La 14.00 -5 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 2 m/s.
Su 14.00 -7 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, nw 2 m/s.
Ma 14.00 -8 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, ne 2 m/s.
Lördag 20.01.2018
Du är här:  STADEN / Beslutsfattande / Kommuninvånaren påverkar

STADEN

Kommuninvånaren påverkar

Kommunalval
Offentlighet i beslutsfattandet
Kommunens skyldighet att informera
Motionsrätt
Direkta kontakter
Folkomröstning

Anhängiggörande i egen sak
Rätt att söka ändring
Förvaltningsklagan
Föreningsverksamhet
Ungdomsfullmäktige

Kommunalval

Att utnyttja sin rösträtt i kommunalval är kommunmedlemmens viktigaste sätt att påverka. I kommunalvalet som arrangeras vart fjärde år väljs ledamöterna till stadsfullmäktige, som för sin del väljer ledamöterna till stadsstyrelsen och medlemmarna till nämnderna. Stadsfullmäktige beslutar om stadens ekonomi och om verksamhetens omfattning. Stadsstyrelsen ansvarar för sin del för förvaltningen och skötseln av ekonomin samt för beredningen och verkställandet av fullmäktiges beslut.

Alla kommuninvånare som fyllt 18 senast valdagen har rösträtt i kommunalval. Rösträtt har också medborgare i andra medlemsländer i Europeiska unionen, isländska medborgare och norska medborgare som bor i kommunen samt andra utlänningar som har bott i Finland minst två år.

Den som är intresserad av att kandidera kan ställa upp som kandidat i kommunalvalet genom att kontakta lokalavdelningarna till politiska partier som är verksamma på orten eller någon av de obundna grupperna.

 

Offentlighet i beslutsfattandet

En förutsättning för att kunna påverka är att få information om nuläget. De kommunala besluten är till största delen offentliga. Vem som helst får komma till platsen och följa med de månatliga fullmäktigesammanträdena. De övriga verksamhetsorganens sammanträden är slutna, men besluten med motiveringar offentliggörs.

Stadsfullmäktiges och -styrelsens föredragningslistor och protokoll är framlagda i stadshusets entréhall och i alla bibliotek. I stadshusets entréhall finns också en offentlig anslagstavla, där var och en kan läsa kungörelser bl.a. om framlagda planförslag eller gatuplaner.

De flesta verksamhetsorgans föredragningslistor och protokoll finns också på Lojo stads webbsidor. På grund av Internets karaktär publiceras inte nödvändigtvis alla beslut som gäller privata medborgare på webbsidorna, även om de i och för sig är offentliga.

Beslut som är absolut sekretessbelagda är t.ex. beslut inom socialservicen samt hälso- och sjukvården som gäller individer.

 

Kommunens skyldighet att informera

Utöver tillämpandet av offentlighetsprincipen skall staden enligt kommunallagen också aktivt informera om ärenden som är uppe till behandling Också enligt förvaltningslagen skall staden informera offentligt om sådana ärenden under beredning, som har en avsevärd inverkan på ett omfattande område eller på flera personers omständigheter.

Enligt markanvändnings och bygglagen skall en planläggningsöversikt årligen sammanställas över planärenden som kommer upp till behandling under den närmaste tiden. Planläggningsförfarandet omfattar också ett program för deltagande och bedömning som utarbetas redan i ett tidigt skede. Planutkasten och -förslagen är offentligt framlagda före beslutsfattandet för att parter skall kunna framställa anmärkningar.

Lojo stad började år 2003 arrangera möten för allmänheten i anslutning till beredningen av budgetförslaget. Publikframgången uppmuntrade till att fortsätta med denna praxis. Vid behov har informationsmöten anordnats också angående andra viktiga ärenden, t.ex. planen för utveckling av stadens centrum och organiseringen av avfallshanteringen.

