Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivulan talousarvioesitys vuodelle 2021

Koronavirusepidemian jatkuessa Lohjan taloustilanne jatkuu tiukkana. Investointeja vetovoiman lisäämiseen, sisäilmaongelmien korjaamiseen ja kaupungin kasvuun jatketaan. Kuntalaisten veroprosentit pysyvät ennallaan. Vuonna 2021 erityinen huomio kiinnittyy heinäkuussa alkaviin asuntomessuihin Lohjan Hiidensalmessa. 

Lohjan kaupunki, kuva: Tomi Parviainen

Lohjan taloudellinen tilanne

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2021 annetaan suurten epävarmuuksien keskellä. “Koronavirusepidemian edelleen jatkuessa tarkkojen tulo- ja menoarvioiden laatiminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa”, kaupunginjohtaja Mika Sivula toteaa.

Lohjan kaupungilla on vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen taseessaan 9,2 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää. Kaupungin menojen kehitys on kuitenkin kyetty viime vuosina pitämään hyvin maltillisena kuntien yleiseen menokehitykseen verrattuna. Vuonna 2020 talousarvio tullaan menojen osalta alittamaan selvästi. Valtion maksamat poikkeuksellisen suuret kertaluonteiset koronakorvaukset nostavat kaupungin ennusteen mukaan vuoden 2020 tuloksen selvästi ylijäämäiseksi. Tämä tulee alentamaan taseeseen kertynyttä alijäämää.

“Vuosi 2020 tulee todennäköisesti nousemaan taloudellisesti kaupungin kaikkien aikojen parhaiden joukkoon. Sen sijaan tulevien vuosien haasteet eivät ole ainakaan pienentyneet”, Mika Sivula arvioi.

Vuoden 2021 talousarvio sisältää panostuksia kaupungin vetovoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin mutta myös merkittäviä säästötoimenpiteitä.

Haasteet talousarvion tekemisessä

Vuoden 2021 talousarvion laatimisessa on ollut suuria haasteita, koska menojen kasvupaine on suuri samaan aikaan, kun tulonäkymät ovat äärimmäisen epäselvät.

Koronavirus heikentää Lohjan kaupungin verotuloennusteita noin 6-7 miljoonaa euroa vuoden 2021 osalta. Samaan aikaan epidemia aiheuttaa lisäkustannuksia erityisesti terveydenhuollon puolella. Lisäksi vuonna 2020 hyväksytty kunta-alan palkkaratkaisu nostaa toiminnan kustannuksia noin 2,9 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on 13,3 miljoonaa euroa, jolloin 17,7 miljoonan euron poistojen jälkeen tulos muodostuu 4,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Sekä meno- että tuloarvioissa on kuitenkin suuria epävarmuuksia. Erityisesti valtion tukia koronaepidemiasta johtuviin taloudellisiin menetyksiin on nykytiedoilla mahdotonta arvioida tarkasti. “Valtionosuudet pienenevät vuoteen 2020 verrattuna, mutta on todennäköistä, että niitä kertyy myös vuonna 2021 enemmän kuin olemme Lohjan talousarviossa uskaltaneet ennakoida”, kaupunginjohtaja sanoo.

Kuntien taloutta pitkällä aikavälillä heikentäviä hallitusohjelman toimenpiteitä on jatkettu epidemian aiheuttamista taloushuolista huolimatta. “Esimerkiksi hoitajamitoituksen kasvattaminen, varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ja oppivelvollisuuden pidentäminen ovat kunnille kalliita toimenpiteitä, joita viedään eteenpäin samaan aikaan kun julkisen talouden sopeuttaminen on alkanut vilahdella ministerien puheissa”, Mika Sivula toteaa.

“Vuoden 2021 tärkein teema on koronavirusepidemian voittaminen. Kun poikkeusoloista päästään, talouden näkymäkin selkeytyy”, hän kiteyttää.

Tie kohti tasapainoista taloutta jatkuu

Lohjan kaupungin taloutta on tasapainotettu vuosina 2019 ja 2020. Vuoden 2021 talousarviossa tasapainotusohjelmien yhteisvaikutus on 3,3 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Talouden tasapainotusohjelmissa toimenpiteet kohdistuvat sekä tulopohjan kasvattamiseen eri keinoin että erityisesti menojen karsimiseen. Tärkeimmät keinot ovat koskeneet palveluverkon supistamista sekä palveluiden saatavuuden karsimista. Kaupunki ei nosta veroprosentteja vuonna 2021.

Tasapainotusohjelmien toteuttamisen jälkeen kaupungin menotaso on vuonna 2024 yli 14 miljoonaa pienemmät kuin olisivat olleet ilman tasapainotusta. Tämä tarkoittaa yli 1,5 veroprosentin tuottoa.

