Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Kulturtjänster / Understöd / Understöd inom idrottsverksamheten

INVÅNARE

Understöd inom idrottsverksamheten

I samband med sitt budgetförslag lämnar Lohjan Liikuntakeskus Oy varje år förslag till kultur- och fritidsnämnden på hur stora anslag staden bör reservera för att stödja idrottsverksamheten i Lojo.

Understödsformer inom idrottsväsendet:

– Allmänt understöd för idrottsverksamhet
– Understöd för specialgrupper
   * Understöd för specialidrott
   * Understöd för seniorgymnastik
– Projektunderstöd
   * Understöd för storevenemang
   * Understöd för skidstugor
– Stipendier och priser
   * Stipendier för idrottare, tränare och lag
   * Årets idrottare och lag i Lojo
– Övriga understöd
   * Understöd för verksamhetslokaler

ALLMÄNT UNDERSTÖD FÖR IDROTTSVERKSAMHET

Idrottsväsendet kan bevilja understöd för stadgeenlig idrottsverksamhet enligt verksamhetsplan till idrottsorganisationer med hemort i Lojo.

Principer och grunder för beviljande av allmänt understöd för idrottsverksamhet

Idrottsväsendet kan bevilja allmänt understöd
– till idrottsorganisationer som är registrerade i Lojo stad, arrangerar idrottsverksamhet som är öppen för alla i Lojo och är medlemmar i en riksomfattande centralorganisation för idrott.
– till andra organisationer eller föreningar med en mycket omfattande eller regionalt betydande idrottsverksamhet som kompletterar det kommunala utbudet av idrottstjänster.
– efter att den organisation eller förening som får understöd har verkat i minst en verksamhetsperiod.
– efter prövning först efter att organisationen har varit verksam i 1–2 år.
– till idrottsorganisationer bara inom en verksamhetssektor som lyder under kultur- och fritidsnämnden.

Allmänt understöd för idrott och motion beviljas inte
– kultur-, ungdoms- och nykterhetsorganisationer
– för idrottsverksamhet i sammanslutningar med beskattningsrätt
– idrottsföreningar/-sällskap på arbetsplatser, där idrottsverksamheten riktar sig till företagets personal
– organisationer eller föreningar som inte har hemort i Lojo.

I beslutet om understöd beaktas följande:
1) volymen, omfattningen och kvaliteten i den sökandes idrottsverksamhet – verksamhet för barn och ungdomar utgör ett prioriterat område
– det totala antalet regelbundna träningspass med instruktör (handledning, träning)
– det totala antalet prestationer genom deltagande i tävlingsverksamhet som är underställd specialidrottsförbunden
– det totala antalet arrangerade idrottsevenemang/turneringar/hemmamatcher
2) betydelsen av den sökandes idrottsverksamhet
– det totala antalet deltagare i regelbunden träningsverksamhet med instruktör (prestationer) per verksamhetsår
– det totala antalet aktiva utövare av idrotten som deltar i idrottsverksamheten
– det totala antalet aktiva funktionärer i organisationen/föreningen (förvaltning, utbildade tränare/instruktörer/domare/banmästare och liknande)
3) lokalkostnader för idrottsverksamhet med instruktör och arvoden för instruktörer/tränare
– kostnader för den regelbundna träningsverksamhetens lokaler
– utbetalda arvoden/löner till instruktörer eller tränare (inklusive bikostnader)

Kostnaderna ska framgå av det bokslut som organisationens/föreningens revisorer har godkänt.

Därtill beaktas följande när understödet fastställs:
– det kalkylerade kommunala understödet för lokaler som den sökande får (subventionen) för användning av Lojo stads idrottslokaler
– förändringar i organisationens/sammanslutningens verksamhet under verksamhetsperioden
– kostnaderna för idrottsverksamheten och den sökandes ekonomiska ställning
– understöd som den sökande får från annat håll
– den samhälleliga betydelsen av den sökandes verksamhet inom idrottskulturen i Lojo

Ansökan om allmänt understöd

Ansökan lämnas in på den blankett som godkänts av styrelsen för Lohjan Liikuntakeskus Oy och kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars varje år. Understöd beviljas enbart på ansökan.

Ansökningsblanketter finns på kundservicecentret i stadshuset Monkola, Lohjan Liikuntakeskus Oy:s kansli och de centralaste platserna för idrott samt på bolagets webbsidor. Ansökningar som lämnas in för sent tas inte upp till behandling. Bilagor till ansökan kan kompletteras fram till en viss dag som fastställs årligen.