Motionsrätt

Enligt kommunallagen har kommunmedlemmar rätt att lämna in motioner till kommunen i ärenden som gäller kommunens verksamhet, t.ex. för att eliminera något missförhållande eller starta en ny serviceform. En ansökan som någon framställer i egen sak och som gäller t.ex. ett tillstånd, en förmån eller ett understöd, är inte en motion.

Motionerna skall skickas in under adressen Stadsstyrelsen i Lojo, PB 71, 08101 LOJO. Motionerna registreras på registratorskontoret vid centralförvaltningen och ges därefter vidare till beredning.

Det är också möjligt att lämna in en motion per e-post, förutsatt att det är klart vem som skickar e-posten. Det skall framgå vem som framför motionen och hur han eller hon kan kontaktas också i fråga om motioner som skickats in per e-post. Adressen är keskushallinto.kirjaamo(a)lohja.fi.

Behandlingstiden för motioner varierar. Fullmäktige beslutar årligen om en motion skall anses slutbehandlad eller om det ännu är skäl att fortsätta med beredningen av ärendet. Motioner som är undertecknade av minst 2 procent av de röstberättigade invånarna i staden skall emellertid enligt lagen tas upp till behandling i fullmäktige senast inom sex månader efter att motionen framställts. Inom den interna administrationen i Lojo stad har man ställt som mål att varje motion förbereds för stadsstyrelsebehandling senast inom tre månader efter att motionen framförts. Många ”enkla” motioner kan i praktiken verkställas redan tidigare genom någon nämnds åtgärd.

Den som framställt en motion informeras om behandlingsskedena och åtgärderna.

 

Direkta kontakter

Många ärenden klarnar snabbast om man tar kontakt direkt med den tjänsteinnehavare som ansvarar för servicen i fråga. Kontaktinformationen finns på stadens webbsidor http://www.lohja.fi eller hos stadens växeltelefonister (019) 3690. Tjänsteinnehavarnas e-postadresser har formen förnamn.tillnamn(a)lohja.fi. Också de förtroendevaldas kontaktinformation finns på stadens webbsidor.

Folkomröstning

Fullmäktige kan besluta att en rådgivande folkomröstning förrättas i ett ärende som ankommer på kommunen.

Minst fem procent av de röstberättigade invånarna i staden kan lämna in en motion om folkomröstning. Nedanför initiativtagarnas underskrifter skall tydligt antecknas deras namn, yrke eller befattning och adress. Fullmäktige kan på basis av motionen fritt överväga om omröstningen arrangeras eller ej.

I den nuvarande Lojo stad har inte arrangerats en enda folkomröstning. I den före detta Lojo stad och Lojo kommun röstade man två gånger om sammanslagning av kommunerna och i Lojo stad en gång om planen för den s.k. omfartsvägen.

Anhängiggörande i egen sak

Var och en kan i ett eget ärende kontakta stadens beslutsfattande organ, förutsatt att ärendet hör till dessas befogenheter. En stadsbo behöver inte själv vara insatt i stadens organisation. Om man inte är säker på om ärendet hör t.ex. till stadsstyrelsens, tekniska nämndens eller miljönämndens befogenheter, kan ett brev alldeles väl adresseras till stadsstyrelsen, som styr det via registratorskontoret till det verksamhetsorgan som har beslutanderätt i ärendet.

Det fungerar också tvärtom: Även om man adresserar ett brev till stadsstyrelsen tas ärendet inte upp till behandling i styrelsen, om det är en nämnd som har beslutanderätt i ärendet.

Det är säkrast att förse breven med namnet på det verksamhetsorgan man vill nå. Då antecknas de på registratorskontoret officiellt som ankomna och kan följas genom stadens organisation. Det är skäl att adressera post till enskilda tjänsteinnehavare bara om man kommit överens om detta på förhand. Förvaltningsärenden kan inte i allmänhet avgöras utan att den berörda parten hörs, dvs. en person vars fördel, skyldighet eller rättighet avgörandet kan påverka.

