Utnyttjande och behandling av trädgårdsavfall på fastighet

Miljöskyddets aktuella meddelanden 18.4.2024


Nu när våren kommer är det härligt att igen få sköta gårdar och trädgårdar. Det är dock bra att hålla i minnet de grundläggande principerna för utnyttjande och behandling av trädgårdsavfall.

Kompostering och trädgårdsskötsel

Kompostering är ett naturligt sätt att lämna organiskt, förmultnande avfall tillbaka till naturens kretslopp. Självständig, fastighetsspecifik kompostering sparar såväl miljön som plånboken. Av trädgårdsavfall får man genom kompostering mulljord, som är ett utmärkt jordförbättringsmedel.

        Lämpliga beståndsdelar för en trädgårdsavfallskompost omfattar

  • kratt- och gräsklippningsavfall
  • växtavfall från grönsakslandet eller rabatten
  • hö och halm
  • kutterspån och sågspån i små mängder
  • kvistflis och annat organiskt avfall på gården och trädgården


Kvistar och grenar kan man flishugga själv med flishugg och använda i en kompost som blandningsämne. Flis kan också spridas som ett lager på 5–15 centimeter vid rotar av träd och buskar, vid baser av hallonrader och i korridorer på jordgubbslandet. Flis förebygger ogräsväxt, håller marken fuktig och förhindrar marken från att blötas upp vid regn. Man kan fråga efter flishuggar på maskinuthyrningsfirmor.

Hjälp inte råttor att föröka sig

På en fastighet får man kompostera det bio- och trädgårdsavfall som uppstår på den. På glesbygden får man kompostera trädgårdsavfall endast i ett ändamålsenligt ramverk. Åretruntkompostering av bioavfall, det vill säga organiskt livsmedels- och matavfall, ska ske i ett lockförsett kärl som värmeisolerats mot gnagare på så sätt att tillgång för skadedjur till komposten har hindrats. Kompostering får inte orsaka luktproblem eller andra olägenheter för miljön.

Ovarsam behandling av trädgårdsavfall och bioavfall kan bland annat öka skadedjur på stadsområdet, och på detta sätt orsaka skada till hälsa och miljön.

Främmande arter sprider sig med trädgårdsavfall

Dumpat trädgårdsavfall erbjuder en strålande skyddsplats för bland annat effektivt spridande mördarsniglar som förstör växtlighet och fågelungar och kan sprida sjukdomar som är farliga för både människor och husdjur. Mördarsniglar äter växtämnen och godkänner som sin kost nästan allt som finns i trädgården. På så sätt orsakar de även storskalig skada i hemträdgårdar och plantager. Med tanke på spridningen av främmande arter spelar okontrollerad behandling av trädgårdsavfall på fastigheter en betydande roll. Enligt avfallslagen (646/2011) är det absolut förbjudet att ta trädgårdsavfall till naturen, till exempel till obyggda tomter eller skogskanter. Många invasiva arter som jättebalsamin, lupin, tromsöloka och snårvinda sprider sig effektivt med trädgårdsavfall utanför de egna fastighetsgränserna och orsakar skada till den ursprungliga naturen exempelvis genom att erövra livsrum och tävla om samma resurser. Kompostavfall som innehåller främmande växtarter eller delar av dem ska behandlas på den egna tomten. De fortplantningsdugliga delarna av de främmande växtarterna ska rensas bort med blandavfall och vara tätt packade i sopsäckar på varandra. För att förebygga spridning av främmande arter är ett viktigt att ändamålsenligt behandla alla avfallspartier, även små. Det är möjligt att minska på mängden av avfall från främmande arter genom att skilja åt de fortplantningsdugliga växtdelarna, såsom frön och jordstockar, från de ofarliga växtdelarna. Kompostering i en trädgårdskompost lämpar sig endast för växtdelar som inte är fortplantningsdugliga. Den komposterbara massan i en kompost i hemmet eller bostadsaktiebolaget är ofta liten, och temperaturerna blir i regel inte tillräckligt höga så att frön och rötter skulle förstöras.

Miljöskyddet i Lojo känner till flera föremål i Lojo, såsom Routio och Maksjoki, där det förekommer rikligt med mördarsniglar. I sådana områden borde man fästa särskilt uppmärksamhet vid behandlingen av trädgårdsavfall och rätt slags bortrensning av växtavfall. Kompostering borde ske i ett slutet, tätslutande kärl dit sniglar eller andra skadedjur inte kan komma. Att lägga till en bark för trädgårdskomposten i ett förekomstområde för mördarsnigeln kan bara förvärra snigelproblemet genom att erbjuda skyddsplatser för sniglar. Förmultnande högar av trädgårdsavfall erbjuder mördarsnigeln och dess ägg en varm vinterplats, skydd mot solgass och torkande samt näring. I dessa områden där mördarsnigeln förekommer i stora mängder borde växtavfall som krattavfall helst levereras avgiftsfritt till avfallsstationen i tätt slutna dubbelsopsäckar, eftersom krattavfall kan innehålla mördarsnigels ägg och små individer.