“Tasapainotusohjelmat ovat sisältäneet monta vaikeaa leikkausta lohjalaisille tärkeisiin asioihin ja aiheuttaneet paljon ymmärrettävää kritiikkiä. Erityisesti kouluverkkoon liittyvät päätökset ovat olleet paljon esillä”, kaupunginjohtaja toteaa.

“Lohjan väestön ikärakenteen muutos tarkoittaa sitä, että tarvitsemme joka vuosi selvästi lisää käsiä hoitoon ja hoivaan. Vuoden 2021 talousarviossa pelkästään ikääntyneiden asumispalveluiden kustannuslisäys on yli miljoona euroa. Tämä kehitys jatkuu tulevinakin vuosina”, Mika Sivula jatkaa. “Kun lapsimäärä samaan aikaan on pienentynyt oleellisesti, on selvää, että toimenpiteitä tarvitaan”.

Kuntalain 110.3 §:n mukaisesti kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt kertynyt 9,2 miljoonan euron alijäämä tulee kattaa vuoden 2024 loppuun mennessä. Koronan aiheuttaman tulojen laskun seurauksena tähän ei päästä ilman uusia toimenpiteitä. Tämän hetken arvion mukaan kaupungin taseessa tulee olemaan alijäämää vuoden 2024 lopussa 11,7 milj. euroa.

“Tuleva vuosi ja koronasta selviytyminen näyttää mitä keinoja alijäämän kattamiseen tullaan tarvitsemaan tulevina vuosina. Tavoite on että alijäämä on katettu vuonna 2024 ja samaan aikaan kaupungin velkaantuminen kääntyy laskuun.” Sivula sanoo.

Koronapandemian vuoksi eduskunnan käsittelyssä on kuntalain väliaikainen muutos, jonka myötä kunta voi hakea valtiovarainministeriöltä pidennystä alijäämän kattamiskaudelle, jos alijäämän kattaminen määräajassa on vaikeutunut koronavirusepidemian vuoksi.

“Lisäajan saaminen auttaisi alijäämien kattamisessa. Nykyarvion mukaan suuren luokan lisäsopeutuksia ei tarvittaisi. Kuusi vuotta on kuitenkin tässä maailmassa pitkä aika ja suuretkin muutokset ovat mahdollisia”, kaupunginjohtaja Sivula arvioi.

Paluu muuttovoittokunnaksi

Lohjan kaupunki tavoittelee strategiansa mukaisesti väestönkasvua. 2010-luvun kehitys muodostui kuitenkin miinusmerkkiseksi. Vuosi 2020 on alkanut selvästi aikaisempia vuosia paremmin ja viimeisimpien käytössä olevien syyskuun lopun väestöennakkotietojen mukaan Lohja on säilynyt muuttovoittokuntana koko alkuvuoden.

Lohja tavoittelee muuttovoittoa myös vuonna 2021. Tavoite on mahdollinen, koska sekä rakentaminen että kiinteistökauppa kaupungissa ovat selvästi edellisiä vuosia vilkkaammalla tasolla. Myös heinäkuussa 2021 kaupungissa alkavat asuntomessut kääntävät valtakunnallista huomiota asumiseen Lohjalla.

“Kaupungissa on tehty paljon hyvää työtä kasvun edellytysten parantamiseksi. Nyt on tärkeää vahvistaa parempaan suuntaan kääntynyttä kehitystä myös vuonna 2021”, Mika Sivula toteaa.

Millä eri keinoin Lohja vauhdittaa kasvutavoitetta?

 • Pidetään onnistuneet Asuntomessut Hiidensalmessa 9.7.-8.8.2021. Asuntomessujen yhteydessä parannetaan myös Lohjan kaupunkikuvaa ja yleistä viihtyvyyttä.
 • Osallistutaan Turun Tunnin-juna-hankkeen hankeyhtiön kautta tapahtuvaan raideyhteyden suunnittelutyöhön. Jatketaan maan hankintaa Lempolan alueelta.
 • Varaudutaan olemassa olevien kaava-alueiden kunnallistekniikan toteuttamiseen Lempolan ja Karnaisten sekä Haikarin ja Gunnarla II-alueen osalta. Muita uusia kaava-alueita aloitetaan tarvittaessa tonttimyyntitilanne huomioiden.
 • Luodaan järvialueen vapaa-ajan palveluiden sekä ranta-alueiden kehittämissuunnitelmat osana Lohjan järvikaupunki-teemaa. Niihin liittyen varaudutaan toteuttamaan Pähkinäniemen, Haikarin, Porlan, Aurlahden, Pitkäniemen ja Hiidensalmen ranta-alueilla parannus- ja kehittämistoimenpiteitä sekä laajentamaan pyörä- ja kävelyverkostoa keskustan ja Lohjanjärven tuntumassa. Pyritään kaikessa toiminnassa panostamaan yleiseen viihtyvyyteen.
 • Varmistetaan rakentamisen lupaprosessin sujuvuus resursseja lisäämällä.
 • Selvitetään mahdollisuutta perustaa yrityskiinteistöyhtiö, jonka avulla helpotetaan yritysten toimitilahankkeiden toteuttamista Lohjalla.
 • Loppuvuodesta 2020 valtuusto käsittelee myös Lohjan kaupungin uutta elinvoimaohjelmaa, jossa esitettyjä kaupungin elinvoimaa lisääviä keinoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan seuraavien vuosien aikana.

