Växthusgasutsläppen ökade i Lojo

Hinku-kunta

Utsläppen ökade i hela landet

De kombinerade växthusgasutsläppen i Hinku-kommunerna ökade med 2 % från år 2015 till år 2016. Utsläppen i hela Finland ökade under samma period med 6 % och ökningen var lika stor också i Lojo.

Utsläppen från trafiken och uppvärmningen av byggnader ökade i hela landet, vilket förklarar tillbakagången i utsläppsutvecklingen under år 2016.

Utsläppen från vägtrafiken ökade framför allt på grund av att bioandelen av trafikbränslen minskade, vilket ledde till att utsläppen från trafiken ökade i hela Finland. I Lojo ökade utsläppen från vägtrafiken med 12 % från år 2015.

År 2016 var kallare än föregående år och detta syntes i ökningen av växthusgasutsläppen från uppvärmningen, särskilt i södra Finland. I Lojo ökade uppvärmningsutsläppen med 9 % från år 2015.

Vägtrafiken och uppvärmningen utgör de viktigaste utsläppskällorna i Lojo

Utsläppsberäkningarna för Hinku-kommunerna tar hänsyn till växthusgasutsläppen från den så kallade ansvarsfördelningssektorn, d.v.s. utsläppen från utsläppshandelssektorn inom området syns inte i resultaten.

Utsläppen beräknas årligen utifrån elförbrukningen i området, användningen av fossila bränslen, vägtrafiken, jordbruket och avfallshanteringen. Utsläppen från elförbrukningen delas upp i utsläpp från konsumtionsel, industrins elförbrukning och de utsläpp eluppvärmningen förorsakar. Utsläppen från fossila bränslen delas upp i utsläpp från oljeuppvärmning, fjärrvärme, samt industri och arbetsmaskiner.

Andelen av olika utsläppskällor i växthusgasutsläppen i Lojo år 2016 visas figur 1. Den viktigaste källan till växthusgasutsläppen i Lojo är vägtrafiken som förorsakade nästan hälften (47 %) av utsläppen år 2016. När det gäller utsläpp från vägtrafiken orsakades drygt hälften (54 %) av personbilstrafiken och knappt en tredjedel (31 %) av lastbilstrafiken. I beräkningen av utsläppen från trafiken i Hinku-kommunerna ingår också genomfartstrafiken, i Lojos fall t.ex. trafiken genom staden på Åboleden.

Eluppvärmningen var efter trafiken den största utsläppskällan med en andel på 11 % av växthusgasutsläppen i Lojo. Totalt orsakade uppvärmningen av byggnader (el, olja och fjärrvärme) 18 % av växthusgasutsläppen i Lojo år 2016.

Figur 1. Andelen olika utsläppskällor av de växthusgasutsläpp som orsakats i Lojos område år 2016.

Lång väg kvar till utsläppsminskningsmålet

Det finns för närvarande 41 Hinku-kommuner i Finland, vilka enligt kommunfullmäktiges beslut har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % från 2007 års nivå före år 2030.

I Lojo har utsläppen av växthusgaser minskat med 31 % från år 2007 till år 2016 (Figur 2). I genomsnitt har Hinku-kommunerna minskat utsläppen med 26 % under denna period.

Figur 2. Utvecklingen av utsläppen av växthusgaser i Lojos område under åren 2007-2016.

Mer information

Utsläppsberäkningen i Hinku-kommunerna:

Jenna Kotilehto
projektarbetare
jenna.kotilehto@lohja.fi
tfn 044 369 4488

Relaterade nyheter:

Share This