1) Av ansökan om understöd ska följande framgå:
– organisationens/föreningens namn, post- och faktureringsadress samt bank och kontonummer, adress för webbsidor samt kontaktinformation för en kontaktperson
– kontaktinformation för organisationens/föreningens ordförande, sekreterare och kassör/skattmästare samt information om kontaktpersonerna för olika avdelningar eller idrottsgrenar; i samtliga fall krävs en anteckning om huruvida informationen är offentlig eller inte.
– det totala antalet medlemmar i föreningen – de som har betalat medlemsavgift – med specifikation av barn och ungdomar samt vuxna
– organisationens verksamhetsområde och verksamhetsställen
– de understöd som organisationen/sammanslutningen fått av staten, länet, riksförbunden eller andra sammanslutningar under verksamhetsåret – informationen inklusive specifikationer ska framgå av organisationens/sammanslutningens resultaträkning

2) Följande dokument ska bifogas understödsansökan i den form de fastställts av organisationens/sammanslutningens styrelse och stämma
– bokslut och utlåtande av revisorerna samt en sådan redogörelse av verksamheten under föregående verksamhetsperiod som LLK Oy och Lojo kultur- och fritidsnämnd kräver
– budget och verksamhetsplan för den period ansökan gäller
– utdrag ur föreningsregistret och organisationens kontaktinformation (nya organisationer/sammanslutningar), viktiga ändringar i stadgarna och namnteckningsrätten (de som ansökt om understöd tidigare).

Beslut om allmänt understöd

Idrottsväsendets allmänna understöd bereds av LLK Oy och förslaget om fördelning av det allmänna understödet läggs fram av dess styrelse till stadens kultur- och fritidsnämnd, där beslutet fattas.

Utbetalning av allmänt understöd

Understödet enligt nämndens beslut betalas i juni in på det bankkonto som uppgetts i organisationens/föreningens ansökan.
Den sökande får ett meddelande om beslutet av nämnden och har rätt att söka ändring (anvisningar bifogas).

Uppföljning av användningen av det allmänna understödet

Det allmänna understödet beviljas retroaktivt för föregående års verksamhet och för idrottsverksamheten enligt organisationens verksamhetsberättelse och bokslut.

Stadens myndigheter har rätt att granska mottagarens medelsanvändning och handlingar som berör användningen för att utreda om mottagaren har följt villkoren för understödet. Om mottagaren inte har följt villkoren kan staden kräva att mottagaren betalar tillbaka understödet.

UNDERSTÖD FÖR SPECIALGRUPPER

Understöd för specialidrott

Principer och grunder för beviljande av understöd till specialidrott

Understöd kan beviljas lokala och regionala specialorganisationer som är registrerade i Lojo, arrangerar specialidrottsverksamhet i Lojo och är medlemmar i en riksomfattande takorganisation. Den organiserade idrottsverksamheten ska vara öppen för alla Lojobor.

Understödet för en ny specialorganisation är underställt prövning i 1–2 år.
Grunder för beviljande av understöd
1) betydelsen av den sökandes idrottsverksamhet
– likställda idrottsinstruktörer – antal – personer
– insatsen av talkoarbete i organisationens idrott – timmar/verksamhetsår
2) den organiserade idrottsverksamhetens omfattning
– idrottsgrupper med instruktör – antal per vecka och antal gånger per verksamhetsår
– totalt antal deltagare inom idrottsverksamheten (prestationer) under verksamhetsåret
– kostnader för regelbunden idrottsverksamhet med instruktör
– kostnader för lokaler, instruering, utbildning och specialredskap – euro per verksamhetsår

Ansökan om understöd för specialidrott

Ansökan lämnas in på den blankett som godkänts av styrelsen för Lohjan Liikuntakeskus Oy och kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars varje år. Ansökan gäller verksamheten under föregående år.

Understöd beviljas enbart på ansökan.

Ansökningsblanketter finns på kundservicecentret i stadshuset Monkola, Lohjan Liikuntakeskus Oy:s kansli och de centrala platserna för idrott samt på bolagets webbsidor.
Ansökningar som lämnas in för sent tas inte upp till behandling, men ansökningarna kan kompletteras med bilagor fram till en dag som fastställs separat varje år.