Terveelliset ja turvalliset koulutilat kaikille

Viime vuosina Lohjalla on tehty laajoja investointeja erityisesti koulukiinteistöjen sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Kaupunki on asettanut tavoitteeksi terveelliset ja turvalliset koulutilat kaikille koululaisilleen. Tämä työ jatkuu vuonna 2021, jolloin keskeisimpiä hankkeita ovat:

 • Laurentiustalon ja Ojamon investointihankkeet, jotka tullaan saamaan valmiiksi vuoden 2021 aikana. Samalla toteutetaan Ojamolla lähialueen puisto- ja liikunta-alueiden parantamishanke.
 • Järnefeltin koulun uudisrakennuksen rakentaminen käynnistäminen.
 • Lohjan Yhteislyseon lukion peruskorjaushanke käynnistäminen.
 • Mäntynummen koulun investointin eteneminen hankesuunnitteluvaiheeseen.

Talousarviossa nettoinvestointimenot ovat kokonaisuudessaan 28,7 miljoonaa euroa, joista noin puolet kohdistuu koulujen rakentamiseen.

Kuinka kaupunki panostaa lohjalaisten hyvinvointiin?

Talousarvioehdotuksessa on huomioitu myös lohjalaisten lasten, nuorten, perheiden ja ikäihmisten hyvinvointi kehittämällä mm. vapaa-ajan palveluita, tukipalveluita, asiakasosallisuutta sekä joukkoliikennettä. Kaupunki panostaa lohjalaisten hyvinvointiin mm. seuraavilla toimenpiteillä:

 • Luodaan strateginen tiekartta joukkoliikenteen palveluiden parantamiseksi.
 • Jatketaan Taimiston liikuntapuiston ensimmäisen vaiheen rakentamista. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat mm. tekonurmikenttä ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt.
 • Parannetaan yleisen viihtyisyyden ja liikkumisen edellytyksiä, kuten kävely- ja pyöräilyteitä, investoimalla pienimuotoisesti eri kohteisiin koko kaupungin alueilla.
 • Toteutetaan yhdessä UNICEF:n kanssa sovittuja toimenpiteitä, joiden avulla UNICEF:n vuonna 2018 myöntämä Lapsiystävällinen kunta -tunnustus säilyy Lohjan kaupungilla jatkossakin.
 • Kehitetään kaupungin laadukkaita kulttuuripalveluita edelleen ja laaditaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jonka tehtävänä on kiinnittää taiteen ja kulttuurin näkökulma osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja aluekehittämistä.
 • Jatketaan Ohjaamo-toimintaa, josta alle 30-vuotiaat lohjalaiset saavat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea monialaisesti ja matalalla kynnyksellä.
 • Kehitetään ikäihmisten asumista, asiakasturvallisuutta ja hoivan laatua.
 • Kehitetään kaupungin palveluita asiakaspalautteiden avulla.
 • Edistetään Hinku 2.0 toimenpiteitä pitämällä käynnissä mm. erilaisia ekokorihankkeita, joilla pyritään kehittämään kestävää kehitystä kuten mm. kiinteistöjen energiatehokkuutta.
 • Ollaan aktiivisesti mukana hankkeessa, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta osana valtakunnallista sote-uudistusta.

Keskeisimmät luvut ja aikataulut

Toimintatuotot                   100,6 milj. euroa

Toimintakulut                     365,7 milj. euroa

Toimintakate                      – 265,0 milj. euroa

Verotulot                            197,5 milj. euroa

Valtionosuudet                   80,5 milj. euroa

Vuosikate                           13,3 milj. euroa

Poistot                                17,7 milj. euroa

Tilikauden tulos                  – 4,3 milj. euroa

Investoinnit                         29,2 milj. euroa

Lainakannan muutos      14,8 milj. euroa

Lainakanta                           216,3 milj. euroa

Lainakanta/as.                     4776/as.

Veroprosentit vuonna 2021

Lohjan tuloveroprosentti on 20,5 %

Yleinen kiinteistövero on 1,03 %

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero on 0,45 %

Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero on 1,05 %

Rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti on 4,50 %

Käsittelyaikataulu

Kaupunginhallitus keskustelee kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä ensimmäisen kerran kokouksessaan 16.11.2020. Kaupunginhallitus antaa oman talousarvioehdotuksensa kaupunginvaltuuston käsittelyyn 30.11.2020. Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 9.12.2020.

Talousarvioehdotus 2021 löytyy kokonaisuudessaan Lohjan kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä tästä linkistä.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This