungas välbefinnande. De unga känner sig osynliga när beslut fattas om dem i kommunerna. Många av de beslut som påverkar barnens och ungas dagliga liv fattas i kommuner. Vi har inte råd att mista ett enda barn eller en ung person ur siktet!

Mer en tusen besvarade enkäten och på basis av svaren tog man fram en lista på åtta punkter till ledamöter i kommunfullmäktige över de saker som  de unga vill ändra på. I kampanjen utmanas fullmäktigeledamöterna att välja i listan tre saker som de tillsammans med andra åtar sig att främja i sina kommuner och aktivera även kommuninvånare – unga och vuxna – att delta i kampanjen.

Låt oss tillsammans göra de saker som berör barn och unga synliga.

Delta i kampanjen: www.unicef.fi/nakyviin

30.8. FADDERBARNSKONSERTER

Lojo stadsorkester bjuder in alla 2021 födda barn i Lojo med familjer att ta del av våra fadderbarnsevenemang. Evenemangen ordnas i samarbete med Västra Nylands musikinstitut. Målet med fadderbarnsverksamheten är att väcka intresse för att lyssna på musik och spela instrument, erbjuda gemensamma upplevelser för familjerna och stödja barnets utveckling med hjälp av musiken.

Det första året bjuder vi våra fadderbarn till scenen i Laurentius-salen. Där kommer musiklekskolelärarna från Västra Nylands musikinstitut, Pirita Mikkonen och Jenny Backman-Pråhl att visa barnen vägen till musikens värld. Musiker från Lojo stadsorkester ackompanjerar. Vi sjunger, leker, lyssnar och rör på oss. Vi får också bekanta oss med fadderbarnens maskot Omppu-Nalle, som är med under hela fadderverksamheten.

Fadderverksamheten pågår till år 2024. I fortsättningen bjuder vi in fadderbarnen till Lojo stadsorkesters evenemang två gånger om året tillsammans med Omppu-Nalle och stadsorkesterns musiker. Det kostar ingenting för familjerna att delta.

De första fadderbarnskonserterna ordnas i Laurentius-salen på onsdag 13.10, torsdag 14.10 och fredag 15.10 kl. 10, 11 och 12 respektive dagar. Konsertens längd är ca 30 minuter. Konserternas programnummer introduceras på både finska och svenska.

Anmälan till fadderbarn

Du kan anmäla ditt barn som fadderbarn genom att skicka e-post till adressen orkesteri@lohja.fi

Skriv Fadderbarnsanmälan i rubrikfältet och fyll i följande information i meddelandet: Barnets namn, vårdnadshavares namn, e-postadress och mobilnummer samt hur många familjemedlemmar som deltar.