Rätt att söka ändring

Det är möjligt att söka ändring i de flesta beslut som verksamhetsorgan eller tjänsteinnehavare inom staden har fattat. Besvärsmyndigheten, tidsfrister och andra anvisningar för sökande av ändring framgår av den besvärsanvisning som bifogas beslutet.

Rättelseyrkande i enlighet med kommunallagen kan, utöver av parten själv, i princip framställas av varje medlem i staden. Rättelseyrkande i fråga om ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare skall framställas hos det verksamhetsorgan tjänsteinnehavaren lyder under. Rättelseyrkande som gäller en nämnds beslut skall framställas hos nämnden själv och i fråga om styrelsens beslut hos styrelsen. Rättelseyrkande kan framställas på basis av både ändamålsenlighet och laglighet.

Ifall rättelseyrkandet förkastas kan den som yrkat på rättelse anföra kommunalbesvär gällande en nämnds eller stadsstyrelsens beslut. I kommunalbesvär är besvärsmyndigheten Helsingfors förvaltningsdomstol. Det går inta att yrka på rättelse i fullmäktigebeslut, utan i fråga om dessa anförs direkt kommunalbesvär. Kommunalbesvär kan framföras bara på laglighetsgrund. Efter förvaltningsdomstolen är det ytterligare möjligt att söka ändring i Högsta förvaltningsdomstolen.

I beslut som bygger på speciallagstiftning, såsom ärenden som gäller den grundläggande utbildningen, är det inte nödvändigtvis möjligt att söka ändring enligt kommunallagen. Förvaltningsbesvär kan i sådana ärenden anföras bara av parter, dvs. de som beslutet gäller eller vilkas rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar. Besvärsmyndigheten är också i förvaltningsbesvär oftast Helsingfors förvaltningsdomstol, men i vissa ärenden t.ex. länsstyrelsen eller den regionala miljöcentralen.

 

Förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan är inte ett sätt att söka ändringen utan en anmälan till den övervakande myndigheten om förvaltningsmässigt missförhållande, felaktigt förfarande eller underlåtelse. Klagan som gäller stadens verksamhet anförs hos länsstyrelsen. Ytterligare kan klagan anföras hos offentliga organ som övervakar lagen. Sådana är justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman. Det beslut klagan gäller förkastas inte genom klagan, men klagan kan leda till anmärkning av den övervakande myndigheten eller till anvisningar om förfaringssätt.

 

Föreningsverksamhet

Lokalavdelningar till politiska partier som är verksamma på orten och föreningar som verkar i bakgrunden till obundna grupper som deltar i kommunalvalet, är en naturlig påverkningskanal för kommuninvånare som aktivt följer politiken. De är också en väg för den som vill bli beslutsfattare t.ex. i kommunala nämnder.

Stadsdels-, bya- och invånarföreningar samt t.ex. föräldraföreningarna i skolorna är ett tydligt sätt för kommuninvånare att påverka ärenden i den egna bostadsmiljön.

Staden delar årligen ut verksamhetsbidrag som invånarföreningarna kan ansöka om.

Invånarföreningarna deltog aktivt t.ex. då planen för utveckling av glesbygdsområdena i Lojo utarbetades. Stadsfullmäktige godkände för sin el utvecklingen av de här bysamfunden som ett av tyngdpunktsområdena i programmet bl.a. genom att stöda utarbetandet av byplaner.

Föreningarnas kontaktinformation finns på stadens webbsidor på adressen http://www.lohja.fi/yhdistysrekisteri/.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Lojo har syftet att skapa kontakter, påverka och agera i ungdomarnas intresse. Nya medlemmar intas en gång om året. Mera information finns på ungdomsarbetets webbsidor http://www.lohja.fi/nuoriso.

Kontaktinformation

PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Karstuvägen 4
08100 LOJO

Växeln 019 3690

Kundservicecentret
019 369 4300
fax. 019 369 1326
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi

Öppet
må–to 8–16
fr 8–15

Du är här:  STADEN / Beslutsfattande / Kommuninvånaren påverkar
Upp