Vaikuta nyt: Vihdin datakeskushankkeen yleisötilaisuus 13.3.2024

Liikkeen aiheuttamat siniset valoviivat

Microsoft 3465 Finland Oy on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus), joka koskee Vihtiin rakennettavaa datakeskusta. Hankealue on kooltaan noin 60 ha ja sijoittuu Vihtiin, noin 2,5 km etäisyydelle Nummelan taajaman eteläpuolelle, Vanhan Turuntien (mt 110) ja Turunväylän (vt 1) väliselle alueelle lähelle Lohjaa.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut arviointiselostuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Arviointiselostus ja kuulutus ovat nähtävillä 7.2.2024–5.4.2024.
-Siuntion kunta, kunnantalo, Puistopolku 1, 02580 Siuntio
-Vihdin kunta, kunnantalo, Asemantie 30, 03100 Nummela
Lohjan kaupunki, Karstuntie 4, 08100 Lohja
-Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. krs., 00520 Helsinki

Yleisötilaisuus
Vihdin datakeskushankkeen arviointiselostusta ja hanketta koskeva avoin yleisötilaisuus järjestetään 13.3.2024 klo 18–20 Etelä-Nummelan koulukeskuksessa, Naaranpajuntie 19, 03100 Nummela.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä, linkki tilaisuuteen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlZGNmNDQtZjNmZS00NGIxLWE3NDAtZWRiYjFjNjFkZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%224e83c332-03ac-41ac-87da-2af1d0c12fa6%22%7d

Lyhytosoite etätilaisuuteen:
https://aka.ms/VihdinDatakeskushankeYVA

Lisätietoja hankkeesta:
https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/vihdin-datakeskus

-Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This