La 14.00 -3 °C, Puolipilvistä ja poutaa, nw 3 m/s.
Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, sw 5 m/s.
Lördag 17.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Byggande / Byggnadstillsyn / Anvisningar om bygglov

INVÅNARE

Byggnadstillsynsbyrån
Karstuvägen 4, PB 71, 08100 LOJO

Handlingar som krävs för ansökan om bygglov

1. Ansökan om bygglov, 1 ex
– blanketterna fås på byggnadstillsynsbyrån

2. Redoförelse för besittningsrätten till byggplatsen, 1 ex
– lagfartsbevis (fås hos byggnadstillsynen eller kartservicen). Ifall lagfart saknas, kopia av köpebrevet eller hyresavtalet
– lagfartsbeviset får inte vara äldre än 3 månader
– fullmakt, om den/de som besitter byggplatsen inte är undertecknare

3. Kartbilagor, 3 ex
– tomtkarta eller planutdrag kan beställas hos stadens kartservice, tfn (019) 369 4456
– officiellt kartutdrag skall bifogas ansökan om byggplatsen ligger utanför planområdet
– tomtkartan får inte vara äldre än 3 månader
– anmälan om anslutningspunkt, 1 ex, bifogas ansökan, då byggnaden ansluts till stadens vattenledning och avlopp, tfn (019) 369 4436 eller 369 4481. Behövs för planering och ansökan skall göras i god tid före planeringen

4. Anmälan om byggprojekt
– blanketter som skall fyllas i för befolkningsregistercentralens statistikföring
– ifall byggnader rivs på byggplatsen, skall en separat rivningslovsansökan/anmälan fyllas i

5. Huvudritningar, 3 serier, som uppgjorts av en behörig planerare (serie: situationsplan, planritning, skärning, fasader + 1 extra situationsplan för markering av placeringen).
– huvudritningarna omfattar situationsplan samt plan-, fasad- och sektionsritning
– 1 serie försedd med rygg

6. Information om byggprojektet
– Grannarna skall informeras om att ett bygglov anhängiggjorts. Detta krävs emellertid inte om projektet är litet eller om det annars är uppenbart onödigt med tanke på grannens intresse.

7. Markering av gyggplatsen
– beställs av mätningsavdelningen då bygglovet har beviljats, ledande mätningstekniker Leo Abrahamsson, tfn (019) 369 4401

8. Beslut om undantagslov eller avgörande om planeringsbehov
– då bygglov ansöks på basis av dessa beslut skall beslutet i fråga med lagakraftsbevis bifogas ansökan

9. Utredning över avledning av avloppsvattnet
– ifall byggnaden skall förses med avloppssystem och byggnaden inte kan anslutas till stadens avloppsnät, skall en utredning över avledning av avloppsvattnet bifogas ansökan om bygglov

10. Ansökan om arbetsledare (1 ex)
– det bästa sättet är att lämna in ansökan om arbetsledare i samband med ansökan om bygglov

Specialplaner efter att bygglovet beviljats

I samband med beslutet om bygglov kan följande förutsättas av den sökande innan byggarbetet inleds och medan det pågår:

1. Inledande möte
– Den som sätter i gång med ett byggprojekt skall komma överens med byggnadsinspektören om tidpunkten för det inledande mötet och sammankalla mötet innan byggarbetet inleds.

2. Inspektionsprotokoll
– De ansvarspersoner för inspektioner på de olika byggskedena som utsetts i bygglovet eller avtalats under det inledande mötet samt de personer som inspekterar de olika arbetsskedena verifierar inspektionerna i inspektionsprotokollet.

3. Bruks- och underhållsanvisning för byggnaden
– En bruks- och underhållsanvisning för byggnaden skall sammanställas för en byggnad som används för permanent boende eller arbete.

4. Arbetsritningar, 2 serier
– i allmänhet bara över specialobjekt, trappor, branddörrar, våtutrymmen o.d.

5. Byggnadsritningar, 2 serier
– i allmänhet över alla objekt, bortsett från små byggprojekt

6. Grundundersökning
– ifall omständigheterna i fråga om grunden på byggplatsen inte är tillräckligt väl kända eller om projektets omfattning annars förutsätter det

7. FVA-planer, 2 serier + FVA-arbertsledare
– FVA-planerna och planerna för torkning av tomten (täckdike, regnvatten) levereras till vatten- och avloppsverket i Lojo, VVS-tekniker Timo Oksa, tfn (019) 369 4420 eller 050-596 5612
– anmälan om anslutningspunkt, 1 ex, bifogas ansökningarna då byggnaden ansluts till stadens vattenledning och avlopp, (019) 369 4436 eller 369 4481. Behövs för planering, ansökan skall göras i god tid före planeringen
– Man får ansökningsblankett för anslutning av fastigheten till vatten- och avloppsverket i samband med anmälan om anslutningspunkt.

8. Ventilationsplaner, 2 serier
– ventilationsplanerna levereras till vatten- och avloppsverket i Lojo, VVS-tekniker Timo Oksa, tfn (019) 369 4420 eller 050-596 5612

9. Färplaner
– Ifall fasadritningarna inte tillräckligt tydligt visar färger, kan den sökande förutsättas leverera färgplaner.

10. Gårds- och planteringsplaner
– i det fall att noggrannare förklaringar om planteringar krävs (i allmänhet större objekt)

HANDLINGAR SOM BEHÖVS FÖR ANMÄLAN

1. Anmälningsblankett, 1 ex
– blanketter finns på byggnadstillsynsbyrån

2. Redogörelse för besittningsrätten till byggplatsen, 1 ex
– lagfartsbevis, kopia av köpebrev eller hyresavtal
– lagfartsbeviset får inte vara äldre än 3 månader

3. Kartutdrag, 2 ex

4. Ritningar, 2 ex
– situationsplan och byggnadsritningar, en serie försedd med rygg

Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Byggande / Byggnadstillsyn / Anvisningar om bygglov
Upp