Ansökan ska innehålla följande information:
– organisationens/föreningens namn, post- och faktureringsadress, bank- eller postgirokonto, webbsideadress samt kontaktuppgifter för en kontaktperson
– kontaktinformation för den som ansvarar för idrottsverksamheten – för personuppgifterna krävs en anteckning om huruvida informationen är offentlig eller inte
– det totala antalet medlemmar i föreningen och en utredning över antalet medlemmar som deltar i idrottsverksamheten
– verksamhetsställena för idrotten
– en redogörelse för organisationens/föreningens idrottsverksamhet och kostnaderna för den.

Beslut om understöd för specialidrott

LLK Oy bereder ärenden om understöden, bolagets styrelse godkänner dem och lägger fram förslaget till stadens kultur- och fritidsnämnd, som fattar beslutet i ärendet.

Utbetalning av understöd för specialidrott

Understödet enligt nämndens beslut betalas i juni in på det bankkonto som uppgetts i organisationens/föreningens ansökan.
Den sökande får ett meddelande om beslutet av nämnden och har rätt att söka ändring (anvisningar bifogas).
 
Uppföljning av understöd för specialidrott

Understödet utbetalas för att organisationen ska fullgöra den idrottsverksamhet som den uppgivit i ansökan. Stadens myndigheter har rätt att granska mottagarens medelsanvändning och handlingar som berör användningen för att utreda om mottagaren har följt villkoren för understödet. Om mottagaren inte har följt villkoren kan staden kräva att mottagaren betalar tillbaka understödet.

Understöd för seniorgymnastik

Principer och grunder för beviljande av understöd till seniorgymnastik

Understöd kan beviljas pensionärs- eller seniororganisationer/-föreningar som är registrerade i Lojo, arrangerar motionsverksamhet för personer i senioråldern och är medlemmar i en riksomfattande takorganisation.

Den organiserade motionsverksamheten ska vara öppen för alla Lojobor.
Understödet för en ny organisation är underställt prövning i 1–2 år.

Grunder för beviljande av understöd

1) betydelsen av den sökandes motionsverksamhet
– likställda motionsinstruktörer – antal – personer
– insatsen av talkoarbete i organisationens motion – timmar/verksamhetsår
2) den organiserade motionsverksamhetens omfattning
– motionsgrupper med instruktör – antal per vecka och antal gånger per verksamhetsår
– totalt antal deltagare inom motionsverksamheten (prestationer) under verksamhetsåret
3) kostnader för regelbunden motionsverksamhet med instruktör
– kostnader för lokaler, instruering, utbildning och specialredskap – euro per verksamhetsår

Ansökan om understöd för seniorgymnastik

Ansökan lämnas in på den blankett som godkänts av styrelsen för Lohjan Liikuntakeskus Oy och kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars varje år. Ansökan gäller verksamheten under föregående år.

Understöd beviljas enbart på ansökan.

Ansökningsblanketter finns på kundservicecentret i stadshuset Monkola, Lohjan Liikuntakeskus Oy:s kansli och de centrala platserna för idrott samt på bolagets webbsidor. Ansökningar som lämnas in för sent tas inte upp till behandling, men ansökningarna kan kompletteras med bilagor fram till en dag som fastställs separat varje år.

Ansökan ska innehålla följande:
– organisationens/föreningens namn, post- och faktureringsadress, bank- eller postgirokonto, webbsideadress samt kontaktuppgifter för en kontaktperson
– kontaktinformation för den som ansvarar för idrottsverksamheten – för personuppgifterna krävs en anteckning om huruvida informationen är offentlig eller inte
– det totala antalet medlemmar i föreningen och en utredning över antalet medlemmar som deltar i idrottsverksamheten
– verksamhetsställena för motionen
– en redogörelse för organisationens/föreningens motionsverksamhet och kostnaderna för den.

Beslut om understöd för seniorgymnastik

LLK Oy bereder ärendet om understöden, bolagets styrelse godkänner dem och lägger fram förslaget till stadens kultur- och fritidsnämnd, som fattar beslutet i ärendet.

Utbetalning av understöd för seniorgymnastik

Understödet enligt nämndens beslut betalas i juni in på det bankkonto som uppgetts i organisationens/föreningens ansökan.
Den sökande får ett meddelande om beslutet av nämnden och har rätt att söka ändring (anvisningar bifogas).

Uppföljning av understödet för seniorgymnastik

Understödet utbetalas för att organisationen ska fullgöra den motionsverksamhet som den uppgivit i ansökan. Stadens myndigheter har rätt att granska mottagarens medelsanvändning och handlingar som berör användningen för att utreda om mottagaren har följt villkoren för understödet. Om mottagaren inte har följt villkoren kan staden kräva att mottagaren betalar tillbaka understödet.

