Rakennusrekisterin tietosisällön parantamishanke aloitettu

Raudoitus

Maastotyöt kiinteistöillä käynnissä, lue lisää tiedotteesta

Lohjan kaupungin alueella aloitetaan rakennusrekisterin tietosisällön parantamiseen liittyvä kiinteistöjen rakennustietojen tarkistus 2.12.2019 alkaen.

Kiinteistön tietojen tarkistusta suoritetaan rekisterien, karttojen, ilmakuvien ym. aineiston lisäksi myös maastossa. Paikan päällä kiinteistöllä selvitetään mm. rakennusten sijainti, laajuus ja käyttötarkoitus. Kiinteistöllä tapahtuva tarkistustyö ei vaadi kiinteistön omistajien läsnäoloa; mittaukset ja muu arviointi suoritetaan rakennusten ulkopuolelta. Tarkistusajankohdasta ei erikseen etukäteen ilmoiteta. Rakennukset valokuvataan toimistolla tapahtuvan jälkiselvittelyn helpottamiseksi.

Rekisterin korjaus tapahtuu rakennusvalvonnan ja kiinteistö- ja kartastopalveluiden yhteistyönä. Työn arvioidaan kestävän viisi vuotta. Tarkistustyötä suoritetaan virka-aikana ja sitä suorittavilla henkilöillä on aina näkyvillä Lohjan kaupungin henkilökortit. Kiinteistölle jätetään käynnistä kirje, jossa kerrotaan, miten oman kiinteistönsä mittauksiin perustuvia tuloksia pääsee tutkimaan ja halutessaan kommentoimaan.
Lisäksi siinä on tarvittaessa yhteydenottopyyntö jatkoselvittelyä varten.

Rakennusrekisterissä olevat tiedot ovat katsottavissa Lohjan kaupungin
karttapalvelusta.

Hae omistamasi kiinteistö kiinteistötunnuksella tai osoitteella (hakukohta karttapalvelun sivulla vasemmalla ylhäällä), valitse vasemmalla olevasta valikosta mieleisesi kartta pohjaksi (oletuksen on pohjakartta, mutta voit halutessasi vaihtaa sen esim. ilmakuvaksi tai osoitekartaksi). Klikkaa kartalla kiinteistösi kohtaa, niin oikealle tulee näkyviin rekisterissä olevat rakennukset. Lisätiedoista saa näkyviin yksityiskohtaiset tiedot kustakin rakennuksesta. Myös rakennusten sijoittuminen on nähtävissä kartalla.

Mikäli käytössänne ei ole nettiyhteyttä, on tietojen katsominen mahdollista kaupungintalo Monkolassa rakennusvalvonnan palveluaikana tiistaisin klo 9-11.

Rakennusrekisterissä ei ole – eikä ole tarkoituskaan olla – luvanvaraisuudesta vapautettuja rakennelmia, esim. puuceet, pienet kasvihuoneet, leikkimökit, pienet kevytrakenteiset vajat ym. Verottajan tiedoissa ne sen sijaan saattavat olla verottajan erilaisesta tulkinnasta johtuen.

Kehotamme kiinteistöjen haltijoita oma-aloitteisesti hoitamaan mahdolliset puutteelliset lupa-asiat pikaisesti kuntoon niille toimenpiteille, joille rakennuslupa olisi tullut hakea. Rakennusluvan tarpeen voi tarkistaa tekemällä asiasta neuvontapyynnön
https://www.lupapiste.fi/ – palvelun kautta.

Mikäli luvaton rakentaminen tulee ilmi viranomaisen taholta, lisätään luvatta tai luvan vastaisesti tehdyn jälkikäteen luvitettavan toimenpiteen lupamaksuun seuraavat rakennusvalvonnan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaiset maksut:

-Luvattoman tai luvanvastaisen rakentamisen tai laiminlyönnin johdosta suoritettu katselmus tai tarkastus ( §12.3.)
-Lisämaksun määrääminen luvattomista toimenpiteistä: aiheutuneesta lisätyöstä tuntiveloitus sekä lisäksi mahdolliset muut aiheutuneet kulut todellisten kulujen mukaan ( §16.2.)
-Mahdollisista hallintopakkokeinoista veloitetaan lisäksi erikseen taksan § 12 mukaisesti

Lohjan kaupunginvaltuusto on 15.5.2019 § 58 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman, jossa yhtenä toimenpide-esityksenä oli rakennusrekisterin tietosisällön parantaminen. Lohjalla on noin 21 580 rakennettua kiinteistöä. FCG:n toukokuussa 2019 laatiman selvityksen mukaan rakennusrekisteristä puuttuu arviolta lähes16 000 rakennusta. Tietosisällön parantaminen (= puuttuvien rakennusten lisääminen ja tietojen korjaus/täydentäminen) tulee jatkossa nopeuttamaan lupakäsittelyä, kun aina lupakäsittelyn yhteydessä lähtötiedoksi selvitettävä kiinteistön käytetty rakennusoikeus on saatavissa ajantasaisesta rekisteristä eikä sen selvittämistä aloiteta vasta hakemuksen jättämisen jälkeen.

Väestörekisterikeskus on v. 2015 siirtynyt rakennustunnusjärjestelmään, jossa jokaisella rakennuksella on yksilöllinen ja pysyvä rakennustunnus. Väestörekisterikeskus saa kaupungilta tiedot kiinteistöistä ja rakennuksista Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisesti. Väestö kirjataan rekisterin mukaisille rakennuksille. Näiden tietojen mukaan määräytyy mm. kotikunta ja erilaiset sosiaaliset oikeudet. Väestötieto-järjestelmän tiedot ovat myös muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon käytössä. Lisäksi 1.10.2019 voimaan astunut aiempaa yksityiskohtaisempi rakennusluokitus asettaa lisävaatimuksia rekisterin tietosisällölle. Näiden em. perusteiden vuoksi kaupungin rakennus- ja huoneistorekisteri on aiheellista päivittää todellista tilannetta vastaavaksi. Samalla valmistaudutaan Lohjan osalta myös Suomen hallitusohjelman mukaiseen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen liittyvään rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan luomiseen.

Lisätietoa:

-valtakunnallisesta rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan projektista Ympäristöministeriön kotisivuilta
-Lohjan rakennusrekisterin tietosisällön parantamisprojektista kaupunkikehitysjohtaja Tapio Ruutiainen p. 044 374 3793 tai johtava rakennustarkastaja Paula Mäenpää p. 044 374 1391
-kohdekohtaiset kyselyt www.lupapiste.fi –palvelun kautta tai ellei nettiyhteyttä ole käytettävissä, rakennusvalvonnan palveluaikana tiistaisin klo 9-11 kaupungintalo Monkolassa.

Lohjan kaupunki
Elinvoima/ kaupunkikehitys

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This