Kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat Lohjalla vuonna 2016

Hinku-kunta

Suomen ympäristökeskuksen laskelmat Hinku-kuntien vuoden 2016 kasvihuonekaasupäästöistä ovat valmistuneet. Päästöt kasvoivat niin Lohjalla kuin muissakin Hinku-kunnissa.


Päästöt kasvoivat koko maassa

Hinku-kuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat kaksi prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016. Koko Suomessa päästöt kasvoivat samana ajanjaksona kuusi prosenttia, ja saman verran päästöt kasvoivat myös Lohjalla.

Päästöt kasvoivat koko maassa liikenteessä ja rakennusten lämmityksessä, mikä selittää vuoden 2016 takapakkia päästökehityksessä.

Tieliikenteen päästöjä kasvatti erityisesti liikennepolttoaineiden bio-osuuden pieneneminen, mikä vaikutti koko Suomessa liikenteen päästöjen kasvuun. Lohjalla tieliikenteen päästöt kasvoivat 12 prosenttia vuodesta 2015.

Vuosi 2016 oli edellisvuotta kylmempi, mikä näkyi lämmityksen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisenä erityisesti Etelä-Suomessa. Lohjalla lämmityksen päästöt kasvoivat yhdeksän prosenttia vuodesta 2015.

Tieliikenne ja lämmitys merkittävimmät päästölähteet Lohjalla

Hinku-kuntien päästölaskennassa huomioidaan niin sanotun taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöt, eli alueen päästökauppasektorin päästöt eivät näy tuloksissa.

Päästöt lasketaan vuosittain alueen sähkönkulutuksesta, fossiilisten polttoaineiden käytöstä, tieliikenteestä, maataloudesta ja jätteiden käsittelystä. Sähkönkulutuksen päästöt jaotellaan kulutussähkön, teollisuuden sähkönkulutuksen ja sähkölämmityksen aiheuttamiin päästöihin. Fossiilisisten polttoaineiden päästöt jaotellaan öljylämmityksen, kaukolämmön sekä teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamiin päästöihin.

Eri päästölähteiden osuus Lohjan kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2016 esitetään kuvassa 1. Merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen lähde Lohjalla on tieliikenne, joka aiheutti vuonna 2016 lähes puolet (47 %) päästöistä. Tieliikenteen päästöistä reilu puolet (54 %) aiheutui henkilöautoliikenteestä ja vajaa kolmannes (31 %) kuorma-autoliikenteestä. Hinku-kuntien liikenteen päästölaskentaan sisältyy myös läpikulkuliikenne, Lohjan tapauksessa esimerkiksi kunnan läpi ajettava liikenne Turunväylällä.

Sähkölämmitys oli liikenteen jälkeen seuraavaksi suurin päästölähde aiheuttaen 11 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä Lohjalla. Kaikkiaan rakennusten lämmitys (sähköllä, öljyllä ja kaukolämmöllä) aiheutti 18 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä Lohjalla vuonna 2016.

Kuva 1. Eri päästölähteiden osuus Lohjan alueella vuonna 2016 tuotetuista kasvihuonekaasupäästöistä.

Päästövähennystavoitteeseen on vielä matkaa

Suomessa on tällä hetkellä 41 Hinku-kuntaa, jotka ovat kunnanvaltuuston päätöksellä sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Lohjalla kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 31 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2016 mennessä (kuva 2). Keskimäärin Hinku-kunnat ovat vähentäneet päästöjä tällä ajanjaksolla 26 prosenttia.

Kuva 2. Kasvihuonekaasujen päästökehitys Lohjan alueella vuosina 2007–2016.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This