Påverka nu: Vichtis Datacenters tillställning för allmänheten 13.3.2024

sininen valotunneli

Microsoft 3465 Finland Oy har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Projektet gäller ett datacenter som ska byggas i Vichtis. Projektområdet är cirka 60 hektar stort och ligger i Vihti, cirka 2,5 km söder om tätorten Nummela, i området mellan Gamla Åbovägen (mt 110) och Åboleden (riksväg 1) nära Lojo.

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om MKB-beskrivningen ovan genom en offentlig kungörelse. MKB-beskrivningen och kungörelsen är framlagda till påseende 7.2.2024–5.4.2024.

Tryckta versioner av MKB-beskrivningen och kungörelsen kan läsas 7.2.2024-5.4.2024:

  • Vichtis kommun, kommunhus, Asemantie 30, 03100 Nummela
  • Lojo stad, Karstuntie 4, 08100 Lojo
  • Sjundeå kommun, kommunhuset, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå
  • Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra Böle, 00520 Helsingfors

Tillställning för allmänheten
Informationsmöte för allmänheten ordnas den 13.3.2024 kl 18–20Etelä-Nummela skolcentrum, Naaranpajuntie 19, 03100 Nummela.

Man kan också gå med i evenemanget online.
Länken till det mötet:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlZGNmNDQtZjNmZS00NGIxLWE3NDAtZWRiYjFjNjFkZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%224e83c332-03ac-41ac-87da-2af1d0c12fa6%22%7dlänk till en annan webbplats

Kort adress till det mötet:
https://aka.ms/VihdinDatakeskushankeYVA

Mer information: https://www.ymparisto.fi/sv/medverka/miljokonsekvensbedomning/vichtis-datacenter

-Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland-

Relaterade nyheter:

Share This