Puutarhajätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä

Ympäristönsuojelun ajankohtaiset tiedotteet 18.4.2024

Kevään tullen on ihanaa päästä taas hoitamaan pihoja ja puutarhoja. Puutarhajätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen perusperiaatteet on kuitenkin hyvä pitää mielessä.

Kompostointi ja puutarhanhoito

Kompostointi on luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun. Omatoiminen kiinteistökohtainen kompostointi säästää niin ympäristöä kuin kukkaroakin. Puutarhajätteistä saa kompostoimalla multaa, joka on oivallista maanparannusainetta.

        Puutarhajätekompostiin sopivia aineksia ovat:

  • haravointi- ja ruohonleikkuujäte
  • kasvimaan tai kukkapenkin kasvijätteet
  • heinä ja olki
  • kutterinpuru ja sahanpuru pieninä määrinä
  • risuhake sekä muut eloperäiset pihan ja puutarhan jätteet


Risut ja oksat voi itse hakettaa oksasilppurilla ja käyttää kompostissa seosaineena. Haketta voi myös levittää puiden ja pensaiden juurille, vadelmarivien tyville ja mansikkamaan käytäville noin 5-15 cm kerrokseksi. Hake ehkäisee rikkaruohojen kasvua, pitää maan kosteana ja estää maan liettymistä sateella. Hakettimia voi tiedustella konevuokraamoista.

Älä auta rottia lisääntymään

Kiinteistöllä saa kompostoida sillä syntyvää biojätettä ja puutarhajätettä. Taajama-alueella puutarhajätteitä saa kompostoida ainoastaan asianmukaisessa kehikossa. Biojätteiden, joilla tarkoitetaan eloperäisiä elintarvike- ja ruokajätteitä, ympärivuotisen kompostoinnin tulee tapahtua kannellisessa, lämpöeristetyssä ja jyrsijöiltä eristetyssä astiassa siten, että haittaeläinten pääsy kompostiin on estetty. Kompostoinnista ei saa aiheutua haju- tai muita ympäristöhaittoja.

Puutarhajätteiden ja biojätteiden huolimattomasta käsittelystä saattaa aiheutua esimerkiksi haittaeläinten määrän lisääntymistä kaupungin alueella, ja sitä kautta haittaa terveydelle ja ympäristölle.

Vieraslajit leviävät puutarhajätteen mukana

Läjitetty puutarhajäte tarjoaa oivan suojapaikan esimerkiksi tehokkaasti leviävälle haitalliselle vieraslajille espanjansiruetanalle, joka tuhoaa kasvustoa, tuhoaa linnunpoikasia ja voi levittää sekä ihmisille, että kotieläimille vahingollisia tauteja. Espanjansiruetana syö kasvimateriaalia ja sille kelpaa ravinnoksi lähes kaikki mitä puutarhasta löytyy, aiheuttaen näin myös mittavia vahinkoa kotipuutarhoissa ja kasviviljelmillä. Merkittävä tekijä vieraslajien leviämisen kannalta on kiinteistöillä tapahtuvan puutarhajätteen hallitsematon käsittely. Puutarhajätteen vieminen luontoon, esimerkiksi rakentamattomille tonteille tai metsänreunoihin on ehdottomasti kielletty (jätelaki 646/2011). Monet haitalliset vieraslajit, kuten jättipalsami, lupiini, jättiputki ja karhunköynnös, leviävät tehokkaasti puutarhajätteen mukana omien kiinteistörajojen ulkopuolelle aiheuttaen vahinkoa alkuperäiselle luonnolle esimerkiksi valtaamalla elinalaa ja kilpailemalla samoista resursseista. Vieraskasveja tai niiden osia sisältävä kompostijäte tulee käsitellä omalla tontilla. Vieraskasvien lisääntymiskykyiset osat tulee hävittää sekajätteen mukana pakattuna tiiviisti päällekkäisiin jätesäkkeihin. Vieraslajien leviämisen estämiseksi kaikkien jäte-erien, myös pienien, asianmukainen käsittely on tärkeää. Sekajätteisiin päätyvää vieraskasvijätteen määrää on mahdollista pienentää erottelemalla kasvin lisääntymiskykyiset osat, kuten siemenet ja juurakot erikseen vaarattomista kasvinosista. Ainoastaan lisääntymiskyvyttömille kasvinosille soveltuu kompostointi puutarhakompostissa. Koti- tai taloyhtiökompostissa kompostoitava massa on usein pieni, eivätkä lämpötilat yleensä nouse riittävän korkeiksi, jotta siemenet ja juuret tuhoutuisivat.