Trädgårdsavfall och kvistar kan även avgiftsfritt tas till Rosk’n Rolls avfallsstationer

Om kompostering inte kan göras på den egna tomten, tar i Lojo avfallscentralen i Munka och avfallsstationerna i Karislojo och Pusula avgiftsfritt emot krattavfall, kvistar och grenar från hushåll. Krattavfall omfattar det avfall som uppstår då man krattar löv, barr och gräsmattan. Krattavfall innebär även växter med örtstam och ogräs med rötter. Bland krattavfall får inte vara kvistar, trästycken, stenar, skräp eller annat avfall. Som kvistar och grenas räknas träd- och buskgrenar, klipprester från häckar samt hagtorn och rosbuskar som är smalare än handleden. Krattavfall får inte läggas bland kvistar och grenar, utan avfallsfraktionerna ska levereras separat till avfallsstationen eller det ska vara lätt att skilja dem åt. Om det bland kvistar och grenar finns krattavfall, kan flishuggningen inte göras, och det tas ut en avgift för mottagningen av avfallet. Omsorgsfullt och tätt packade små laster av avfall från främmande arter kan avgiftsfritt levereras till Munka (Lojo avfallscentral). För större laster tas det ut en avgift, och man ska anmäla om dem på förhand.

Dumpning av trädgårdsavfall i stadens allmänna områden förbjudet

Miljöskyddet i Lojo har observerat att på många områden i Lojo har trädgårdsavfall tagits till allmänna områden. Trädgårdsavfall får inte dumpas i allmänna markområden i stadens ägo. Avfallstransport till parker, närrekreationsområden eller stadens skogar är förbjudet. Trädgårdsavfallstransport till andras privata marker är också förbjudet utan markägarens tillstånd. Avfallstransport till parker och skogar räknas också som nedskräpning som är förbjudet i avfallslagen. Man kan anmäla om sådan nedskräpning till miljöskydd i Lojo.

Avfallsbränning förbjudet – inte hälsosamt att andas in rök

Avslutningsvis påpekas att bränning av grenar, kvistar och löv samt öppen eldning av avfall är förbjudet. Bränning av trädgårdsavfall utvecklar kolos, kolväte och luftburna partiklar som försämrar luftkvaliteten och orsakar försämrad trivsel eller hälsa i grannskapet. Förbjudet gäller inte obetydlig öppen eldning av grenar, torra kvistar och obehandlat virke som sker i glesbygden, det vill säga utanför ett tätbebyggt område. Med öppen eldning avses även bränning i en tunna eller motsvarande fat. Bränning får inte orsaka oskälig skada till grannarna eller närmiljön. Det material som bränns ska vara torrt. Våta, målade, mättade trästycken eller spånplattor får inte brännas. Förbjudet gäller även trä eller spånplattor som innehåller skadliga ämnen.

Luftburna partiklar som utvecklas genom bränning av grenar och kvistar kan orsaka betydliga hälsoskador. Kortvariga höga halter kan orsaka allvarliga astmaanfall och hjärtattacker. Långvarigt utsättande under flera år eller årtionden för luftburna artiklar från bränning orsakar och försämrar lungsjukdomar och koronarsjukdomen. Enligt räddningslagen (29.4.2011/379, 8 §) ska den som utför hygges- eller halmbränning ska underrätta räddningsverket på förhand. Anmälningsskyldigheten gäller även annan användning av eld där rökutvecklingen är avsevärd.

Mer information:             

Jaana Tikkanen, miljöinspektör, Lojo stad, miljöskyddet
tfn 044-374 3598, jaana.tikkanen@lohja.fi

Susanna Komulainen, miljöinspektör, Lojo stad, miljöskyddet
tfn 044-374 0773, susanna.komulainen@lohja.fi


Läs mer om främmande arter:
https://vieraslajit.fi/

Rosk’n Rolls avfallsguide: https://rosknroll.fi/sv/avfallsguide/

Nylands avfallsnämnd, anmälan om kompostering: https://www.ujlk.fi/sv/hem/

Lojo stads miljöskyddsföreskrifter:
https://www.lohja.fi/sv/boende-och-miljo/miljo-och-natur/miljoskydd/lojo-stads-miljoskyddsforeskrifter/


Relaterade nyheter:

Share This