PROJEKTUNDERSTÖD

Understöd för storevenemang

Principer och grunder för beviljande av understöd för storevenemang

Understöd kan beviljas för ett nationellt viktigt eller internationellt idrottsevenemang som arrangeras av en idrottsorganisation som är registrerad i Lojo eller arrangeras i Lojo eller inom organisationens verksamhetsområde.

Grunder för beviljande av understöd
– evenemangets nationella eller internationella nivå
– antalet deltagare
– evenemangets längd/varaktighet
– arrangörernas och funktionärernas insats av talkoarbete
– evenemangets exponering samt Lojos och LLK Oy:s exponering under evenemanget
Därutöver granskas evenemangets ekonomi och hur arrangörerna uppfyller skyldigheter/föreskrifter av säkerhets- och miljömyndigheter i samband med evenemanget.

Ansökan om understöd för storevenemang

Understöd kan ansökas för ett evenemang under föregående år på den blankett för projektunderstöd som godkänts av styrelsen för Lohjan Liikuntakeskus Oy. Ansökan ska lämnas in senast den 8 januari.
Ansökningsblanketter finns på kundservicecentret i stadshuset Monkola, Lohjan Liikuntakeskus Oy:s kansli och de centrala platserna för idrott samt på bolagets webbsidor.

Beslut om understöd för storevenemang

LLK Oy bereder ärendet om understöden, bolagets styrelse lägger i början av året fram ett förslag om fördelning av understödet för storevenemang till stadens kultur- och fritidsnämnd, som fattar beslutet i ärendet.
 
Utbetalning av understöd för storevenemang

Understödet betalas in på den sökandes konto enligt nämndens beslut.

Uppföljning av understödet för storevenemang

Understödet betalas retroaktivt till den sökande på grundval av evenemang och ansökningshandlingar gällande föregående år.

Understöd för skidstugor

Understöd för skidstugor kan sökas av idrottsorganisationer eller -föreningar som är registrerade i Lojo och underhåller en skidstuga med tillhörande service för utomhusmotion året om. Servicen ska vara tillgänglig för alla Lojobor.

Principer och grunder för beviljande av understöd för skidstugor

Omfattningen för servicen i fråga och dess tillgänglighet olika årstider samt öppettider bland annat under skidsäsongen har inverkan på beviljandet av understödet. Därutöver granskas verksamheten under olika årstider och den insats av talkoarbete som läggs ned på det objekt som understöds.

Ansökan om understöd för skidstugor

Ansökan om understöd för skidstugeverksamheten under det föregående året ska lämnas in på den blankett som godkänts av styrelsen för Lohjan Liikuntakeskus Oy senast den 9 januari.
Den sökande ska bifoga en redogörelse för verksamheten i skidstugan till ansökan.

Beslut om understöd för skidstugor

LLK Oy bereder ärendet om understöden, bolagets styrelse lägger i början av året fram ett förslag om fördelning av understödet för skidstugor till stadens kultur- och fritidsnämnd, som fattar beslutet i ärendet.

Utbetalning av understöd för skidstugor

Understödet betalas in på organisationens/sammanslutningens konto enligt nämndens beslut.

Uppföljning av understöd för skidstugor

Understödet betalas retroaktivt till den sökande på grundval av verksamheten och ansökningshandlingar gällande föregående år.

STIPENDIER OCH PRISER

Stipendier för idrottare, tränare och lag

Principer och grunder för beviljande av stipendier för idrottare, tränare och lag

– Om ansökan gäller idrottare eller tränare ska de vara mantalsskrivna i Lojo den 1 januari det år då stipendiet söks. Idrottare ska ha fyllt 14 år under det år då stipendiet söks.
– Lag ska representera en idrottsorganisation som är registrerad i Lojo.
– Idrottarnas nationella eller internationella framgång i sin gren på FM-, NM- eller VM-nivå.
– Framgången i träningsarbetet för tränare vid en idrottsorganisation registrerad i Lojo och idrottsframgången (nationell eller internationell) för ett lag som representerar en idrottsorganisation i Lojo.
– Därtill beaktas om de sökande har ett exemplariskt uppförande och sätt att representera Lojo och sin organisation.

Ansökan om stipendium för idrottare, tränare och lag

Ansökan görs på basis av idrottsframgångar under perioden 1.11–31.12 på den blankett som godkänts av styrelsen för Lohjan Liikuntakeskus Oy. Ansökan ska lämnas in senast den 8 januari.