Lohjan ympäristönsuojelun tiedossa on useita kohteita Lohjalla, joilla espanjansiruetanoita esiintyy runsaasti, kuten esimerkiksi Routio ja Maksjoki. Tällaisilla alueilla tulisi kiinnittää erityistä huomiota puutarhajätteen käsittelyyn ja kasvijätteen oikeaoppiseen hävittämiseen. Kompostoinnin olisi hyvä tapahtua suljetussa ja umpinaisessa astiassa, johon etanat tai muutkaan haittaeläimet eivät pääse. Espanjansiruetanan esiintymisalueella kuorikatteen lisääminen puutarhaan saattaa vain lisätä etanaongelmaa tarjotessaan suojapaikkoja etanoille. Maatuvat puutarhajätekasat tarjoavat espanjansiruetanalle ja sen munille lämpimän talvehtimispaikan, suojaa auringonpaahteelta ja kuivumiselta, sekä ravintoa.  Kasvijätteet, kuten esimerkiksi haravointijäte tulisi tällaisilla alueilla, joilla espanjansiruetanaa esiintyy runsaasti, toimittaa mieluiten tiiviisti suljetuissa kaksinkertaisissa jätesäkeissä jäteasemalle veloituksetta, sillä haravointijäte saattaa sisältää espanjansiruetanan munia, sekä pieniä yksilöitä.

Puutarhajätteet ja risut voi myös viedä ilmaiseksi Rosk’n Rollin jäteasemille

Mikäli kompostointi omalla tontilla ei onnistu, ottavat Lohjalla Munkkaan jätekeskus sekä Karjalohjan ja Pusulan jäteasemat kotitalouksilta maksutta vastaan haravointijätettä sekä risuja ja oksia. Haravointijätettä ovat puunlehtien, -neulasten ja nurmikon haravoinnista kertyvä jäte. Myös ruohovartiset kasvit ja rikkaruohot juurineen kuuluvat haravointijätteeseen. Haravointijätteen mukana ei saa olla risuja, puunkappaleita, kiviä, roskia eikä muutakaan jätettä. Risujen ja oksien joukkoon kuuluvat alle ranteen paksuiset puiden ja pensaiden oksat, pensasaitojen leikkuutähteet sekä orapihlajat ja ruusupensaat. Risujen ja oksien joukkoon ei saa laittaa haravointijätteitä, vaan jätejakeet on toimitettava jäteasemalle erikseen tai niiden on oltava helposti eroteltavissa. Mikäli risujen ja oksien joukossa on haravointijätettä, ei hakettaminen onnistu ja jätteen vastaanottamisesta peritään maksu. Pienkuormia vieraslajijätettä voi toimittaa Munkkaalle (Lohjan jätekeskus) maksutta, huolellisesti ja tiiviisti pakattuna. Isommista kuormista veloitetaan ja niistä tulee ilmoittaa etukäteen.

Puutarhajätteiden läjittäminen kaupungin yleisille alueille on kielletty

Lohjan ympäristönsuojelu on havainnut, että monella alueella Lohjalla on viety puutarhajätteitä yleisille alueille. Puutarhajätteitä ei saa läjittää kaupungin omistamille yleisille maa-alueille. Jätteiden vienti puistoihin, lähivirkistysalueille tai kaupungin metsiin on kielletty. Myöskään toisten yksityisille maille ei saa ilman maanomistajan lupaa viedä puutarhajätteitä. Jätteiden vienti puistoihin ja metsiin on myös jätelaissa kiellettyä roskaamista, josta voi ilmoittaa Lohjan ympäristönsuojeluun.

Jätteiden poltto on kielletty eikä savua ole terveellistä hengittää

Lopuksi muistutetaan, että taajaan rakennetulla alueella oksien, risujen ja lehtien sekä muiden jätteiden avopoltto on kielletty. Puutarhajätteiden poltosta syntyy häkää, hiilivetyjä ja pienhiukkasia, jotka heikentävät ilmanlaatua ja aiheuttavat naapurustoon viihtyisyys- tai terveyshaittaa. Kielto ei koske haja-asutusalueella eli taajaan rakennetun alueen ulkopuolella tapahtuvaa oksien ja kuivien risujen sekä käsittelemättömän puutavaran vähäistä avopolttoa. Avopoltolla tarkoitetaan myös polttamista esimerkiksi tynnyrissä tai vastaavassa astiassa. Polttamisesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille eikä lähiympäristölle. Poltettavan materiaalin tulee olla kuivaa. Märkää, maalattua, kyllästettyä tai muita haitallisia aineita sisältävää puuta tai lastulevyä ei saa polttaa.

Oksien ja risujen poltossa muodostuvat pienhiukkaset voivat aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja. Lyhytaikaiset korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa vakavia astma- ja sydänkohtauksia. Pitkäaikainen, vuosia tai vuosikymmeniä kestänyt altistuminen erityisesti polttoperäisille pienhiukkasille aiheuttaa ja pahentaa keuhkosairauksia ja sepelvaltimotautia. Pelastuslaki (29.4.2011/379, 8 §) määrää, että kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.

Lisätietoja:
Jaana Tikkanen, ympäristötarkastaja, Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu
p. 044-374 3598, jaana.tikkanen@lohja.fi

Susanna Komulainen, ympäristötarkastaja, Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu
p. 044-374 0773, susanna.komulainen@lohja.fi


Vieraslajeista:
https://vieraslajit.fi/

Rosk’n Roll jäteopas: https://rosknroll.fi/jateopas/

Uudenmaan jätelautakunta, kompostointi-ilmoitus: https://www.ujlk.fi/

Lohjan ympäristönsuojelumääräykset:
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-luonto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This