Lohjan Lohjanharju A pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys

Hankkeen maastotyöt tehdään elo-lokakuun 2021 välisenä aikana ja koko rakenneselvitystyö valmistuu 31.3.2022 mennessä.

Lohjan Lohjanharju A pohjavesialueella aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Alueella suoritetaan kairauksia ja painovoimamittauksia, joilla selvitetään kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita. Hankkeen maastotyöt tehdään elo-lokakuun 2021 välisenä aikana ja koko rakenneselvitystyö valmistuu 31.3.2022 mennessä.

Tutkimusalueilla kairataan maaperää kallioperään saakka viidessä pisteessä. Kairausreikiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten avulla. Painovoimamittausta tehdään yhteensä noin 22 kilometriä ja mittausten tulkintatulokset yhdistetään vanhojen tulkintojen tuloksiin, jolloin saadaan kattavampi kuva kalliopinnan tasosta. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Maastotutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.
Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Uudenmaan ELY-keskuksen (ELY), Lohjan kaupungin yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Tuire Valjus, GTK, puh 040 540 5265 tuire.valjus@gtk.fi

Ylitarkastaja Heini Loikkanen, ELY, puh. 050 350 8319 heini.loikkanen@ely-keskus.fi

Kaupunkikehitysjohtaja Tapio Ruutiainen, puh. 044 374 3793 tapio.ruutiainen@lohja.fi


kuva: www.gtk.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This