Yritysten jätehuolto

Yksityisille kuluttajille tarkoitetut eko- ja sekajätepisteet eivät ole tarkoitettu yritysten jätehuoltopisteiksi.

Yrityksen velvollisuus on toimittaa jätteensä joko suoraan jäteasemalle tai tilata tyhjennyspalvelu jäteastioille. Yksityisille kuluttajille tarkoitetut eko- ja sekajätepisteet eivät ole tarkoitettu yritysten jätehuoltopisteiksi. Lohjan kaupungin ympäristönsuojelu haluaa muistuttaa tästä asiasta Lohjan alueella toimivia yrittäjiä.

Yritykset vastaavat koostaan riippumatta jätehuoltonsa järjestelyistä itsenäisesti ja toimittavat hyöty- ja sekajätteensä joko jäteasemille tai tilaavat tyhjennyspalvelun kyseiselle jätelajille. Kaikilla jäteasemilla vastaanotetaan yritysten pieniä maksullisia jäte-eriä (alle 2 m3). Jätekeskuksessa vastaanotetaan jätteiden maksullisia suurkuormia, lisätietoja jätteiden toimittamisesta Rosk´n Rollin verkkosivuilla www.rosknroll.fi.

Jätteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain kuljetusyrittäjälle, jolla on jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa kuljetettavaksi kyseistä jätettä. Jätteet tulee toimittaa vain luvanvaraiselle jätteen käsittelijälle. Vastuu siitä, että jätteet luovutetaan ja toimitetaan luvan saaneelle käsittelijälle, on palvelut tilaavalla yrityksellä itsellään.

Mikäli yritystoiminnassa syntyy vain vähäisiä määriä jätettä, kannattaa jätettä varastoida asianmukaisesti ja kerryttää siihen asti, kunnes jätettä on kuljetuksen kannalta kohtuullinen määrä. Ympäristönsuojelu muistuttaa kuitenkin, että jätteiden pidempiaikainen säilöminen vaatii asianmukaiset jäteastiat tai säilytyksen esimerkiksi sateelta suojassa. Jäteastioiden tyhjennys tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään vuoden välein on suositeltavaa. Varastoinnista ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

Ekopisteet on tarkoitettu jätehuollon perusmaksua maksavien kotitalouksien käyttöön, eli vakituisen tai vapaa-ajan asunnon hyötyjätteitä varten, eivätkä näin ollen ole sallittuja yritysten jätehuollolle.

Rosk’n Roll Oy kertoo sivuillaan seuraavaa:

”Jätehuollon perusmaksu (entinen ekomaksu) on kotitalouksien asuntokohtainen kuukausimaksu, joka määrätään asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistajalle tai käyttäjälle. Perusmaksulla rahoitetaan kunnalle lain mukaan kuuluvia jätehuoltotehtäviä. Näitä tehtäviä ovat muun muassa tuottajien kierrätyspisteitä täydentävän ekopisteverkoston ylläpito.”

( www.rosknroll.fi/hinnat/perusmaksu  )

Eko- ja sekajätepisteillä on myös tallentavaa kameravalvontaa, joten väärinkäytöstä voi saada roskaamis- tai väärinkäyttömaksun.

Vaaralliset jätteet

Vaaralliset jätteet kuten esimerkiksi öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet tulee varastoida ja säilyttää siten, että niiden pääsy maaperään tai ympäristöön on estetty Lohjan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Erilaiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.  Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa. Vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.

Jos esimerkiksi huoltotöiden yhteydessä yritykselle tulee käytettyjä akkuja, tulee toiminnanharjoittajan varmistaa, että akkujen kerääjällä on jätehuoltorekisteriin merkitty ammattimaiseen keräystoimintaan liittyvä lupa. Jos jätettä luovutetaan jätelain vastaisesti henkilölle, jolla ei ole ammattimaisen jätteenkeräyksen lupaa, on jäte luovuttajan sekä uuden haltijan vastuulla. Akkuja voidaan viedä maksutta myös jäteasemalle. Mikäli akkuja on viety kauppojen tai huoltoasemien akkupisteille, kannattaa varmistaa, miten pisteen omistava yritys suhtautuu säännölliseen akkujen tuomiseen keräyspisteelle.

Joissain tapauksissa jätteen keräys saattaa tarvita ympäristöluvan. On tapauskohtaisesti ratkaistava, milloin jätteen keräys vaatii ympäristöluvan ja milloin se voidaan ilmoittaa jätteen keräystoimintana jätehuoltorekisteriin.

Jätteiden polttaminen ja hautaaminen maahan on kielletty

Jätteiden poltto on pääsääntöisesti kielletty. Myös risujen, oksien ja lehtien avopoltto on kielletty taajaan rakennetuilla alueilla. Haja-asutusalueella saa avopolttona polttaa pieniä määriä risuja, oksia ja lehtiä sekä maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty.

Lisätietoja Lohjalla voimassa olevista jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräyksistä sekä jätelaista löytyy seuraavista linkeistä:

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lohjan ympäristönsuojelumääräykset

Jätelaki

Neuvontaa jäteasioissa antavat Lohjan ympäristönsuojelusta:

Saara Koivumäki, vs. ympäristötarkastaja, p. 044 374 0374, saara.koivumaki@lohja.fi

Eija Kanninen, ympäristötarkastaja, p. 050 593 0758, eija.kannien@lohja.fi

Susanna Komulainen, vs. johtava ympäristötarkastaja, p. 044 374 0773, susanna.komulainen@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This