Pipolakodin ja Heponiemen vesijohto- ja paineviemärihanke

Karjalohjalla Puujärven rannalla sijaitseville Pipolakodille ja Heponiemelle rakennetaan vesijohtoa ja paineviemäriä, jotta kiinteistöt voidaan liittää Lohjan kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Keskusten nykyiset jätevesien puhdistusjärjestelminä toimivat imeytyskentät ovat käyttöikänsä päässä ja ne jätetään pois käytöstä, kun liitos Lohjan verkostoon on rakennettu. Nykytilanteessa imeytyskentissä puhdistetut jätevedet johdetaan Vähäjärveen ja Puujärveen. Paineviemärin rakentamisella keskusten jätevesien käsittely paranee ja riski puhdistamattoman jäteveden joutumisesta vesistöön pienenee. Rakennettavien vesijohdon ja paineviemärin arvioitu käyttöikä on vähintään 50 vuotta.

Paineviemäri rakennetaan Puujärveen, koska Nummijärventien suuntaisesti kulkeva linjausvaihtoehto on arvioitu kustannuksiltaan n. 70 % kalliimmaksi kuin Puujärveen rakentaminen. Paineviemärin vuotoriskin minimoimiseksi Puujärven alituksessa paineviemäri asennetaan suojaputkeen, jonka päissä on vuotohälytyskaivot. Lisäksi paineviemärissä ja vesijohdossa virtaavaa vesimäärää mitataan alituksen molemmin puolin. Pipolakodin ja Heponiemen jätevedenpumppaamot sekä virtausmittarit ja vuotohälytyskaivot liitetään Lohjan kaupungin kaukovalvontajärjestelmään. Mahdollisessa paineviemärin vuotohälytystilanteessa Pipolakodin ja Heponiemen jätevedenpumppaamot sammutetaan.

Hankkeelle on haettu Vesilain mukainen vesilupa aluehallintovirastolta, jota varten on laadittu asianmukainen Natura-arviointi. Rakentamisessa noudatetaan vesiluvan ehtoja. Hankkeesta aiheutuville mahdollisille rakennustyön aikaisille tilapäisille ja paikallisille haitoille on suunniteltu lieventämistoimenpiteet.

Puujärvi_kuva Jaana Perheentupa
kuva: Jaana Perheentupa

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This