Beslut om stipendier för idrottare, tränare och lag

LLK Oy bereder ärendet och bolagets styrelse lägger fram förslaget om beviljande av stipendier till stadens kultur- och fritidsnämnd, som fattar beslutet i ärendet.

Utbetalning av stipendier för idrottare, tränare och lag

Stipendierna betalas in direkt på mottagarens konto enligt nämndens beslut. Utbetalningen bereds av LLK Oy, som kan arrangera ett särskilt evenemang för den årliga stipendieutdelningen, om bolaget så önskar.

Årets idrottare och lag i Lojo

Lojo stad har hedrat stadens bästa idrottare sedan 1969. Sedan kommunernas idrottsväsende bolagiserades 1993 har årets idrottare i Lojo valts. Årets lag i Lojo har valts sedan 2004. De valda får inneha de eviga vandringspokaler som Lojo Sparbank och Västra Nyland Sparbank donerat som minne. Donatorn önskar att vandringspriserna ska inspirera dem som utövar olika idrottsgrenar och visa erkänsla för de idrottare och lag som har gjort sin hemorts namn känt.

Principer och grunder för val av årets idrottare och lag

– Vuxna idrottare som har fyllt 18 år och har hemort i Lojo den 1 januari kan utnämnas till årets idrottare samma år.
– Ett lag av vuxna idrottare, i första hand inom lagsporter och i andra hand i individuella grenar, som representerar en idrottsorganisation som är registrerad i Lojo kan väljas till årets lag.
– Vid valet beaktas idrottsframgångar under perioden 1.1–31.12.
– Valet kan även falla på handikapp- eller veteranidrottare eller -lag som har överraskat positivt med sina idrottsprestationer.

Vid utnämningen bedöms idrottarnas och lagens idrottsliga framgångar:
– OS
– VM
– EM
– Landskamper
– FM
– Internationella tävlingar

Därtill prövas idrottarnas och lagens framgångar efter deras nationella idrottsvärde och hur oväntade de var samt vilket reklamvärde de utgör för Lojo och vilken effekt de har som förebild för ungdomar.

Beslut om årets idrottare och lag

LLK Oy sammanställer förslagslistorna på årets idrottare och lag, hör experter inom idrotten i Lojo och kan vid det slutliga valet även konsultera lokala medier. LLK Oy:s styrelse fattar beslut om valet inom januari. De evigt vandrande minnespokalerna överlåts till mottagarna vid en stipendieutdelning som LLK Oy arrangerar separat i januari-februari.

Utbetalning av stipendierna för årets idrottare och lag

Utöver minnespokalerna beviljar LLK Oy:s styrelse varje år de valda ett stipendium som betalas in direkt på mottagarnas konton efter att valet har offentliggjorts.

ÖVRIGA UNDERSTÖD

Understöd för verksamhetslokaler

Principer och grunder för beviljande av understöd för verksamhetslokaler

Understöd för verksamhetslokaler kan sökas av idrottsorganisationer som är registrerade i Lojo och är medlemmar i en riksomfattande takorganisation för sin gren. Understöd beviljas de sökande för träningslokaler som det kommunala idrottsväsendet i Lojo inte kan anvisa.

Grunden för beviljande av understödet är de hyror som den sökande betalar för regelbunden träningsverksamhet i utomstående/privata lokaler.

Understödet betalas ut retroaktivt på grundval av lokalkostnaderna under föregående år och det kan vara högst 50 procent av den sökandes totala kostnader.

Ansökan om understöd för verksamhetslokaler

Ansökan ska lämnas in på den särskilda blankett som godkänts av styrelsen för Lohjan Liikuntakeskus Oy senast den 31 mars. Till ansökan bifogas kvittoverifikat över de lokalhyror som den sökande har betalt.

Beslut om understöd för verksamhetslokaler

LLK Oy bereder ärendet om understöden och bolagets styrelse fattar beslutet om dem i maj.

Utbetalning av understöd för verksamhetslokaler

Understödet betalas ut till den sökande utgående från beslutet av LLK Oy:s styrelse och de handlingar som bifogats ansökan.

Uppföljning av understöd för verksamhetslokaler

Understödet betalas retroaktivt till den sökande på grundval av verksamheten och ansökningshandlingar gällande föregående år.

Du är här:  INVÅNARE / Kulturtjänster / Understöd / Understöd inom idrottsverksamheten
Upp