Kiusaamiseen puuttumisen tehostaminen ja yhteistyön tiivistäminen keskiössä lohjalaisten huoltajien kyselyssä

Lapsi roikkuu kiipeilytelineestä

Lohjalaisten huoltajien ajatuksia lasten ja nuorten kouluhyvinvointiin liittyen on kerätty tänä syksynä kahdella eri kyselyllä. Tärkeimmiksi teemoiksi kyselyissä nousivat kiusaamiseen puuttumisen tehostaminen, koulun ja kodin yhteistyö, yhteisöllisyyden edistäminen, resurssien riittävyys sekä tunne-, turva-, kaveri- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen.

Lohjan perusopetuksen huoltajilla on ollut marraskuussa mahdollisuus vastata huoltajille suunnattuun kyselyyn. Kysely keräsi huoltajien kokemuksia kouluhyvinvoinnista, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Vastauksia saatiin yhteensä 736 kappaletta. Marraskuussa järjestettiin myös Koko kaupungin vanhempainilta, jossa kerättiin tietoa huoltajien ajatuksista koulukiusaamiseen- ja väkivaltaan liittyen.

Tärkeimmiksi teemoiksi molemmissa kyselyissä nousivat kiusaamiseen puuttumisen tehostaminen, koulun ja kodin yhteistyö, yhteisöllisyyden edistäminen, resurssien riittävyys sekä tunne-, turva-, kaveri- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen. Hyvinvointikyselyssä nousi esiin lisäksi oppimisympäristön rauhallinen ilmapiiri sekä myönteisen palautteen antamisen tärkeys.

Huoltajat toivoivat kiusaamiseen puuttumisen prosessiin lisää nopeutta ja tehokkuutta

Kiusaamistilanteista toivottiin tietoa koulusta koteihin mahdollisimman varhain sekä sitä, että huoltajat otettaisiin mukaan kiusaamistilanteiden selvittelyprosessiin matalalla kynnyksellä ja aikaisessa vaiheessa. Huoltajat toivoivat herkempää ja tehokkaampaa puuttumista myös muuhun epäasialliseen käyttäytymiseen koulussa. Positiivisena asiana koettiin säännölliset kyselyt, joiden avulla kerätään tietoa kiusaamisesta ja kouluhyvinvoinnista.

Kodin ja koulun yhteistyö nähtiin pääsääntöisesti toimivana

Huoltajat toivoivat varhaista ja säännöllistä yhteydenpitoa ja halusivat kuulla säännöllisesti niin oman lapsensa, tämän luokan kuin koko koulunkin kuulumisia. Parhaiksi yhteistyön muodoiksi koettiin Wilma-viestintä, henkilökohtaiset tapaamiset opettajan kanssa sekä luokan omat vanhempainillat.

Yhteisöllisyyden merkitystä korostettiin

Huoltajien mukaan lapset kokivat olonsa koulussa turvalliseksi ja kuuluvansa luokkayhteisöön. Huoltajat toivoivat kouluihin lisää yhteisiä tapahtumia, joihin myös heillä olisi mahdollisuus osallistua. Avoin keskusteluyhteys koulun ja kodin välillä sekä yhteinen kasvatusvastuu koettiin tärkeiksi. Myös huoltajien osallistaminen ja huoltajien välisen yhteistyön lisääminen nousivat vahvasti esiin.

Läsnäolevat ja kuuntelevat aikuiset tärkeitä

Resursseista puhuttaessa mainittiin tärkeimpänä läsnäolevat ja kuuntelevat aikuiset, joilla on aikaa kohdata lapset ja nuoret arjen keskellä sekä avustaa työrauhan ylläpitämisessä. Huoltajat olivat tyytyväisiä lapsensa saamaan opetukseen sekä koulunuorisotyöntekijöiden osallisuuteen koulun arjessa. Välituntivalvontaan toivottiin konkreettisia muutoksia valvojamääriä lisäämällä ja oppilashuollon toimijoita kaivattiin enemmän osaksi koulun arkea.

Huoltajat kokivat tärkeäksi myös lasten tunnetaitojen ja itsetuntemuksen vahvistamisen

Kouluilta toivottiin lisää tunne-, turva-, kaveri- ja vuorovaikutustaitojen opetusta ja näiden taitojen sisällyttämistä koulun arkeen. Jatkuva ryhmäyttäminen ja kaveritaitojen tukeminen nähtiin olennaisina lasten sosiaalista hyvinvointia lisäävinä tekijöinä. Huoltajien mukaan lämpimän ilmapiirin tietoinen rakentaminen, positiivisen palautteen antaminen sekä kannustus ja rohkaisu lisäävät lasten ja nuorten kouluhyvinvointia.

Huoltajien vastaukset ja niistä kootut tulokset auttavat kehittämään koulun toimintatapoja sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kiitämme huoltajia osallistumisesta!

Lohjan kaupunki on sitoutunut luomaan turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön kaikille oppilaille. Voit tutustua Lohjan kaupungin suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä, syrjinnältä ja väkivallalta täällä.

Lohjalla on käynnissä 8. ja 9.-luokkaisille suunnattu haaste ”Muutos alkaa sinusta, älä kiusaa!”. Voit lukea haasteesta lisää täällä.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This