La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Serviceproducenter

INVÅNARE

Serviceproducenter

Information och anvisningar för privata serviceproducenter med anmälningsplikt

Övervakning av privat socialservice

Ifall en producent av privat socialservice producerar andra tjänster än socialservice dygnet runt skall man innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller upphör göra en skriftlig anmälan till den kommun där tjänsterna produceras.

Anmälan om inledande av verksamheten gör med blankett. http://www.yrityssuomi.fi/lomake?docid=6715

Bilagor till anmälan

Till anmälan om inledande av verksamheten ska enligt 1 § i förordningen om privat socialservice (1053/2011) till tillämpliga delar fogas följande bilagor:

1. kopia av bolagsordning, bolagsavtal, samfundets eller stiftelsens stadgar eller morsvarande utredning;
2. handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan;
3. verksamhetsplan;
4. bottenplan och dispositionsplan för utrymmena som används för verksamheten;
5. räddningsplan och säkerhetsplan för utrymning som avses i räddningslagen (397/2011)
6. räddningsmyndighetens utlåtande;
7. hälsoskyddsmyndighetens utlåtande;
8. utlåtande av det organ eller den tjänsteinnehavare som utsetts av organet som ansvarar för socialvården i den kommun där servicen ges;
9. kopia av examensintyg och utredning om arbetserfarenhet för den person som ansvarar för servicen; samt
10. kopia av registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

Ifall till serviceproducentens verksamhet ansluter arbete med barn utan vårdnadshavarens närvaro på kommunens område, ska ett brottsregisterutdrag för verksamhetens ansvarsperson företes för kommunens representant vid ett möte som ordnas med kommunen.

Till anmälan om väsentlig ändring av verksamheten ska av ovannämnda bilagor bifogas de som beskriver förändringen av verksamheten.


Så här lämnar du anmälan

Anmäningarna jämte bilagor lämnas antingen i ett slutet kuvert eller per e-post till adresserna nedan. På kuvertet eller i e-postmeddelandets adressfält skrivs "privat socialservice med anmälningsplikt".

Postadress:
Lojo stad
Grundtrygghetssektorn
PB 71
08101 Lojo

 E-postadress: perusturvatoimi(a)lohja.fi

Begäran om ytterligare information kan skickas per e-post på adressen och med följande meddelanderubrik "Begäran om ytterligare uppgifter, socialservice med anmälningsplikt".

Behandling av anmälningar i Lojo stad

 Behandlingen av anmälningar som gäller inledande av verksamhet genomförs i kommunen i följande ordning:

1. Serviceproducenten lämnar in anmälan med bilagor till Lojo stad.
2. Då anmälan innehåller alla behövliga uppgifter och bilagor ger kommunens myndighet ett ankomstintyg till serviceproducenten som innehåller en bedömning av kommunens och reginförvaltningsverkets gemensamma handläggningstid. I ankomstintyget skrivs det datum in då anmälan med bilagor har blivit fullständig.
3. Företagets representant bjuds till ett möte med representanter för kommunen. För varje serviceproducent reserveras ca en halv timme tid.
4. Ifall det är fråga om en anmälan som sparas i kommunens register fattar kommunen ett förvaltningsbrslut om godkännande av servicen som privat socialservice som övervakas av kommunen. Så förfar man med stödtjänster för privat hemservice och med service som kan likställas därmed.

b) Ifall det är fråga om en anmälan som sparas i regionförvaltningsverkets register och det inte behövs utrymmen för tillhandahållande av företagets service fogar kommunens representant efter mötet sitt utlåtande till anmälan och skickar den vidare till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket fattar beslut i ärendet och antecknar seviceproducentens uppgifter i registret för privata serviceproducenter.

c) Ifall det är fråga om anmälan som sparas i regionförvaltningsverkets register och det för tillhandahållande av servicen behövs utrymmen, granskar en representant för kommunens socialvård utrymmena och uppgör en granskningsberättelse som kommunen fogar till anmälan och skickar den vidare till regionförvaltningsverket. Utöver granskningen som görs av utrymmena ska serviceproducenten sköta om att skicka utlåtanden i anslutning till säkerhet och hälsa i utrymmena och andra bilagor till kommunen. Regionförvaltningsverket fattar beslut i ärendet och antecknar serviceproducentens uppgifter i registret över privata serviceproducenter.

Privat socialservice med tillståndsplikt

En producent av privat socialservice som kontinuerligt producerar socialservice dygnet runt måste av tillståndsmyndigheten få tillstånd att producera tjänsterna innan verksamheten inleds eller väsentligt förändras.

En producent av privat socialservice som kontinuerligt producerar socialservice dygnet runt måste av tillståndsmyndigheten få tillstånd att producera tjänsterna innan verksamheten inleds eller väsentligt förändras. Tillståndet gäller serviceproducentens alla verksamhetsenheter i vilka socialservice dygnet runt produceras.

Man ansöker om tillstånd med blankett från det regionförvaltningsverk på vars verksamhetsområde servicen produceras. Gällande den verksamhet som sker i Lojo ska företagaren skicka sin ansökan om tillstånd till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ifall servicen produceras på fler än ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde, ansöker man om tillstånd från Valvira.

I ansökan om tillstånd ska man nämna det sätt på vilket servicen produceras, dvs. vilken del av verksamheten som sköts som serviceproducentens egen verksamhet och till vilken del tjänster används som producerats som underleverans. Till ansökan om tillstånd fogas utöver de bilagor till anmälan som räknats upp ovan också självförsörjningsintyg och intyg från utsökningsregistret.

En serviceproducent som har ansökt om tillstånd behöver inte göra någon separat anmälan om socialservice (som ska registreras) ifall de framgår av tillståndsansökan.

Ytterligare uppgifter

 Lagen om privat socialservice (922/2011)
 Förordningen om privat socialservice (1053/2011)

 Uppgifter om den plan för egenkontroll som förutsätts av företag som producerar privat socialservice
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/sosiaalihuolto/omavalvonta

 Uppgifter om mervärdesskatt som gäller privat socialservice
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Terveyden_ja_sairaanhoito_seka_sosiaalihuolto/Sosiaalihuoltopalvelujen_arvonlisaverotu(17776

Servicesedel

En servicesedel är ett alternativ till av kommunen erbjudna tjänster.

Innan en serviceproducent kan ansöka om att bli servicesedelproducent, ska producenten vara införd i registret över anmälnings- och/eller tillståndspliktiga privata sociala tjänster eller i registret över tillståndspliktig hälso- och sjukvård. För anmälningspliktiga stödtjänster som inte registreras ska serviceproducenten vara godkänd i det register som kommunen upprätthåller (genom beslut av tjänsteinnehavare)

Som serviceproducenter godkänns alla som uppfyller kriterierna som framgår av ansökningsblanketterna och förbinder sig att följa anvisningarna. Utöver kraven i lagen om servicesedlar (569/2009) ställs också vissa centrala krav som gäller personalen och servicens innehåll. Utgångspunkten är att servicen ska vara åtminstone motsvarar den nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet.

Lojo stad använder servicesedel för personlig assistans inom handikappservice och närståendevård.

Lojo stad använder System med servicesedlar och köpta tjänster (PSOP). https://parastapalvelua.fi/

Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090569

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Serviceproducenter
Upp